Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Energiskatten och tillverkningsindustrin - En analys av det energiskatterättsliga begreppet tillverkningsprocess i industriell verksamhet

Olofsson, Jonna LU (2016) JURM02 20162
Department of Law
Abstract (Swedish)
Förbrukning av bränsle och elektrisk kraft är som huvudregel belagd med energiskatt. Beskattningen har en lång tradition och är i första hand statsfinansiellt motiverad men syftar även till att ha en allmänt efterfrågedämpande effekt. Energiskattesystemet innehåller dock en mängd lättnadsregler som stadgar lägre skattesatser beroende på energiprodukt och förbrukning. Differentieringarna är exempel på hur energiskatten används som styrmedel för att uppnå olika energi- och miljöpolitiska mål. En form av energiförbrukning som omfattas av skattelättnader är förbrukning i tillverkningsprocess i industriell verksamhet. Skälet till att den svenska tillverkningsindustrin subventioneras är näringspolitiskt då energiskatten kan påverka... (More)
Förbrukning av bränsle och elektrisk kraft är som huvudregel belagd med energiskatt. Beskattningen har en lång tradition och är i första hand statsfinansiellt motiverad men syftar även till att ha en allmänt efterfrågedämpande effekt. Energiskattesystemet innehåller dock en mängd lättnadsregler som stadgar lägre skattesatser beroende på energiprodukt och förbrukning. Differentieringarna är exempel på hur energiskatten används som styrmedel för att uppnå olika energi- och miljöpolitiska mål. En form av energiförbrukning som omfattas av skattelättnader är förbrukning i tillverkningsprocess i industriell verksamhet. Skälet till att den svenska tillverkningsindustrin subventioneras är näringspolitiskt då energiskatten kan påverka konkurrenskraften på den internationella marknaden. Utformningen av lättnadsreglerna ger dock upphov till oönskade konkurrenssnedvridningar och effektivitetsförluster på den inhemska marknaden.
Detta arbete undersöker utformningen och tillämpningen av tillverkningsindustrins skattelättnader, främst genom studier av rättspraxis. Syftet är att analysera och värdera gällande rätt utifrån de målsättningar och den teoretiska bakgrund som lagstiftaren har åberopat som motiv för lättnadsreglerna. Slutsatsen är att det finns brister i nuvarande lagstiftning då skattesubventionerna medför att verksamheter beskattas olika beroende på exempelvis val av produktionssätt eller organisering av verksamheten. Skattelättnaderna begränsas inte heller till de verksamheter som från en teoretisk synvinkel är motiverade att undanta från beskattning. Detta måste anses utgöra en brist med hänsyn till energiskattens övergripande syften. Dagens regler kan delvis motiveras av praktiska skäl men kräver enligt min mening en översyn för att bättre överensstämma med energibeskattningens syfte. (Less)
Abstract
Consumption of fuel and electric power in Sweden is subjected to energy taxation. The energy tax has a long tradition and is primarily fiscally motivated, but it also aims at having a regressive effect on the demand for energy products. The tax system however contains a variety of tax reliefs depending on the energy product and how it is consumed. The energy taxes are in this way used as instruments to achieve various energy and environmental policy objectives. One form of energy consumption that is subject to tax reliefs is that of the manufacturing process in industrial activities. The motive behind the tax reliefs is that the energy tax could affect the competitiveness of the Swedish manufacturing industry in an international context.... (More)
Consumption of fuel and electric power in Sweden is subjected to energy taxation. The energy tax has a long tradition and is primarily fiscally motivated, but it also aims at having a regressive effect on the demand for energy products. The tax system however contains a variety of tax reliefs depending on the energy product and how it is consumed. The energy taxes are in this way used as instruments to achieve various energy and environmental policy objectives. One form of energy consumption that is subject to tax reliefs is that of the manufacturing process in industrial activities. The motive behind the tax reliefs is that the energy tax could affect the competitiveness of the Swedish manufacturing industry in an international context. Inevitably, the differentiated tax rates also give rise to undesirable distortions of competition and efficiency losses in the domestic market.
This work examines the design and implementation of manufacturing tax credits, primarily through the study of case law. The aim is to analyze and evaluate the legislation in relation to its objectives and theoretical background. The conclusion is that there are shortcomings in the current legislation as it leads to different taxation of similar goods depending on how it is produced and how the activities are organised. Another problem with the tax reliefs is that they are not limited to those activities which from a theoretical view are justified to exempt from taxation. In regard to the overall purpose and the instrumental character of the energy tax it must be considered inexpedient. The current rules may be justified with arguments of cost efficiency and practical implementation issues, but require in my view a revision to better comply with the purpose of the energy tax. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olofsson, Jonna LU
supervisor
organization
alternative title
Energy taxation of manufacturing industries - An analysis of the swedish taxation of energy consumed in industrial manufacturing process
course
JURM02 20162
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Skatterätt, energiskatt, tillverkningsprocess, industriell verksamhet
language
Swedish
id
8896439
date added to LUP
2017-01-18 12:32:18
date last changed
2017-01-18 12:32:18
@misc{8896439,
 abstract   = {Consumption of fuel and electric power in Sweden is subjected to energy taxation. The energy tax has a long tradition and is primarily fiscally motivated, but it also aims at having a regressive effect on the demand for energy products. The tax system however contains a variety of tax reliefs depending on the energy product and how it is consumed. The energy taxes are in this way used as instruments to achieve various energy and environmental policy objectives. One form of energy consumption that is subject to tax reliefs is that of the manufacturing process in industrial activities. The motive behind the tax reliefs is that the energy tax could affect the competitiveness of the Swedish manufacturing industry in an international context. Inevitably, the differentiated tax rates also give rise to undesirable distortions of competition and efficiency losses in the domestic market.
This work examines the design and implementation of manufacturing tax credits, primarily through the study of case law. The aim is to analyze and evaluate the legislation in relation to its objectives and theoretical background. The conclusion is that there are shortcomings in the current legislation as it leads to different taxation of similar goods depending on how it is produced and how the activities are organised. Another problem with the tax reliefs is that they are not limited to those activities which from a theoretical view are justified to exempt from taxation. In regard to the overall purpose and the instrumental character of the energy tax it must be considered inexpedient. The current rules may be justified with arguments of cost efficiency and practical implementation issues, but require in my view a revision to better comply with the purpose of the energy tax.},
 author    = {Olofsson, Jonna},
 keyword   = {Skatterätt,energiskatt,tillverkningsprocess,industriell verksamhet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Energiskatten och tillverkningsindustrin - En analys av det energiskatterättsliga begreppet tillverkningsprocess i industriell verksamhet},
 year     = {2016},
}