Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Domstolsprocessen ur ett barnperspektiv - en rättsvetenskaplig undersökning av inflytandet av barnets bästa i vårdnadsprocessen

Selemba, Isabelle LU (2016) LAGF03 20162
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Till följd av den oinskränkta omprövningsrätten i mål om vårdnad, boende och umgänge har föräldrar möjlighet att omedelbart efter ett domslut meddelats väcka talan på nytt och få vårdnadsfrågan omprövad, om nya omständigheter framkommit. Detta kan leda till långvariga och upprepade processer om samma sak, som påverkar ett barn negativt. Vårdnadsprocesserna bör således i vissa fall begränsas.

Principen om barnets bästa finns i såväl föräldrabalken som barnkonventionen och ska vara avgörande för alla beslut i mål om vårdnad, boende och umgänge. Uppsatsen syftar till att utifrån ett barnperspektiv diskutera huruvida barnets bästa kan ha inflytande på processrätten, närmare bestämt på rättegångsbalkens regler om uppenbart ogrundad talan.... (More)
Till följd av den oinskränkta omprövningsrätten i mål om vårdnad, boende och umgänge har föräldrar möjlighet att omedelbart efter ett domslut meddelats väcka talan på nytt och få vårdnadsfrågan omprövad, om nya omständigheter framkommit. Detta kan leda till långvariga och upprepade processer om samma sak, som påverkar ett barn negativt. Vårdnadsprocesserna bör således i vissa fall begränsas.

Principen om barnets bästa finns i såväl föräldrabalken som barnkonventionen och ska vara avgörande för alla beslut i mål om vårdnad, boende och umgänge. Uppsatsen syftar till att utifrån ett barnperspektiv diskutera huruvida barnets bästa kan ha inflytande på processrätten, närmare bestämt på rättegångsbalkens regler om uppenbart ogrundad talan. Bestämmelserna har tillskrivits en mycket restriktiv tillämpning, särskilt i mål om vårdnad, boende och umgänge.

Uppsatsen ämnar inte att i huvudsak utreda hur gällande rätt är, utan snarare hur gällande rätt kan vara. Argument till diskussionen hittas främst med hjälp av den klassiska rättsdogmatiska metoden.

I uppsatsen konstateras att domstolens handlingsutrymme baseras på vilken omständighet föräldern åberopar. Uppsatsens analys presenterar tre kategorier av omständigheter. Den första kategorin är omständigheter som anses självklara för att reglerna om uppenbart ogrundad talan ska vara tillämpliga. Den andra kategorin är omständigheter som måste tas upp till prövning av domstolen. Den tredje kategorin är omständigheter där barnets bästa ska ha inflytande för att reglerna om uppenbart ogrundad talan ska bli tillämpliga.

Uppsatsen resulterar i slutsatsen att barnets bästa är ett viktigt och flexibelt begrepp som i vissa fall kan ha inflytande på reglerna om uppenbart ogrundad talan, men att möjligheten är mycket liten. (Less)
Abstract
A judgement in the case of custody, residence and contact does not gain legal force. Therefor, the party has the opportunity to sue again immediately after the verdict becomes final, if new circumstances have emerged. This may cause long and repetitive processes, which negatively affects a child.

The principle of the child’s best interests is stated both in The United Nations Convention on Rights of the Child, as in the Children and Parents Code and shall be crucial for all decisions in cases of custody, residence and contact. Whether the principle of the child’s best interests may influence the procedural law is the purpose of this paper. Namely if the principle may influence the rules of manifestly unfounded actions, stated in the... (More)
A judgement in the case of custody, residence and contact does not gain legal force. Therefor, the party has the opportunity to sue again immediately after the verdict becomes final, if new circumstances have emerged. This may cause long and repetitive processes, which negatively affects a child.

The principle of the child’s best interests is stated both in The United Nations Convention on Rights of the Child, as in the Children and Parents Code and shall be crucial for all decisions in cases of custody, residence and contact. Whether the principle of the child’s best interests may influence the procedural law is the purpose of this paper. Namely if the principle may influence the rules of manifestly unfounded actions, stated in the Code of Judicial Procedure. The provisions have been attributed to a very restrict application, especially in cases of custody, residence and contact.

This essay does not intend to primarily investigate how the law is admitted, but rather how the law can be. By the classical legal dogmatic method, arguments to the discussion should be found.

The thesis states that the Court’s discretion is determined on the basis of the circumstances invoked by the parent. The analysis of this thesis presents three categories of circumstances. The first category is circumstances that appear obvious so the rules of manifestly unfounded action should be applicable. The second category is circumstances that must be examined by the Court. The third category is circumstances in which the principle of the child’s best interests shall have influence in order to apply the rules of manifestly unfounded action.

The paper points to the conclusion that the child’s best interests is an important and flexible principle which in some cases can influence on the rules of manifestly unfounded actions, but the possibility is small. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Selemba, Isabelle LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
vårdnad, processrätt, Familjerätt
language
Swedish
id
8896909
date added to LUP
2017-02-13 20:33:18
date last changed
2017-02-13 20:33:18
@misc{8896909,
 abstract   = {A judgement in the case of custody, residence and contact does not gain legal force. Therefor, the party has the opportunity to sue again immediately after the verdict becomes final, if new circumstances have emerged. This may cause long and repetitive processes, which negatively affects a child.

The principle of the child’s best interests is stated both in The United Nations Convention on Rights of the Child, as in the Children and Parents Code and shall be crucial for all decisions in cases of custody, residence and contact. Whether the principle of the child’s best interests may influence the procedural law is the purpose of this paper. Namely if the principle may influence the rules of manifestly unfounded actions, stated in the Code of Judicial Procedure. The provisions have been attributed to a very restrict application, especially in cases of custody, residence and contact.

This essay does not intend to primarily investigate how the law is admitted, but rather how the law can be. By the classical legal dogmatic method, arguments to the discussion should be found.

The thesis states that the Court’s discretion is determined on the basis of the circumstances invoked by the parent. The analysis of this thesis presents three categories of circumstances. The first category is circumstances that appear obvious so the rules of manifestly unfounded action should be applicable. The second category is circumstances that must be examined by the Court. The third category is circumstances in which the principle of the child’s best interests shall have influence in order to apply the rules of manifestly unfounded action.

The paper points to the conclusion that the child’s best interests is an important and flexible principle which in some cases can influence on the rules of manifestly unfounded actions, but the possibility is small.},
 author    = {Selemba, Isabelle},
 keyword   = {vårdnad,processrätt,Familjerätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Domstolsprocessen ur ett barnperspektiv - en rättsvetenskaplig undersökning av inflytandet av barnets bästa i vårdnadsprocessen},
 year     = {2016},
}