Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

EU-samarbete - till priset av tortyrförbudet? - En avvägning mellan individens rättigheter och EU-samarbetet vid överlämning enligt en europeisk arresteringsorder

Mortenlind, Johannes LU (2016) LAGF03 20162
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
En europeisk arresteringsorder (EAO) är ett rättsligt avgörande utfärdat av en EU-medlemsstat som riktar sig mot en annan medlemsstat och syftar till att den andra medlemsstaten ska gripa och överlämna en eftersökt person för lagföring, verkställighet av fängelsestraff eller annan frihetsberövande åtgärd. Systemet med överlämning genom EAO vilar på en hög grad av förtroende mellan medlemsstaterna. EAO-systemet ger uttryck för principen om ömsesidigt erkännande, som utgör en hörnsten inom EU-samarbetet. Grundtanken med överlämningsförfarandet är att förenkla och förbättra det straffrättsliga samarbetet mellan EU:s medlemsstater.
Men ska överlämning ske till vilket pris som helst? Enligt EU-lagstiftningen får inte överlämning ske på... (More)
En europeisk arresteringsorder (EAO) är ett rättsligt avgörande utfärdat av en EU-medlemsstat som riktar sig mot en annan medlemsstat och syftar till att den andra medlemsstaten ska gripa och överlämna en eftersökt person för lagföring, verkställighet av fängelsestraff eller annan frihetsberövande åtgärd. Systemet med överlämning genom EAO vilar på en hög grad av förtroende mellan medlemsstaterna. EAO-systemet ger uttryck för principen om ömsesidigt erkännande, som utgör en hörnsten inom EU-samarbetet. Grundtanken med överlämningsförfarandet är att förenkla och förbättra det straffrättsliga samarbetet mellan EU:s medlemsstater.
Men ska överlämning ske till vilket pris som helst? Enligt EU-lagstiftningen får inte överlämning ske på bekostnad av individens grundläggande rättigheter kränks. En av dessa rättigheter är rätten till frihet från tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, som uttrycks i den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna (EKMR). Europadomstolen har i sin praxis ställt upp minimikrav för att fängelseförhållanden inte ska strida med tortyrförbudet i EKMR. Både Ungern och Rumänien har fällts av Europadomstolen flertalet gånger under de senaste åren gällande undermåliga fängelseförhållanden. Detta uppmärksammades av tysk domstol när ungerska och rumänska myndigheter begärde personer överlämnande från Tyskland.
EU-domstolen ändrade 2015 sin praxis kring överlämning enligt EAO-systemet och öppnade i viss mån upp för att vägra överlämning, men först efter en omständlig riskbedömning genomförts och kompletterande upplysningar skickats. I ett avgörande från Svea hovrätt vägras överlämning till Rumänien i september 2016 med stöd av EU-domstolens praxisändring.
Praxisändringen får olika effekter sett från ett individperspektiv, ett nationellt svenskt perspektiv och ett EU-samarbetsperspektiv. Individens rättigheter stärks något, men frågan är om rättssäkerhet uppnås. Sverige ges möjlighet att bejaka individens rättigheter men EU-samarbetet hotas av bristande förtroende mellan medlemsstaterna. (Less)
Abstract
A European Arrest Warrant (EAW) is a judicial decision issued by an EU member state. The EAW is sent to another member state and aims to make the other member state arrest and transfer a criminal suspect. The person is then to face prosecution or enforcement of a custodial sentence in the issued member state. The system of transfer through European arrest warrants depend on a high level of confidence between the member states. It manifests the principle of mutual recognition, a fundamental pillar for the EU-collaboration. The main purpose of the EAW-system is to improve the criminal justice collaboration by making transfers of criminal suspects more convenient.
Should transfers be implemented to any cost what so ever? Transfers may not... (More)
A European Arrest Warrant (EAW) is a judicial decision issued by an EU member state. The EAW is sent to another member state and aims to make the other member state arrest and transfer a criminal suspect. The person is then to face prosecution or enforcement of a custodial sentence in the issued member state. The system of transfer through European arrest warrants depend on a high level of confidence between the member states. It manifests the principle of mutual recognition, a fundamental pillar for the EU-collaboration. The main purpose of the EAW-system is to improve the criminal justice collaboration by making transfers of criminal suspects more convenient.
Should transfers be implemented to any cost what so ever? Transfers may not be carried through if it compromises individual fundamental rights, according to EU-law. The right of freedom from torture and inhuman or degrading treatment or punishment is one such fundamental right, expressed in the European Convention on Human Rights (ECHR). The European Court of Human Rights has in its ruling put up a minimal standard for penitentiary living conditions. A convention state which does not comply with the conditions violates the prohibition of torture in the ECHR. Both Hungary and Romania has been judged to violate the prohibition of torture on numerous occasions due to inferior conditions of imprisonment. This was paid attention to by German courts as Hungarian and Romanian authorities issued European arrest warrants to Germany.
The European Court of Justice (ECJ) changed its case practice regarding EAW transfers in 2015. The ECJ opened the possibility of declining transfers, after a troublesome assessment of risk has been made and complementary information has been delivered. In a Swedish regional court ruling from Svea hovrätt, a transfer to Romania was declined in September 2016 due to the ECJ change of case practice.
The ECJ change of case practice has multiple effects from an individual’s perspective, a national Swedish perspective and a EU-collaboration perspective. The individual’s rights are somewhat strengthened, but the question remains whether legal certainty is attained. Sweden is granted the possibility to recognize the individual’s fundamental rights, however the EU-collaboration is threatened by insufficient trust between the member states. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mortenlind, Johannes LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
EU-rätt, processrätt, straffrätt
language
Swedish
id
8897031
date added to LUP
2017-02-13 08:23:13
date last changed
2017-02-13 08:23:13
@misc{8897031,
 abstract   = {{A European Arrest Warrant (EAW) is a judicial decision issued by an EU member state. The EAW is sent to another member state and aims to make the other member state arrest and transfer a criminal suspect. The person is then to face prosecution or enforcement of a custodial sentence in the issued member state. The system of transfer through European arrest warrants depend on a high level of confidence between the member states. It manifests the principle of mutual recognition, a fundamental pillar for the EU-collaboration. The main purpose of the EAW-system is to improve the criminal justice collaboration by making transfers of criminal suspects more convenient.
	Should transfers be implemented to any cost what so ever? Transfers may not be carried through if it compromises individual fundamental rights, according to EU-law. The right of freedom from torture and inhuman or degrading treatment or punishment is one such fundamental right, expressed in the European Convention on Human Rights (ECHR). The European Court of Human Rights has in its ruling put up a minimal standard for penitentiary living conditions. A convention state which does not comply with the conditions violates the prohibition of torture in the ECHR. Both Hungary and Romania has been judged to violate the prohibition of torture on numerous occasions due to inferior conditions of imprisonment. This was paid attention to by German courts as Hungarian and Romanian authorities issued European arrest warrants to Germany.
	The European Court of Justice (ECJ) changed its case practice regarding EAW transfers in 2015. The ECJ opened the possibility of declining transfers, after a troublesome assessment of risk has been made and complementary information has been delivered. In a Swedish regional court ruling from Svea hovrätt, a transfer to Romania was declined in September 2016 due to the ECJ change of case practice.
	The ECJ change of case practice has multiple effects from an individual’s perspective, a national Swedish perspective and a EU-collaboration perspective. The individual’s rights are somewhat strengthened, but the question remains whether legal certainty is attained. Sweden is granted the possibility to recognize the individual’s fundamental rights, however the EU-collaboration is threatened by insufficient trust between the member states.}},
 author    = {{Mortenlind, Johannes}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{EU-samarbete - till priset av tortyrförbudet? - En avvägning mellan individens rättigheter och EU-samarbetet vid överlämning enligt en europeisk arresteringsorder}},
 year     = {{2016}},
}