Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Från öppna famnar till miniminivå - En utredning om den begränsade rätten till familjeåterförening för alternativt skyddsbehövande är i överensstämmelse med EU-rätten och Europakonventionen

Svensson, Sara LU (2016) LAGF03 20162
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (benämns fortsättningsvis som den tidsbegränsade lagen) trädde i kraft 20 juli 2016 och innebär att möjligheten för alternativt skyddsbehövande att återförenas med sin familj i Sverige begränsas avsevärt. Familj till alternativt skyddsbehövande har endast rätt till uppehållstillstånd om nekandet av familjeåterförening skulle strida mot Europeiska unionens (EU) reglering och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga fri- och rättigheterna (Europakonventionen). Det gjordes inte någon djupare utredning i förarbetena om hur denna bedömning ska göras samtidigt som myndigheter har påpekat att Europadomstolens praxis är svårtillgänglig och svårtolkad. Det... (More)
Lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (benämns fortsättningsvis som den tidsbegränsade lagen) trädde i kraft 20 juli 2016 och innebär att möjligheten för alternativt skyddsbehövande att återförenas med sin familj i Sverige begränsas avsevärt. Familj till alternativt skyddsbehövande har endast rätt till uppehållstillstånd om nekandet av familjeåterförening skulle strida mot Europeiska unionens (EU) reglering och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga fri- och rättigheterna (Europakonventionen). Det gjordes inte någon djupare utredning i förarbetena om hur denna bedömning ska göras samtidigt som myndigheter har påpekat att Europadomstolens praxis är svårtillgänglig och svårtolkad. Det resulterar i sämre förutsebarhet för den asylsökande, samtidigt som det ställer höga krav på de beslutande myndigheterna att tolka och tillämpa EU-rätten och Europakonventionen.

Syftet med uppsatsen är att utreda om bestämmelserna i den tidsbegränsade lagen angående familjeåterförening för alternativt skyddsbehövande är i överensstämmelse med EU-rätten och Europakonventionen. För att uppfylla syftet undersöks relevant gällande rätt i Sverige, EU och Europakonventionens artikel 8 som stadgar rätten till familjeliv. Bestämmelsen har enligt Europadomstolen i vissa fall ansetts innefatta en rätt till familjeåterförening. Uppsatsen avgränsar till att utreda om alternativt skyddsbehövande har rätt till familjeåterförening enligt EU-rätt och Europakonventionen och kommer därmed inte att utreda vilken rätt till familjeåterförening det finns i andra internationella åtaganden som Sverige är bundna av.

Jag har i uppsatsen kommit fram till att det enligt EU-rätten, Europakonventionen och Europadomstolens praxis inte finns en absolut rätt till familjeåterförening, men att det i vissa fall strider mot Europakonventionens artikel 8 att inte bevilja familjeåterförening i en stat. Det är beroende av omständigheter i varje enskilt fall, där statens intresse av att begränsa invandringen avvägs mot individens intresse till ett familjeliv. Efter en analys av Europadomstolens praxis kan det konstateras att denna bedömning bland annat ska beakta om det finns oöverstigliga hinder att återförenas i ett annat land, anknytning till respektive land och principen om barnets bästa.

Beslutet att neka familjeåterförening för alternativt skyddsbehövande, kan innebära att den tidsbegränsade lagen i vissa fall inte stämmer överens med rätten till familjeliv enligt EU-rätten och Europakonventionen eftersom artikel 8 kan innebära en skyldighet att tillgodose familjeåterförening. Därför kan det inte dras någon direkt slutsats om de tillfälliga bestämmelserna i den tidsbegränsade lagen är i överensstämmelse med EU-rätten och Europakonventionen eftersom det är beroende av omständigheterna i varje enskilt fall. (Less)
Abstract
The temporary law of limitations regarding the possibility of being granted residence permit in Sweden (latterly known as the temporary law) took effect on July 20, 2016. It severely limits the possibility for persons eligible for subsidiary protection to be reunited with their family in Sweden. Family belonging to persons eligible for subsidiary protection only have the right to obtain a residence permit if the initial denial of their case is contrary to European Union (EU) regulations and the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (European Convention). The preparatory work did not contain substantial investigations as to how these assessments were made. Several authorities have voiced their... (More)
The temporary law of limitations regarding the possibility of being granted residence permit in Sweden (latterly known as the temporary law) took effect on July 20, 2016. It severely limits the possibility for persons eligible for subsidiary protection to be reunited with their family in Sweden. Family belonging to persons eligible for subsidiary protection only have the right to obtain a residence permit if the initial denial of their case is contrary to European Union (EU) regulations and the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (European Convention). The preparatory work did not contain substantial investigations as to how these assessments were made. Several authorities have voiced their concerns about it, and also stating that the practice of the European Court of Human Rights (European Court) is inaccessible and cryptic. This ultimately leads to inferior foreseeability for the asylum seeker, as well as placing a higher demand on the determining authority to interpret and apply the EU law and the European Convention.

The purpose of the essay is to investigate if the conditions in the temporary law regarding family reunification for persons eligible for subsidiary protection are in accordance with the EU law and the European Convention. To fulfill this purpose, I examine relevant law in Sweden, EU and the European Convention’s article 8, which specifically statutes the right to family life. The essay intends to explain if persons eligible for subsidiary protection have the right to reunite with their family according to EU and the European Convention. Therefore, it will not examine the possibility for family reunification in other international engagements.

I have reached the conclusion that there is no absolute right to family reunification in accordance with the practice of the EU law, the European Convention and the European Court of Human Rights, but in some cases, that fact may intervene with the European Convention’s article 8 to not grant family reunification in a state. It is merely dependent on different circumstances in each case, where the state’s interest in limiting immigration is balanced against the individual’s right to family life. After analyzing the practice of the European Court of Human Rights, the assessment must take several matters into account, including insurmountable obstacles preventing family reunification in another country, connections to the each country and the best interests of the child principle.

The decision to deny family reunification for persons eligible for subsidiary protection may mean that the temporary law is not in accordance with the right to family life according to the EU and the European Convention since article 8 may imply a responsibility to accommodate family reunification. Consequently, it is not possible to draw a conclusion regarding whether or not the temporary conditions in the temporary law are in accordance with the EU and the European Convention since that is entirely dependent on different circumstances in each separate case. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Sara LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
EU-rätt, folkrätt, migrationsrätt, familjeåterförening, alternativt skyddsbehövande, Europakonventionen
language
Swedish
id
8897233
date added to LUP
2017-02-13 20:31:47
date last changed
2017-02-13 20:31:47
@misc{8897233,
 abstract   = {The temporary law of limitations regarding the possibility of being granted residence permit in Sweden (latterly known as the temporary law) took effect on July 20, 2016. It severely limits the possibility for persons eligible for subsidiary protection to be reunited with their family in Sweden. Family belonging to persons eligible for subsidiary protection only have the right to obtain a residence permit if the initial denial of their case is contrary to European Union (EU) regulations and the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (European Convention). The preparatory work did not contain substantial investigations as to how these assessments were made. Several authorities have voiced their concerns about it, and also stating that the practice of the European Court of Human Rights (European Court) is inaccessible and cryptic. This ultimately leads to inferior foreseeability for the asylum seeker, as well as placing a higher demand on the determining authority to interpret and apply the EU law and the European Convention. 

The purpose of the essay is to investigate if the conditions in the temporary law regarding family reunification for persons eligible for subsidiary protection are in accordance with the EU law and the European Convention. To fulfill this purpose, I examine relevant law in Sweden, EU and the European Convention’s article 8, which specifically statutes the right to family life. The essay intends to explain if persons eligible for subsidiary protection have the right to reunite with their family according to EU and the European Convention. Therefore, it will not examine the possibility for family reunification in other international engagements. 

I have reached the conclusion that there is no absolute right to family reunification in accordance with the practice of the EU law, the European Convention and the European Court of Human Rights, but in some cases, that fact may intervene with the European Convention’s article 8 to not grant family reunification in a state. It is merely dependent on different circumstances in each case, where the state’s interest in limiting immigration is balanced against the individual’s right to family life. After analyzing the practice of the European Court of Human Rights, the assessment must take several matters into account, including insurmountable obstacles preventing family reunification in another country, connections to the each country and the best interests of the child principle. 

The decision to deny family reunification for persons eligible for subsidiary protection may mean that the temporary law is not in accordance with the right to family life according to the EU and the European Convention since article 8 may imply a responsibility to accommodate family reunification. Consequently, it is not possible to draw a conclusion regarding whether or not the temporary conditions in the temporary law are in accordance with the EU and the European Convention since that is entirely dependent on different circumstances in each separate case.},
 author    = {Svensson, Sara},
 keyword   = {EU-rätt,folkrätt,migrationsrätt,familjeåterförening,alternativt skyddsbehövande,Europakonventionen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Från öppna famnar till miniminivå - En utredning om den begränsade rätten till familjeåterförening för alternativt skyddsbehövande är i överensstämmelse med EU-rätten och Europakonventionen},
 year     = {2016},
}