Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Arbetstagarbegreppet och plattformsekonomin

Holmberg, Klara LU (2016) JURM02 20162
Department of Law
Abstract (Swedish)
Arbetstagarbegreppet avgränsar arbetsrättens tillämpningsområde. Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera hur det svenska civilrättsliga arbetstagarbegreppet förhåller sig till de nya arbetsformer som plattformsekonomin medför. Det finns ingen legaldefinition av arbetstagarbegreppet, utan begreppet har utvecklats i förarbeten, praxis och doktrin. För att en arbetspresterande ska anses vara arbetstagare krävs dels att de grundläggande rekvisiten är uppfyllda, dels att övervikt åt ett arbetstagarförhållande föreligger efter en helhetsbedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet.
Genom att använda rättsdogmatisk metod har jag kommit fram till att den befintliga metoden är tillräcklig för att avgöra vilka... (More)
Arbetstagarbegreppet avgränsar arbetsrättens tillämpningsområde. Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera hur det svenska civilrättsliga arbetstagarbegreppet förhåller sig till de nya arbetsformer som plattformsekonomin medför. Det finns ingen legaldefinition av arbetstagarbegreppet, utan begreppet har utvecklats i förarbeten, praxis och doktrin. För att en arbetspresterande ska anses vara arbetstagare krävs dels att de grundläggande rekvisiten är uppfyllda, dels att övervikt åt ett arbetstagarförhållande föreligger efter en helhetsbedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet.
Genom att använda rättsdogmatisk metod har jag kommit fram till att den befintliga metoden är tillräcklig för att avgöra vilka arbetspresterande i plattformsekonomin som är att anse som arbetstagare, tack vare att den befintliga gränsdragningsmetoden är flexibel. En styrka är att metoden inte bara består av en tolkning av avtalet, utan även av en bedömning av den sociala relation och de förhållanden under vilka arbetet har utförts.
I uppsatsen visar jag att vissa kriterier är mer komplicerade än andra vid plattformsarbete. De kriterier som är av stor betydelse för gränsdragningen vid plattformsarbete är arbetsledning och kontroll samt den sociala och ekonomiska ställningen. Plattformsarbetet väcker i viss mån nya frågor, vars svar har stor betydelse för bedömningen. Dessa frågor är dels hur kriteriet arbetsledning och kontroll ska tolkas, dels när den arbetspresterande ska anses utföra arbete. Att tillmäta den ekonomiska och sociala ställningen ökad betydelse skulle möjligen innebära en utvidgning av det civilrättsliga arbetstagarbegreppet, vilket skulle kunna medföra att arbetsrättens tillämpningsområde blir mer enhetligt, trots att grupper har adderats eller undantagits i vissa lagar. Betydelsen av ett utvidgat civilrättsligt arbetstagarbegrepp ska inte överdrivas, eftersom begreppet fortfarande ska bedömas mot bakgrund av aktuell lagstiftnings syfte. (Less)
Abstract
The notion of employee defines the personal scope of labour law. The purpose of this thesis is to examine and analyse how the Swedish civil law notion of employee relates to the new forms of employment that the platform economy entail. In Swedish law there is no legal definition of the notion of employee. Instead the content of the concept has been developed in legal preparatory work, case law and legal doctrine. The notion of employee consists partly of a few basic necessary prerequisites, and partly of an overall assessment of the circumstances in the individual case which sufficiently indicates that an employment is at hand.
By using a legal-dogmatic method I conclude that the current method to determine whether an individual... (More)
The notion of employee defines the personal scope of labour law. The purpose of this thesis is to examine and analyse how the Swedish civil law notion of employee relates to the new forms of employment that the platform economy entail. In Swedish law there is no legal definition of the notion of employee. Instead the content of the concept has been developed in legal preparatory work, case law and legal doctrine. The notion of employee consists partly of a few basic necessary prerequisites, and partly of an overall assessment of the circumstances in the individual case which sufficiently indicates that an employment is at hand.
By using a legal-dogmatic method I conclude that the current method to determine whether an individual performing work is an employee, is sufficient, due to the flexibility of the method. One of the advantages of the method is that it consists not only of an assessment of the contract, but also of the social situation and the circumstances under which the work has been performed. Further, I conclude that some of the criteria of the overall assessment are especially complex when assessing work performed via a platform. The factors that contribute most to the classification is supervision and control, and the economic and social standing of the individual. Work in the platform economy raises new questions, such as how the criterion of supervision and control should be interpreted and when the service provider is considered to perform work.
Giving the criterion of economic and social standing greater importance could mean an extension of the civil law notion of an employee. This could result in a more uniform scope of labour law, even though there are modifications to the notion of employee in different regulations. However, the concept must non the less be determined in light of the purpose of the relevant legislation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Holmberg, Klara LU
supervisor
organization
alternative title
The Notion of 'Employee' and the Platform Economy
course
JURM02 20162
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
arbetsrätt, labour law, arbetstagarbegreppet, plattformsekonomi
language
Swedish
id
8897714
date added to LUP
2017-01-18 12:40:33
date last changed
2017-01-18 12:40:33
@misc{8897714,
 abstract   = {{The notion of employee defines the personal scope of labour law. The purpose of this thesis is to examine and analyse how the Swedish civil law notion of employee relates to the new forms of employment that the platform economy entail. In Swedish law there is no legal definition of the notion of employee. Instead the content of the concept has been developed in legal preparatory work, case law and legal doctrine. The notion of employee consists partly of a few basic necessary prerequisites, and partly of an overall assessment of the circumstances in the individual case which sufficiently indicates that an employment is at hand.
By using a legal-dogmatic method I conclude that the current method to determine whether an individual performing work is an employee, is sufficient, due to the flexibility of the method. One of the advantages of the method is that it consists not only of an assessment of the contract, but also of the social situation and the circumstances under which the work has been performed. Further, I conclude that some of the criteria of the overall assessment are especially complex when assessing work performed via a platform. The factors that contribute most to the classification is supervision and control, and the economic and social standing of the individual. Work in the platform economy raises new questions, such as how the criterion of supervision and control should be interpreted and when the service provider is considered to perform work.
Giving the criterion of economic and social standing greater importance could mean an extension of the civil law notion of an employee. This could result in a more uniform scope of labour law, even though there are modifications to the notion of employee in different regulations. However, the concept must non the less be determined in light of the purpose of the relevant legislation.}},
 author    = {{Holmberg, Klara}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Arbetstagarbegreppet och plattformsekonomin}},
 year     = {{2016}},
}