Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Värdering av samverkande vittnesmål – Närmare om betydelsen av beroendeförhållanden

Holm, Erik LU (2016) JURM02 20162
Department of Law
Abstract
In a situation where two or more witnesses are relating to the same theme of proof, the witnesses can be either dependent of one another, meaning that the probative value of one witness is dependent of the existence of another witness, or independent. The aim of this thesis is to examine and analyse the evaluation of co-witnesses relating to the same hypotheses, in particular the combination and evaluation of dependent witnesses on both a theoretical and a practical level. Regarding the theoretical level, I investigate how co-witnesses can be understood and evaluated within the procedural law and evidential-theoretical context. Furthermore, the consequences of dependence are examined by the use of Bayes’ Theorem. To understand the... (More)
In a situation where two or more witnesses are relating to the same theme of proof, the witnesses can be either dependent of one another, meaning that the probative value of one witness is dependent of the existence of another witness, or independent. The aim of this thesis is to examine and analyse the evaluation of co-witnesses relating to the same hypotheses, in particular the combination and evaluation of dependent witnesses on both a theoretical and a practical level. Regarding the theoretical level, I investigate how co-witnesses can be understood and evaluated within the procedural law and evidential-theoretical context. Furthermore, the consequences of dependence are examined by the use of Bayes’ Theorem. To understand the occurrence of dependence between witnesses, I explore witness psychological research. In order to investigate the evaluation of co-witnesses on the practical level, a case study has been conducted. I have thereby investigated first which parameters courts pay attention to when they decide if two or more witnesses are dependent of one another, and second what impact the conclusion concerning this matter has on the probative value which the courts ascribe respective witness.

The witness psychological outlook shows that people are likely to incorporate misinformation into their memories. One of the main factors in creating a state of dependence are conversations between co-witnesses. During these kinds of conversations, the risk of incorporation of post-event information is high. By extension this might lead to a situation where a witness give a testimony based not on the witness’s perception, but on the co-witness information. If so, a state of dependence exists. A state of dependence cannot prove or disprove the theme of proof, but only affect the probative value of an evidentiary fact. By applying Bayes’ theorem it is obvious that a dependent witness should be ascribed a lower value than an independent witness, which means that an oversight of dependence might lead to an overvaluation of evidence. The results from the case study indicate that Swedish courts appear to be conscious about the fact that an independent witness has a higher probative value than a dependent ditto. When deciding whether a witness is to be considered as dependent or independent, the courts pay attention to partly if the witnesses have some kind of mutual relation, partly if the witnesses might have discussed the witnessed event subsequently. However, it should be emphasised that the courts in some cases uses the existence of a relationship as an indication of influence, whereas in other cases the existence of a relationship is ignored and the witnesses are seen as independent and ascribed a high probative value. (Less)
Abstract (Swedish)
Då två eller flera vittnen vittnar till stöd för samma bevistema talas det inom en juridisk kontext om samverkande bevisning. Vittnena kan i en sådan situation vara antingen beroende av varandra, det vill säga att värdet hos ett vittne är beroende av existensen av ett annat vittne, eller oberoende av varandra. I framställningen undersöker jag värderingen av samverkande vittnesmål, och därvid närmare förståelsen respektive hanteringen av beroendeförhållanden, på både ett teoretiskt och praktiskt plan. På det teoretiska planet utreds hur samverkande vittnesmål kan förstås och värderas utifrån såväl den processrättsliga respektive bevisteoretiska kontexten som medelst bayesiansk sannolikhetsteori. Vidare behandlas vittnespsykologisk forskning... (More)
Då två eller flera vittnen vittnar till stöd för samma bevistema talas det inom en juridisk kontext om samverkande bevisning. Vittnena kan i en sådan situation vara antingen beroende av varandra, det vill säga att värdet hos ett vittne är beroende av existensen av ett annat vittne, eller oberoende av varandra. I framställningen undersöker jag värderingen av samverkande vittnesmål, och därvid närmare förståelsen respektive hanteringen av beroendeförhållanden, på både ett teoretiskt och praktiskt plan. På det teoretiska planet utreds hur samverkande vittnesmål kan förstås och värderas utifrån såväl den processrättsliga respektive bevisteoretiska kontexten som medelst bayesiansk sannolikhetsteori. Vidare behandlas vittnespsykologisk forskning i syfte att söka svar på frågan om vad som kan konstruera ett beroendeförhållande. Vad avser det praktiska planet genomförs en rättsfallsstudie i avsikt att undersöka dels vilka omständigheter svenska domstolar fäster vikt vid då de bedömer huruvida två eller flera vittnen är att se som beroende eller oberoende, dels vilka konsekvenser för det bevisvärde som tillmäts respektive vittnesmål slutsatsen i detta led får.

Framställningens vittnespsykologiska utblick visar att människors minne är påverkbart och att risken för falska minnesbilder inte är obetydlig. Ett av de starkaste sätten genom vilket en påverkan kan ske är då vittnen som iakttagit samma händelse samtalar om händelsen i efterhand. Denna typ av samtal kan leda till att ett vittne lämnar en berättelse grundad, inte på de iakttagelser vederbörande gjort utan på den information vederbörande fått genom samtal med andra vittnen. Om så sker är ett beroendeförhållande för handen. Ett beroendeförhållande utgör ett hjälpfaktum såtillvida att förekomsten av ett sådant förhållande uteslutande kan påverka det värde som tillmäts ett bevisfaktum men inte i sig öka eller minska sannolikheten för skuld. Genom anläggandet av bayesiansk sannolikhetsteori påvisas att ett förbiseende av ett beroendeförhållande riskerar att leda till en övervärdering av den samverkande bevisningen. Resultaten från rättsfallsstudien tyder på att domstolarna i huvudsak är medvetna om att ett oberoende vittne bör tillmätas ett högre värde än ett beroende vittne. Vid bedömningen av om de vittnen som förekommer i en rättegång är oberoende av varandra fäster domstolarna vikt vid dels huruvida vittnena ifråga känner varandra sedan tidigare, dels om de kan ha samtalat med varandra om händelsen i efterhand. Intressant att notera är att domstolarna stundtals lägger existensen av en relation till grund för slutsatsen att det kan ha skett en påverkan emedan förekomsten av en relation i andra fall inte leder till denna slutsats varvid vittnena behandlas som oberoende och tillmäts ett högt bevisvärde. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Holm, Erik LU
supervisor
organization
alternative title
Evaluating Co-witnesses – On the significance of dependence
course
JURM02 20162
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
allmän rättslära, jurisprudence, processrätt, bevisvärdering, straffprocessrätt, evidence, evaluation of evidence, vittnespsykologi, Bayes teorem, samverkande bevisning
language
Swedish
id
8897715
date added to LUP
2017-01-18 12:41:24
date last changed
2017-01-18 12:41:24
@misc{8897715,
 abstract   = {{In a situation where two or more witnesses are relating to the same theme of proof, the witnesses can be either dependent of one another, meaning that the probative value of one witness is dependent of the existence of another witness, or independent. The aim of this thesis is to examine and analyse the evaluation of co-witnesses relating to the same hypotheses, in particular the combination and evaluation of dependent witnesses on both a theoretical and a practical level. Regarding the theoretical level, I investigate how co-witnesses can be understood and evaluated within the procedural law and evidential-theoretical context. Furthermore, the consequences of dependence are examined by the use of Bayes’ Theorem. To understand the occurrence of dependence between witnesses, I explore witness psychological research. In order to investigate the evaluation of co-witnesses on the practical level, a case study has been conducted. I have thereby investigated first which parameters courts pay attention to when they decide if two or more witnesses are dependent of one another, and second what impact the conclusion concerning this matter has on the probative value which the courts ascribe respective witness. 

The witness psychological outlook shows that people are likely to incorporate misinformation into their memories. One of the main factors in creating a state of dependence are conversations between co-witnesses. During these kinds of conversations, the risk of incorporation of post-event information is high. By extension this might lead to a situation where a witness give a testimony based not on the witness’s perception, but on the co-witness information. If so, a state of dependence exists. A state of dependence cannot prove or disprove the theme of proof, but only affect the probative value of an evidentiary fact. By applying Bayes’ theorem it is obvious that a dependent witness should be ascribed a lower value than an independent witness, which means that an oversight of dependence might lead to an overvaluation of evidence. The results from the case study indicate that Swedish courts appear to be conscious about the fact that an independent witness has a higher probative value than a dependent ditto. When deciding whether a witness is to be considered as dependent or independent, the courts pay attention to partly if the witnesses have some kind of mutual relation, partly if the witnesses might have discussed the witnessed event subsequently. However, it should be emphasised that the courts in some cases uses the existence of a relationship as an indication of influence, whereas in other cases the existence of a relationship is ignored and the witnesses are seen as independent and ascribed a high probative value.}},
 author    = {{Holm, Erik}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Värdering av samverkande vittnesmål – Närmare om betydelsen av beroendeförhållanden}},
 year     = {{2016}},
}