Advanced

Undantagen av LAS? - En redogörelse för omfattningen av undantagskretsen och dess centrala konsekvenser

Hjalmarsson, Mattias LU (2017) HARH16 20162
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Kandidatuppsatsen undersöker vilka arbetstagargrupper som omfattas av kategorierna i undantagskretsen, 1 § andra stycket LAS, och vilka centrala konsekvenser det medför. Det finns fem kategorier av arbetstagare som undantas från lagen (1982:80) om anställningsskydd och uppsatsen undersöker vilka arbetstagare som omfattas av varje kategori.

Uppsatsen redogör för dem centrala konsekvenser som medföljer av att undantagskretsen inte omfattas av LAS. Generella konsekvenser, uppsägningsjuridiken och hur kollektivavtal kan påverka situationen beskrivs för att sedan göra en övergripande analys av kategorierna och dess konsekvenser. Uppsatsen diskuterar nackdelarna i att reglerna i LAS inte gäller för dessa kategorier såsom saklig grund med... (More)
Kandidatuppsatsen undersöker vilka arbetstagargrupper som omfattas av kategorierna i undantagskretsen, 1 § andra stycket LAS, och vilka centrala konsekvenser det medför. Det finns fem kategorier av arbetstagare som undantas från lagen (1982:80) om anställningsskydd och uppsatsen undersöker vilka arbetstagare som omfattas av varje kategori.

Uppsatsen redogör för dem centrala konsekvenser som medföljer av att undantagskretsen inte omfattas av LAS. Generella konsekvenser, uppsägningsjuridiken och hur kollektivavtal kan påverka situationen beskrivs för att sedan göra en övergripande analys av kategorierna och dess konsekvenser. Uppsatsen diskuterar nackdelarna i att reglerna i LAS inte gäller för dessa kategorier såsom saklig grund med mera. Det finns emellertid även fördelar av att tillhöra undantagskretsen. Arbetsgivare behöver exempelvis inte ta hänsyn till andra arbetstagares föresträdesrätt till återanställning vid anställandet av någon från undantagskretsen.

Regler om uppsägningstid och uppsägningslön skiljer sig från de arbetstagare som omfattas av LAS. Företagsledare har exempelvis i sin ”fallskärm” ofta avtalat om längre uppsägningstid och högt avgångsvederlag samtidigt som husligt anställda har kortare uppsägningstid än vad som är reglerat i LAS.

I slutsatsen diskuteras dynamiken som finns i 1 § andra stycket LAS och att undantagskretsen är och historiskt sett har varit föränderlig. Dynamiken går hand i hand med samhällets struktur och normer där samhällets utveckling kommer påverka synen på vilka anställningsskyddslagen inte bör omfatta. (Less)
Abstract
The bachelor thesis investigates which groups of employees that are included by the categories in the exception circuit in 1 § second subparagraph LAS and what central consequences it entails. There are five categories of employees that are excluded from LAS and the thesis investigates which employees are included in each category.

The thesis describes the central consequences that entails with the exception circuit not being included by LAS. General consequences, right of termination and how collective agreement can affect the situation is described to make an overall analysis of the category and its consequences. The thesis discusses the disadvantages of rules in LAS such as just cause for termination not being applicable on these... (More)
The bachelor thesis investigates which groups of employees that are included by the categories in the exception circuit in 1 § second subparagraph LAS and what central consequences it entails. There are five categories of employees that are excluded from LAS and the thesis investigates which employees are included in each category.

The thesis describes the central consequences that entails with the exception circuit not being included by LAS. General consequences, right of termination and how collective agreement can affect the situation is described to make an overall analysis of the category and its consequences. The thesis discusses the disadvantages of rules in LAS such as just cause for termination not being applicable on these groups of employees. There are however some advantages to be a part of the exception circuit. For example employers do not need to take other employees preferential right to reinstatement into account when hiring someone from the exception circuit.

Rules about notice and severance pay are different from employees that are included by LAS. Business Managers have for example in their severance agreements often a longer notice and high severance pay at the same time as domestic workers have shorter notice than what’s is regulated in LAS.

In the conclusion the dynamics that is in the 1 § second subparagraph LAS is being discussed. Also that the exception circuit is and historically have been variable. The dynamics is inseparable with the norms and structures of society. The development of society will affect the view of who should not be included in the employment act. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hjalmarsson, Mattias LU
supervisor
organization
course
HARH16 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
undantagskretsen, företagsledande ställning, familjemedlemmar, husligt arbete, särskilt anställningsstöd, skyddat arbete, utvecklingsanställning, gymnasial lärlingsanställning, LAS, Anställningsskyddslagen
language
Swedish
id
8899958
date added to LUP
2017-01-19 11:24:28
date last changed
2017-01-19 11:24:28
@misc{8899958,
 abstract   = {The bachelor thesis investigates which groups of employees that are included by the categories in the exception circuit in 1 § second subparagraph LAS and what central consequences it entails. There are five categories of employees that are excluded from LAS and the thesis investigates which employees are included in each category.

The thesis describes the central consequences that entails with the exception circuit not being included by LAS. General consequences, right of termination and how collective agreement can affect the situation is described to make an overall analysis of the category and its consequences. The thesis discusses the disadvantages of rules in LAS such as just cause for termination not being applicable on these groups of employees. There are however some advantages to be a part of the exception circuit. For example employers do not need to take other employees preferential right to reinstatement into account when hiring someone from the exception circuit.
 
Rules about notice and severance pay are different from employees that are included by LAS. Business Managers have for example in their severance agreements often a longer notice and high severance pay at the same time as domestic workers have shorter notice than what’s is regulated in LAS.

In the conclusion the dynamics that is in the 1 § second subparagraph LAS is being discussed. Also that the exception circuit is and historically have been variable. The dynamics is inseparable with the norms and structures of society. The development of society will affect the view of who should not be included in the employment act.},
 author    = {Hjalmarsson, Mattias},
 keyword   = {undantagskretsen,företagsledande ställning,familjemedlemmar,husligt arbete,särskilt anställningsstöd,skyddat arbete,utvecklingsanställning,gymnasial lärlingsanställning,LAS,Anställningsskyddslagen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Undantagen av LAS? - En redogörelse för omfattningen av undantagskretsen och dess centrala konsekvenser},
 year     = {2017},
}