Advanced

Panoramafriheten i svensk rätt och EU - En analys av begreppet "avbilda" med hänsyn till vår digitala tidsålder

Fransson, Gustaf LU (2017) HARH01 20162
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
I denna uppsats beskrivs och analyseras bestämmelsen om panoramafrihet. Först och främst behandlas svensk rätt men utblickar görs även till övriga nordiska länder. En utblick görs även till EU:s arbete avseende upphovsrättsliga bestämmelser om panoramafrihet och dess effekt på den digitala marknaden.
En viktig inskränkning i upphovsrätten är rätten att fritt avbilda byggnader och konstverk som är stadigvarande placerade på allmän plats utomhus. I uppsatsen utreds huruvida 24 § upphovsrättslagen (URL) ger en rätt att via internet överföra bilder av byggnader och konstverk till allmänheten. För att ta reda på detta görs en utredning avseende begreppet avbilda för att försöka utröna hur pass begränsad en avbildning av en byggnad eller ett... (More)
I denna uppsats beskrivs och analyseras bestämmelsen om panoramafrihet. Först och främst behandlas svensk rätt men utblickar görs även till övriga nordiska länder. En utblick görs även till EU:s arbete avseende upphovsrättsliga bestämmelser om panoramafrihet och dess effekt på den digitala marknaden.
En viktig inskränkning i upphovsrätten är rätten att fritt avbilda byggnader och konstverk som är stadigvarande placerade på allmän plats utomhus. I uppsatsen utreds huruvida 24 § upphovsrättslagen (URL) ger en rätt att via internet överföra bilder av byggnader och konstverk till allmänheten. För att ta reda på detta görs en utredning avseende begreppet avbilda för att försöka utröna hur pass begränsad en avbildning av en byggnad eller ett konstverk får vara enligt svensk rätt. För att få ytterligare förståelse avseende begreppets räckvidd och omfattning jämförs detta med gällande rätt i övriga nordiska länder.
I utredningen om bestämmelsen i 24 § 1 st. URL görs även en redogörelse för avgörandet i NJA 2016 s. 212 (Bildupphovsrätt i Sverige (BUS) mot Wikimedia Sverige). Högsta domstolen fastställde i sitt beslut att bestämmelsen i 24 § 1 st. URL är begränsad till just avbildningar. Detta torde innebära att bestämmelsen inte ger en rätt att via internet överföra bilder av byggnader och konstverk till allmänheten. I uppsatsen tas också hänsyn till olika perspektiv på domstolens bedömning i målet.
Då den digitala teknikens utveckling har förändrat det sätt på vilket verk och andra skyddade alster skapas, distribueras, produceras och används, har det ansetts nödvändigt att anpassa de mål och principer som finns i EU:s rambestämmelser för upphovsrätt till dessa nya realiteter. I ett meddelande från EU-kommissionen angavs att ”panoramaundantaget” måste förtydligas för att ta hänsyn till nya spridningskanaler. Arbetet med detta pågår för fullt och senast den 14 september 2016 lade EU-kommissionen fram ett förslag till direktiv om upphovsrätt på den digitala marknaden. Det kom dock inget förslag om detta från EU-kommissionen vilket innebär att vi får vänta ytterligare för att få klarhet i denna fråga. (Less)
Abstract
This essay describes and analyses the ”freedom of panorama” exception. First of all the essay takes it’s starting point in Swedish law but comparisons are also made with other Nordic countries implementation of the panorama exception. An outlook is also made to the work of the EU regarding the panorama exception and it’s effect on the digital market.
An important limitation of the swedish copyright law is the right to freely depict buildings and works of art that are permanently situated outdoors at a public place or exhibited. An investigation is made as to whether § 24 in the swedish copyright law gives a right to transfer such depictions to the public on the internet. The investigation will take aim at the term ”depict” to find out how... (More)
This essay describes and analyses the ”freedom of panorama” exception. First of all the essay takes it’s starting point in Swedish law but comparisons are also made with other Nordic countries implementation of the panorama exception. An outlook is also made to the work of the EU regarding the panorama exception and it’s effect on the digital market.
An important limitation of the swedish copyright law is the right to freely depict buildings and works of art that are permanently situated outdoors at a public place or exhibited. An investigation is made as to whether § 24 in the swedish copyright law gives a right to transfer such depictions to the public on the internet. The investigation will take aim at the term ”depict” to find out how limited an image of a building or a piece of art is under Swedish law. To gain further understanding of the term ”depict” a comparison is made with the existing law on the same area in other Nordic countries.
Furthermore, a report is made on the case between Image Copyright in Sweden (BUS) and Wikimedia Sweden (NJA 2016 s. 212). In it’s assessment the Supreme Court ruled that the provision in § 24 p. 1 in the Swedish Copyright law is limited to the precise depictions. Thus the Supreme Court established that the provision does not give a right to transfer images of buildings and works of art to the public on the internet. It is however interesting to consider different perspectives on the Supreme Court’s judgment in the case, which is also made in the essay.
When the digital technology has changed the way in which works and other protected subject-matter is created, distributed and used, it has been considered necessary to adapt the objectives and principles to these new realities in the EU framework on copyright. In a statement from the European Commission it states that the ”panorama exception” must be clarified to take account of new distribution channels. No later than the 14th of September 2016 the European Commission put forward a proposal for a directive on copyright in the digital market. However, it came no proposal regarding the ”panorama exception”, which means that we will have to wait to get clarify in the issue. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fransson, Gustaf LU
supervisor
organization
course
HARH01 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Immaterialrätt, Upphovsrätt, Freedom of panorama, Panoramafrihen i svensk rätt och EU, Överföring till allmänheten, Analys av begreppet avbilda, Upphovsrätt i vår digitala tidsålder.
language
Swedish
id
8900298
date added to LUP
2017-01-24 09:15:52
date last changed
2017-01-24 09:15:52
@misc{8900298,
 abstract   = {This essay describes and analyses the ”freedom of panorama” exception. First of all the essay takes it’s starting point in Swedish law but comparisons are also made with other Nordic countries implementation of the panorama exception. An outlook is also made to the work of the EU regarding the panorama exception and it’s effect on the digital market.
An important limitation of the swedish copyright law is the right to freely depict buildings and works of art that are permanently situated outdoors at a public place or exhibited. An investigation is made as to whether § 24 in the swedish copyright law gives a right to transfer such depictions to the public on the internet. The investigation will take aim at the term ”depict” to find out how limited an image of a building or a piece of art is under Swedish law. To gain further understanding of the term ”depict” a comparison is made with the existing law on the same area in other Nordic countries.
Furthermore, a report is made on the case between Image Copyright in Sweden (BUS) and Wikimedia Sweden (NJA 2016 s. 212). In it’s assessment the Supreme Court ruled that the provision in § 24 p. 1 in the Swedish Copyright law is limited to the precise depictions. Thus the Supreme Court established that the provision does not give a right to transfer images of buildings and works of art to the public on the internet. It is however interesting to consider different perspectives on the Supreme Court’s judgment in the case, which is also made in the essay.
When the digital technology has changed the way in which works and other protected subject-matter is created, distributed and used, it has been considered necessary to adapt the objectives and principles to these new realities in the EU framework on copyright. In a statement from the European Commission it states that the ”panorama exception” must be clarified to take account of new distribution channels. No later than the 14th of September 2016 the European Commission put forward a proposal for a directive on copyright in the digital market. However, it came no proposal regarding the ”panorama exception”, which means that we will have to wait to get clarify in the issue.},
 author    = {Fransson, Gustaf},
 keyword   = {Immaterialrätt,Upphovsrätt,Freedom of panorama,Panoramafrihen i svensk rätt och EU,Överföring till allmänheten,Analys av begreppet avbilda,Upphovsrätt i vår digitala tidsålder.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Panoramafriheten i svensk rätt och EU - En analys av begreppet "avbilda" med hänsyn till vår digitala tidsålder},
 year     = {2017},
}