Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Eventsegmentering och upplevelse av tid - Hur semantisk relation mellan objekt och kontext påverkar tidsuppfattning i episodiska minnet

Bengtegård Book, David LU and Wärnsten, Oscar LU (2017) PSYK11 20162
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Studien syftade till att undersöka om eventsegmentering kan utgöra en grund för minnesbaserad tidsbedömning i det episodiska minnet och huruvida objektets semantiska association till kontexten påverkar integrationen av minnet. Eventsegmentering etablerar upplevelsen av en händelse genom att särskilja vad som händer nu från det som hände nyss och bryter därmed ner tidsförlopp till enstaka händelser som inkluderar underordnade. Utifrån detta utformades prediktionen att: ett kontextavbrott (två bilder i rad övergick till två nya bilder) mellan inkodning skapar att tidsavståndet mellan objekt senare upplevs som längre ifrån varandra än vid inkodning av fyra gemensamma kontextbilder i rad. Andra prediktionen var att: en kongruent... (More)
Studien syftade till att undersöka om eventsegmentering kan utgöra en grund för minnesbaserad tidsbedömning i det episodiska minnet och huruvida objektets semantiska association till kontexten påverkar integrationen av minnet. Eventsegmentering etablerar upplevelsen av en händelse genom att särskilja vad som händer nu från det som hände nyss och bryter därmed ner tidsförlopp till enstaka händelser som inkluderar underordnade. Utifrån detta utformades prediktionen att: ett kontextavbrott (två bilder i rad övergick till två nya bilder) mellan inkodning skapar att tidsavståndet mellan objekt senare upplevs som längre ifrån varandra än vid inkodning av fyra gemensamma kontextbilder i rad. Andra prediktionen var att: en kongruent objektassociation till kontexten (en tandborste och ett badrum) vid inkodning genererar att tidsavståndet mellan objekt upplevs som närmre än vid en inkongruent objektassociation till kontexten (ett tangentbord och en skog). Tredje prediktionen behandlade interaktionseffekten för manipulationerna av kontext och kongruens. För att testa dessa prediktioner utformades en experimentell design utifrån tidigare använd version och modifierades utifrån bildmaterialet samt ett tillägg av kongruent information. Inkodningen skedde genom visning av en kontextbild i samband med ett objekt. Deltagarna fick efter inkodningsfasen uppskatta tidsavståndet mellan objektpar som baserades på inkodning mellan fyra visningar. En inomindivid trevägs ANOVA av 30 deltagare påvisade huvudeffekt av kontextmanipulationen vilket innebar att objektpar mer sannolikt bedömdes som tidsmässigt längre ifrån varandra vid kontextavbrott gentemot en gemensam kontext. En huvudeffekt av kongruensmanipulationen påvisade att kongruent objektassociation till kontexten mer sannolikt bedömdes som tidsmässigt nära än vid inkongruent objektassociation. Ingen interaktionseffekt framkom. Studien antyder att eventsegmentering utgör grund för senare tidsbedömning i det episodiska minnet. (Less)
Popular Abstract
The study aimed to investigate whether event segmentation can provide a basis for memory-based time assessment of episodic memory and whether object association to the context affects subsequent memory integration. Event segmentation establishes the experience of an event by distinguishing what is happening now from what just happened and thus breaks down the time-course of an event to include subevents. Based on this the first prediction was that: a context interruption (two images in a row changed to two new images) during encoding creates time distance between objects to be judged farther apart than in a mutual context (four equal images in a row). The second prediction was that: a congruent object association to the context (toothbrush... (More)
The study aimed to investigate whether event segmentation can provide a basis for memory-based time assessment of episodic memory and whether object association to the context affects subsequent memory integration. Event segmentation establishes the experience of an event by distinguishing what is happening now from what just happened and thus breaks down the time-course of an event to include subevents. Based on this the first prediction was that: a context interruption (two images in a row changed to two new images) during encoding creates time distance between objects to be judged farther apart than in a mutual context (four equal images in a row). The second prediction was that: a congruent object association to the context (toothbrush and a bathroom) at encoding creates time distance between items to be judged closer compared to an incongruent object association (keyboard and a forest). Third prediction considered the interaction of above contextual manipulations. To test the predictions an experimental design, based on a previously used version, was modified in regards to the image content plus an addition of congruent information. The encoding trial consisted of displaying a context-image with an object. After the encoding phase participant estimated the temporal proximity between pairs of objects presented between four encoding trials. A three-way repeated measures ANOVA of 30 participants showed a main effect of the context manipulation and indicated that context disruption produced a higher probability to judge the time distance further apart compared to a mutual context. A main effect of the congruency manipulation showed that a congruent object association to the context more likely was judged temporally close compared to an incongruent object association. No interaction effect was found. The study suggest that event segmentation provides a basis for later time evaluation of episodic memory. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bengtegård Book, David LU and Wärnsten, Oscar LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
eventsegmentering, episodiskt minne, semantisk förväntan, temporal kognition
language
Swedish
id
8900327
date added to LUP
2017-01-20 13:47:25
date last changed
2017-01-20 13:47:25
@misc{8900327,
 abstract   = {{Studien syftade till att undersöka om eventsegmentering kan utgöra en grund för minnesbaserad tidsbedömning i det episodiska minnet och huruvida objektets semantiska association till kontexten påverkar integrationen av minnet. Eventsegmentering etablerar upplevelsen av en händelse genom att särskilja vad som händer nu från det som hände nyss och bryter därmed ner tidsförlopp till enstaka händelser som inkluderar underordnade. Utifrån detta utformades prediktionen att: ett kontextavbrott (två bilder i rad övergick till två nya bilder) mellan inkodning skapar att tidsavståndet mellan objekt senare upplevs som längre ifrån varandra än vid inkodning av fyra gemensamma kontextbilder i rad. Andra prediktionen var att: en kongruent objektassociation till kontexten (en tandborste och ett badrum) vid inkodning genererar att tidsavståndet mellan objekt upplevs som närmre än vid en inkongruent objektassociation till kontexten (ett tangentbord och en skog). Tredje prediktionen behandlade interaktionseffekten för manipulationerna av kontext och kongruens. För att testa dessa prediktioner utformades en experimentell design utifrån tidigare använd version och modifierades utifrån bildmaterialet samt ett tillägg av kongruent information. Inkodningen skedde genom visning av en kontextbild i samband med ett objekt. Deltagarna fick efter inkodningsfasen uppskatta tidsavståndet mellan objektpar som baserades på inkodning mellan fyra visningar. En inomindivid trevägs ANOVA av 30 deltagare påvisade huvudeffekt av kontextmanipulationen vilket innebar att objektpar mer sannolikt bedömdes som tidsmässigt längre ifrån varandra vid kontextavbrott gentemot en gemensam kontext. En huvudeffekt av kongruensmanipulationen påvisade att kongruent objektassociation till kontexten mer sannolikt bedömdes som tidsmässigt nära än vid inkongruent objektassociation. Ingen interaktionseffekt framkom. Studien antyder att eventsegmentering utgör grund för senare tidsbedömning i det episodiska minnet.}},
 author    = {{Bengtegård Book, David and Wärnsten, Oscar}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Eventsegmentering och upplevelse av tid - Hur semantisk relation mellan objekt och kontext påverkar tidsuppfattning i episodiska minnet}},
 year     = {{2017}},
}