Advanced

Förvärv & Framgång Bortom Teorin

Röjd, Lovisa LU ; Nordqvist, Jessica LU ; Idéhn, Alice LU and Alervall, Ludvig LU (2017) FEKH49 20162
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att fördjupa och nyansera bilden av hur ett framgångsrikt företagsförvärv kan gå till. Vårt mål är att bidra till debatten om företagsförvärv.
Metod: För att uppfylla syftet har vi genomfört en kvalitativ studie bestående av semistrukturerade intervjuer med anställda vid fallföretaget Musikbolaget. Studien antar ett socialkonstruktionistiskt förhållningssätt med en abduktiv metodologi.
Teoretiska perspektiv: Uppsatsen tar sin utgångspunkt i olika förvärvsteorier, vilka lyfter fram att företagsförvärv är beroende av vissa kritiska framgångsfaktorer för att bli lyckade. Dessa faktorer är bland annat att ha en strategi för förvärvet samt en omfattande kommunikation och att företagskulturerna är homogena.
... (More)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att fördjupa och nyansera bilden av hur ett framgångsrikt företagsförvärv kan gå till. Vårt mål är att bidra till debatten om företagsförvärv.
Metod: För att uppfylla syftet har vi genomfört en kvalitativ studie bestående av semistrukturerade intervjuer med anställda vid fallföretaget Musikbolaget. Studien antar ett socialkonstruktionistiskt förhållningssätt med en abduktiv metodologi.
Teoretiska perspektiv: Uppsatsen tar sin utgångspunkt i olika förvärvsteorier, vilka lyfter fram att företagsförvärv är beroende av vissa kritiska framgångsfaktorer för att bli lyckade. Dessa faktorer är bland annat att ha en strategi för förvärvet samt en omfattande kommunikation och att företagskulturerna är homogena.
Empiri: Det empiriska materialet grundar sig i nio semistrukturerade intervjuer, vilka genomförts med anställda på Musikbolaget varav vissa innan förvärvet arbetade för Good Music. Det empiriska materialet presenteras utifrån fyra teman som avspeglar förvärvsprocessen samt vad de anställda ansåg vara bidragande faktorer till det lyckade resultatet.
Resultat: Vår förhoppning är att uppsatsen har resulterat i ett bidrag till förvärvsdebatten rörande alternativa framgångsfaktorer som inte figurerar i den teori vi har tagit del av inom ramen för befintlig förvärvsforskning. Detta visar på att en del teorier talar om förvärv och dess framgångsfaktorer på ett alldeles för generellt plan, därmed menar vi att faktorerna vidare bör specificeras och fördjupas. (Less)
Abstract
Purpose: The purpose of this paper is to deepen and nuance the understanding of what a successful acquisition can look like. Our goal is to contribute to the debate on acquisitions.
Method: To fulfill the purpose of our thesis we have conducted a qualitative study consisting of semi-structured interviews with employees of the music company Musikbolaget. The study adopts a social constructionist approach with an abductive methodology.
Theoretical perspectives: The thesis is based on different theories of acquisitions, with emphasis mainly on different factors that brings forth success in this process. These factors include having a strategy for the acquisition, extensive communications and that the corporate cultures should be... (More)
Purpose: The purpose of this paper is to deepen and nuance the understanding of what a successful acquisition can look like. Our goal is to contribute to the debate on acquisitions.
Method: To fulfill the purpose of our thesis we have conducted a qualitative study consisting of semi-structured interviews with employees of the music company Musikbolaget. The study adopts a social constructionist approach with an abductive methodology.
Theoretical perspectives: The thesis is based on different theories of acquisitions, with emphasis mainly on different factors that brings forth success in this process. These factors include having a strategy for the acquisition, extensive communications and that the corporate cultures should be homogeneous.
Empirical foundation: The empirical data is generated through nine individual & semi-structured interviews with employees of the company Musikbolaget, some of which previously worked for Good Music. The empirical data is presented in four themes, which reflect the acquisition process and what employees considered to be contributing factors to the successful outcome.
Results: We hope that our thesis has resulted in a contribution to the debate on alternative success factors for acquisitions, which do not emerge in the theories we have read in existing acquisition research. Thus our thesis shows that some theories are talking about acquisition and its success factors in a much general fashion, therefore, we believe that these factors further should be specified and deepened. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Röjd, Lovisa LU ; Nordqvist, Jessica LU ; Idéhn, Alice LU and Alervall, Ludvig LU
supervisor
organization
alternative title
Begränsningen i att endast se i termer av kritiska framgångsfaktorer
course
FEKH49 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Företagsförvärv, framgångsfaktorer, kultur, kommunikation, strategi
language
Swedish
id
8902291
date added to LUP
2017-02-06 16:27:37
date last changed
2017-02-06 16:27:37
@misc{8902291,
 abstract   = {Purpose: The purpose of this paper is to deepen and nuance the understanding of what a successful acquisition can look like. Our goal is to contribute to the debate on acquisitions.
Method: To fulfill the purpose of our thesis we have conducted a qualitative study consisting of semi-structured interviews with employees of the music company Musikbolaget. The study adopts a social constructionist approach with an abductive methodology.
Theoretical perspectives: The thesis is based on different theories of acquisitions, with emphasis mainly on different factors that brings forth success in this process. These factors include having a strategy for the acquisition, extensive communications and that the corporate cultures should be homogeneous.
Empirical foundation: The empirical data is generated through nine individual & semi-structured interviews with employees of the company Musikbolaget, some of which previously worked for Good Music. The empirical data is presented in four themes, which reflect the acquisition process and what employees considered to be contributing factors to the successful outcome.
Results: We hope that our thesis has resulted in a contribution to the debate on alternative success factors for acquisitions, which do not emerge in the theories we have read in existing acquisition research. Thus our thesis shows that some theories are talking about acquisition and its success factors in a much general fashion, therefore, we believe that these factors further should be specified and deepened.},
 author    = {Röjd, Lovisa and Nordqvist, Jessica and Idéhn, Alice and Alervall, Ludvig},
 keyword   = {Företagsförvärv,framgångsfaktorer,kultur,kommunikation,strategi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förvärv & Framgång Bortom Teorin},
 year     = {2017},
}