Advanced

Internal branding vid svenska fakulteter

Edenvik, Albin LU ; Ekstam, Victor LU and Al Saadi, Yasser LU (2017) FEKH29 20162
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte:
Uppsatsen syfte är att utöka förståelsen kring huruvida fakulteter vid ett universitet arbetar med sin märkesidentitet med hjälp av internal branding för att differentierar sig i en värld där konkurrensen hårdnar och ackrediteringar riskerar att likforma fakulteterna.

Metod:
En kvalitativ studie har genomförts med ett hermeneutistiskt fenomenologiskt förhållningssätt. Den analys och slutsats som presenteras grundar sig i empirisk data hämtad från djupgående intervjuer samt teorier från vetenskapliga artiklar, hemsidor och böcker. Uppsatsen har en deduktiv forskningsansats.

Teoretisk referensram:
Uppsatsen behandlar främst TBC’s Internal Branding Methodology samt The Corporate Brand Identity Matrix och utgår då från teorier... (More)
Syfte:
Uppsatsen syfte är att utöka förståelsen kring huruvida fakulteter vid ett universitet arbetar med sin märkesidentitet med hjälp av internal branding för att differentierar sig i en värld där konkurrensen hårdnar och ackrediteringar riskerar att likforma fakulteterna.

Metod:
En kvalitativ studie har genomförts med ett hermeneutistiskt fenomenologiskt förhållningssätt. Den analys och slutsats som presenteras grundar sig i empirisk data hämtad från djupgående intervjuer samt teorier från vetenskapliga artiklar, hemsidor och böcker. Uppsatsen har en deduktiv forskningsansats.

Teoretisk referensram:
Uppsatsen behandlar främst TBC’s Internal Branding Methodology samt The Corporate Brand Identity Matrix och utgår då från teorier kring varumärke, universitetsvarumärken, internal branding och märkesidentitet.

Empiri:
Analys baseras på empirisk data hämtad från tolv intervjuer med medarbetare genom hela hierarkin på Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet. De semistrukturerade djupintervjuerna har pågått i 30-60 minuter.

Slutsats:
Uppsatsens slutsats är att de teorier som finns kring internal branding inte fullt ut kan appliceras på svenska fakulteter. Detta förklaras med att en dessa fakulteter har andra förutsättningar än ett företag, vilket teorierna är baserade utefter. Detta leder därmed till att märkesidentitet som metod och mått på hur pass starkt ett varumärke är inte kan tillämpas i samma utsträckning vid svenska fakulteter. Slutligen framgår även i uppsatsen att ackrediteringar ger en likformande process men att detta inte nödvändigtvis behöver innebära en försämring av varumärket då dess styrka bland anrika universitet inte främst präglas av differentiering. (Less)
Popular Abstract
Purpose:
The purpose of this thesis is to bring awareness whether the faculties at the universities is working with its brand identity by using internal branding in order to differentiate themselves, in a world where competition is intensifying and where accreditations threaten to uniform the faculties.

Methodology:
A qualitative study has been conducted with a hermeneutic phenomenological approach. The presented analysis and conclusions are based on empirical data derived from in-depth interviews and theories published in scientific articles, websites and books. The essay has a deductive research approach.

Theoretical perspective:
The essay mainly addresses TBC's Internal Branding Methodology and The Corporate Brand Identity... (More)
Purpose:
The purpose of this thesis is to bring awareness whether the faculties at the universities is working with its brand identity by using internal branding in order to differentiate themselves, in a world where competition is intensifying and where accreditations threaten to uniform the faculties.

Methodology:
A qualitative study has been conducted with a hermeneutic phenomenological approach. The presented analysis and conclusions are based on empirical data derived from in-depth interviews and theories published in scientific articles, websites and books. The essay has a deductive research approach.

Theoretical perspective:
The essay mainly addresses TBC's Internal Branding Methodology and The Corporate Brand Identity Matrix based upon theories of Brands, University Brands, Internal Branding and Brand Identity.

Empirical foundation:
Analysis is based upon empirical data collected from twelve interviews with employees throughout the hierarchy at Lund University School of Economics and Management. The semi-structured in-depth interviews lasted 30-60 minutes.

Conclusions:
The conclusion of the essay is that the theories about internal branding cannot fully be applied to the Swedish faculties. This is explained by that a Swedish faculty has different requirements than a company, which theories are based upon. This leads to that brand identity as a method and measure of how strong a brand is not applicable to the same extent at the Swedish faculties. The essay points out that accreditations threaten to uniform faculties, but this does not necessarily imply a deterioration of the brand since its strength among the prestigious faculties are not primarily characterized by differentiation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Edenvik, Albin LU ; Ekstam, Victor LU and Al Saadi, Yasser LU
supervisor
organization
alternative title
Internal branding at Swedish faculties
course
FEKH29 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
universitetsvarumärke, varumärke, internal branding, märkesidentitet, fakultet, institution.
language
Swedish
id
8903214
date added to LUP
2017-02-15 10:29:08
date last changed
2017-02-16 13:58:41
@misc{8903214,
 abstract   = {Syfte:
Uppsatsen syfte är att utöka förståelsen kring huruvida fakulteter vid ett universitet arbetar med sin märkesidentitet med hjälp av internal branding för att differentierar sig i en värld där konkurrensen hårdnar och ackrediteringar riskerar att likforma fakulteterna.

Metod:
En kvalitativ studie har genomförts med ett hermeneutistiskt fenomenologiskt förhållningssätt. Den analys och slutsats som presenteras grundar sig i empirisk data hämtad från djupgående intervjuer samt teorier från vetenskapliga artiklar, hemsidor och böcker. Uppsatsen har en deduktiv forskningsansats. 

Teoretisk referensram:
Uppsatsen behandlar främst TBC’s Internal Branding Methodology samt The Corporate Brand Identity Matrix och utgår då från teorier kring varumärke, universitetsvarumärken, internal branding och märkesidentitet.

Empiri:
Analys baseras på empirisk data hämtad från tolv intervjuer med medarbetare genom hela hierarkin på Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet. De semistrukturerade djupintervjuerna har pågått i 30-60 minuter. 

Slutsats:
Uppsatsens slutsats är att de teorier som finns kring internal branding inte fullt ut kan appliceras på svenska fakulteter. Detta förklaras med att en dessa fakulteter har andra förutsättningar än ett företag, vilket teorierna är baserade utefter. Detta leder därmed till att märkesidentitet som metod och mått på hur pass starkt ett varumärke är inte kan tillämpas i samma utsträckning vid svenska fakulteter. Slutligen framgår även i uppsatsen att ackrediteringar ger en likformande process men att detta inte nödvändigtvis behöver innebära en försämring av varumärket då dess styrka bland anrika universitet inte främst präglas av differentiering.},
 author    = {Edenvik, Albin and Ekstam, Victor and Al Saadi, Yasser},
 keyword   = {universitetsvarumärke,varumärke,internal branding,märkesidentitet,fakultet,institution.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Internal branding vid svenska fakulteter},
 year     = {2017},
}