Advanced

Effektiv förmedling av hållbara godstransporter på väg – Med fokus på kortdistanstransporter

Mexnell, Ida LU (2017) FMI820 20162
Engineering Physics (M.Sc.Eng.)
Environmental and Energy Systems Studies
Abstract (Swedish)
Godstransporter på väg står för ungefär 7 % av Sveriges totala växthusgasutsläpp och godstransportarbetet förväntas öka med drygt 65 % till år 2040, delvis till följd av ökad globalisering. Enligt IPCC:s senaste rapport är transportsektorn ett prioriterat område för att begränsa miljöpåverkan och den statliga utredningen om fossilfri fordonstrafik pekar ut minskad användning av fossila bränslen och ökad transporteffektivitet som viktiga åtgärder för ändamålet. Som ett led i digitaliseringen har lastbilar under senare år försetts med uppkoppling vilket möjliggör insamling av information om hur fordonet används i kundledet. Med detta som utgångspunkt vill Scania, som en av de ledande lastbilstillverkarna, skapa hållbara transportlösningar... (More)
Godstransporter på väg står för ungefär 7 % av Sveriges totala växthusgasutsläpp och godstransportarbetet förväntas öka med drygt 65 % till år 2040, delvis till följd av ökad globalisering. Enligt IPCC:s senaste rapport är transportsektorn ett prioriterat område för att begränsa miljöpåverkan och den statliga utredningen om fossilfri fordonstrafik pekar ut minskad användning av fossila bränslen och ökad transporteffektivitet som viktiga åtgärder för ändamålet. Som ett led i digitaliseringen har lastbilar under senare år försetts med uppkoppling vilket möjliggör insamling av information om hur fordonet används i kundledet. Med detta som utgångspunkt vill Scania, som en av de ledande lastbilstillverkarna, skapa hållbara transportlösningar tillsammans med sina kunder och kunders kunder – transportbolag och transportköpare. Denna studie undersöker marknaden för webbaserade transportförmedlingstjänster och hur tjänsten kan utvecklas för att på ett effektivt och hållbart sätt bidra till ökat värdeskapande. Tjänsten syftar till att förmedla transportuppdrag och bygger på en dubbelsidig affärsmodell vilket innebär att den riktar sitt värdeerbjudande mot två skilda kundsegment: transportköpare och transportbolag. Tjänsten bidrar till en förenklad interaktion mellan kundsegmenten och en bättre matchning mellan tillgång och efterfrågan vilket bidrar till ömsesidig tillväxt i kundsegmenten, något som brukar benämnas nätverkseffekter.

Studien föreslår en utveckling av transportförmedlingstjänsten genom ett tillägg av tre komponenter i dess värdeerbjudande: utbildning, miljöberäkning och samarbete. Utbildning innebär en möjlighet till registrering av chaufförens utbildningar, certifikat och behörigheter i tjänsten vilket således ger chauffören ett mervärde och en möjlighet för tjänsten att förmedla specialiserade transportuppdrag. Miljöberäkning innebär att tjänsten erbjuder redovisning av CO2-utsläpp för varje specifikt kunduppdrag genom att samla in data om bränsleförbrukning, bränsleslag, fyllnadsgrad och körsträcka. Samarbete innebär att tjänsten automatiskt eller manuellt genererar samarbetsavtal som underlättar samarbete mellan kunder. Transportförmedlingstjänsten skulle ta rollen som en top-up-tjänst vilket innebär att kundsegmenten skulle använda tjänsten som ett sätt att fylla ut med uppdrag utöver sin ordinarie verksamhet. Ökad effektivitet och hållbarhet skulle uppnås genom att tjänsten bidrar till en ökad fyllnadsgrad i befintliga transporter, vilket möjliggörs genom en bättre matchning mellan gods och ledig kapacitet. Vidare skulle tjänsten bidra till ökad hållbarhet genom att utsläppsrelaterad kravställning ökar, till följd av att den redovisade miljöbelastningen ger goda förutsättningar till kravuppföljning. Miljöberäkningen förväntas också bidrar till att fler transportbolag väljer att utbilda sina chaufförer i förarträning. Detta eftersom de då utbildas till att sänka sin bränsleförbrukning och således de utsläpp som redovisas för transportköparen. Möjligheten för chaufförer att registrera utbildningar i transportförmedlingen gör att t.ex. genomförd förarträning kan vara ett krav från transportköparen, vilket ytterligare motiverar chaufförer att gå utbildningen. Värdena bidrar tillsammans till att positiva nätverkseffekter skapas mellan kundsegmenten genom att de ömsesidigt förstärker varandra tills dess att en eventuell mättnad uppstår i något av kundsegmenten. (Less)
Abstract
Heavy transport accounts for about 7 % of total Swedish greenhouse gas emissions and freight activity is expected to increase by more than 65 % in 2040, partly as a result of globalization. According to the latest report from IPCC, the transport sector is a priority to limit the environmental impact and the government report on fossil fuel independence proposes reduced use of fossil fuels and increased transport efficiency as key measures for that purpose. As part of digitalization, trucks have been provided with connectivity in recent years, which allows collection of information on how the vehicle is used at customer level. On this basis, Scania, as one of the leading truck manufacturers, has the ambition to create sustainable transport... (More)
Heavy transport accounts for about 7 % of total Swedish greenhouse gas emissions and freight activity is expected to increase by more than 65 % in 2040, partly as a result of globalization. According to the latest report from IPCC, the transport sector is a priority to limit the environmental impact and the government report on fossil fuel independence proposes reduced use of fossil fuels and increased transport efficiency as key measures for that purpose. As part of digitalization, trucks have been provided with connectivity in recent years, which allows collection of information on how the vehicle is used at customer level. On this basis, Scania, as one of the leading truck manufacturers, has the ambition to create sustainable transport solutions together with its customers and customers' customers - transport companies and shippers. This study examines the market for web-based freight exchange services and how such a service can be developed in order to contribute to increased value creation in an efficient and sustainable manner. The service aims to convey the transportation service and is based on a two-sided business model, which means that it directs its value proposition to two distinct customer segments: shippers and transport companies. The service contributes to a simplified interaction between the customer segments and a better match between supply and demand, which contributes to mutual growth in the customer segments, called network effects.

This study proposes a further development of the freight exchange service by adding three components to its value proposition: education, emission calculation and collaboration. Education allows registration of drivers’ qualifications and licenses as part of the service thus giving the driver an added value and an opportunity for the service to convey specialized transport operations. Emission calculation means that the service provides CO2 reporting for each specific client assignment by collecting data on fuel consumption, fuel type, filling rate and mileage. Collaboration means that the service automatically or manually generates collaboration agreements that facilitate collaboration between customers. The proposed freight exchange service would take the role of a top-up service, which means that the service would be used on an ad-hoc basis. The service would increase the filling rate in existing transports by a better matching between goods and spare capacity thus contributing to increased efficiency and sustainability. Furthermore, the calculation of CO2 emissions would facilitate evaluation of the transports’ environmental performance. This might increase emission-related transport service requirements and in that way contribute to increased sustainability. Emission calculations are also expected to motivate more drivers to attend driver training since they are trained to reduce their fuel consumption and thus the emissions reported for the shipper. The ability for drivers to register their qualifications in the service allows for example completed driver training to be required from the shipper, which further motivates drivers to attend the driver training. All three added values contribute to positive network effects between the customer segments in that they mutually reinforce each other until saturation occurs in any of the segments. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Livsmedelsinköp, taxiresor och bankärenden – internetbaserade tjänster ersätter successivt traditionella branscher och godstransporter är inget undantag. Via en plattform kan transportköpare och transportbolag matcha gods med ledig kapacitet och öka fyllnadsgraden i lastbilarna på våra vägar. Men värdeskapandet för kunden behöver inte stanna vid en ökad fyllnadsgrad, detta examensarbete visar att tjänsten kan bidra till ytterligare värdeskapande – samtidigt som den bidrar till mer hållbara godstransporter.


Lastbilstransporter står för ungefär 7 % av Sveriges växthusgasutsläpp. Människans utsläpp av växthusgaser är sannolikt orsaken till den globala uppvärmningen, vilket brukar ses som en av vår tids största utmaningar. Sverige har... (More)
Livsmedelsinköp, taxiresor och bankärenden – internetbaserade tjänster ersätter successivt traditionella branscher och godstransporter är inget undantag. Via en plattform kan transportköpare och transportbolag matcha gods med ledig kapacitet och öka fyllnadsgraden i lastbilarna på våra vägar. Men värdeskapandet för kunden behöver inte stanna vid en ökad fyllnadsgrad, detta examensarbete visar att tjänsten kan bidra till ytterligare värdeskapande – samtidigt som den bidrar till mer hållbara godstransporter.


Lastbilstransporter står för ungefär 7 % av Sveriges växthusgasutsläpp. Människans utsläpp av växthusgaser är sannolikt orsaken till den globala uppvärmningen, vilket brukar ses som en av vår tids största utmaningar. Sverige har formulerat mål om att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till år 2050 och att ha en fordonsflotta oberoende av fossila bränslen till år 2030. Att minska växthusgasutsläppen från lastbilstransporter kan t.ex. göras genom byte av bränsle till förnybara alternativ eller att göra transporterna mer effektiva. Ett sätt att öka effektiviteten är att öka fyllnadsgraden d.v.s. att minimera antalet lastbilar som kör halvfulla, eller i värsta fall tomma.

Hur företag organiserar sin verksamhet för att möta kundbehov brukar beskrivas med en affärsmodell. Internetbaserade transportförmedlingstjänster bygger på en dubbelsidig affärsmodell vilket innebär att den riktar sitt erbjudande mot två kundsegment som är beroende av varandra – transportköpare och transportbolag. I studien framkommer att många transportköpare och transportbolag använder sig av transportförmedlingstjänster men att få är nöjda med den kvalitet på transporterna som erhålls genom tjänsten. Det framkommer att ökad kontroll efterfrågas, både med hänsyn till miljöprestanda och chaufförens behörighet. I studien föreslås en utveckling av transportförmedlingstjänsten genom ett tillägg av tre komponenter i dess värdeerbjudande till kund: utbildning, miljöberäkning och samarbete. Utbildning innebär en möjlighet till registrering av chaufförens utbildningar, certifikat och behörigheter i tjänsten. Detta ger i sin tur chauffören ett mervärde och en möjlighet för tjänsten att förmedla transportuppdrag åt transportköpare med särskilda krav på chauffören som utför transportuppdraget. Miljöberäkning innebär att tjänsten erbjuder redovisning av CO2-utsläpp för varje specifikt kunduppdrag genom att samla in data om bränsleförbrukning, bränsleslag, fyllnadsgrad och körsträcka. Samarbete innebär att tjänsten automatiskt eller manuellt genererar samarbetsavtal som underlättar samarbete mellan kunder.

Mer hållbara transporter skulle uppnås genom att tjänsten bidrar till en ökad fyllnadsgrad i befintliga transporter, vilket möjliggörs genom en bättre matchning mellan gods och ledig kapacitet. Vidare skulle tjänsten även bidra till ökad hållbarhet genom att utsläppsrelaterad kravställning ökar, till följd av att den redovisade miljöbelastningen ger goda förutsättningar till kravuppföljning. Miljöberäkningen förväntas också bidra till att fler transportbolag väljer att utbilda sina chaufförer i eco-driving s.k. förarträning. Detta eftersom de då utbildas till att sänka sin bränsleförbrukning vilket är direkt kopplat till de utsläpp som redovisas för transportköparen. Möjligheten för chaufförer att registrera utbildningar i tjänsten gör att t.ex. genomförd förarträning kan vara ett krav från transportköparen, vilket ytterligare motiverar chaufförer att gå utbildningen.

Studiens resultat ligger på en konceptuell nivå och vidare forskning är nödvändig för att utveckla den föreslagna affärsmodellen ytterligare och bedöma dess relevans. De tillägg som föreslagits i transportförmedlingstjänstens erbjudande förväntas möta kundbehov i transportbolag som har behov av utfyllnad utöver den ordinarie verksamheten, är proaktiva i hållbarhetsarbetet och utför transportuppdrag som kräver särskild utbildning. Värdena förväntas möta kundbehov hos transportköpare som har ett varierande transportbehov, är proaktiva i hållbarhetsarbetet och ställer särskilda krav på chaufförens utbildning som utför transportuppdraget. Dessa värden skulle behöva testas mer systematiskt på de tänkta kundsegmenten för bedömning av deras relevans. En början skulle kunna vara att välja ut en specifik kundgrupp i ett kundsegment t.ex. bygg- och anläggningstransporter och studera denna kundgrupp mer ingående. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mexnell, Ida LU
supervisor
organization
alternative title
Efficient exchange of sustainable road transport services – With focus on short distance transports
course
FMI820 20162
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
uppkoppling, affärsmodell, transportförmedlingstjänst, hållbar transport, fyllnadsgrad, nätverkseffekt
report number
ISRN LUTFD2/TFEM--17/5119--SE + (1-85)
ISSN
1102-3651
language
Swedish
id
8903894
date added to LUP
2017-03-02 12:56:23
date last changed
2017-03-02 12:56:23
@misc{8903894,
 abstract   = {Heavy transport accounts for about 7 % of total Swedish greenhouse gas emissions and freight activity is expected to increase by more than 65 % in 2040, partly as a result of globalization. According to the latest report from IPCC, the transport sector is a priority to limit the environmental impact and the government report on fossil fuel independence proposes reduced use of fossil fuels and increased transport efficiency as key measures for that purpose. As part of digitalization, trucks have been provided with connectivity in recent years, which allows collection of information on how the vehicle is used at customer level. On this basis, Scania, as one of the leading truck manufacturers, has the ambition to create sustainable transport solutions together with its customers and customers' customers - transport companies and shippers. This study examines the market for web-based freight exchange services and how such a service can be developed in order to contribute to increased value creation in an efficient and sustainable manner. The service aims to convey the transportation service and is based on a two-sided business model, which means that it directs its value proposition to two distinct customer segments: shippers and transport companies. The service contributes to a simplified interaction between the customer segments and a better match between supply and demand, which contributes to mutual growth in the customer segments, called network effects.

This study proposes a further development of the freight exchange service by adding three components to its value proposition: education, emission calculation and collaboration. Education allows registration of drivers’ qualifications and licenses as part of the service thus giving the driver an added value and an opportunity for the service to convey specialized transport operations. Emission calculation means that the service provides CO2 reporting for each specific client assignment by collecting data on fuel consumption, fuel type, filling rate and mileage. Collaboration means that the service automatically or manually generates collaboration agreements that facilitate collaboration between customers. The proposed freight exchange service would take the role of a top-up service, which means that the service would be used on an ad-hoc basis. The service would increase the filling rate in existing transports by a better matching between goods and spare capacity thus contributing to increased efficiency and sustainability. Furthermore, the calculation of CO2 emissions would facilitate evaluation of the transports’ environmental performance. This might increase emission-related transport service requirements and in that way contribute to increased sustainability. Emission calculations are also expected to motivate more drivers to attend driver training since they are trained to reduce their fuel consumption and thus the emissions reported for the shipper. The ability for drivers to register their qualifications in the service allows for example completed driver training to be required from the shipper, which further motivates drivers to attend the driver training. All three added values contribute to positive network effects between the customer segments in that they mutually reinforce each other until saturation occurs in any of the segments.},
 author    = {Mexnell, Ida},
 issn     = {1102-3651},
 keyword   = {uppkoppling,affärsmodell,transportförmedlingstjänst,hållbar transport,fyllnadsgrad,nätverkseffekt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Effektiv förmedling av hållbara godstransporter på väg – Med fokus på kortdistanstransporter},
 year     = {2017},
}