Advanced

Utvärdering av avklingnings- och homogenspridningsmetoden vid jämförelse mellan deplacerande, omblandande och utjämnande ventilation

Sandell, Joakim LU (2017) ABK920 20162
Division of Building Services
Abstract
People spend a lot of time indoors, closer to 90% of their lifetime. To obtain a good indoor climate with good air quality buildings need to be ventilated. Therefore, they are often equipped with mechanical ventilation systems. Nevertheless, SBS (Sick Building Syndrome) is a serious problem. The reason that some buildings become "sick" is believed to be due to, among other things, poor ventilation. To determine if a ventilation system is good or bad, several measures of the ventilation system can be determined. It can be made by many methods, eg. tracer gas methods as the decay method and the homogeneous emission method.
The aim of this study was to calculate various measures of the functions of the ventilation systems, with the aim to... (More)
People spend a lot of time indoors, closer to 90% of their lifetime. To obtain a good indoor climate with good air quality buildings need to be ventilated. Therefore, they are often equipped with mechanical ventilation systems. Nevertheless, SBS (Sick Building Syndrome) is a serious problem. The reason that some buildings become "sick" is believed to be due to, among other things, poor ventilation. To determine if a ventilation system is good or bad, several measures of the ventilation system can be determined. It can be made by many methods, eg. tracer gas methods as the decay method and the homogeneous emission method.
The aim of this study was to calculate various measures of the functions of the ventilation systems, with the aim to determine whether the results can be related to how the air movements actually looked like and if the methods' results were reliable when nitrous oxide was used as a tracer-gas. To determine the air movements, tests with smoke were also performed. A secondary objective of the study was to compare the different ventilation systems, with the aim to determine which yielded the best results. This work was conducted on AirSon Engineering AB's headquarters in Angelholm. Measurements were carried out in a test room which would be compared to a normal office. With each method tests were made on a mixing, a displacement and leveling ventilation system.
Measurement methods yielded low results for both the air exchange efficiency and the ventilation efficiency. But the movement of air in the test room was poor and the results were therefore considered to be correct. With the homogenous emission method, too few results were obtained to make a fair assessment of the reliability of the method, regarding air exchange efficiency. However, the reliability of local ventilation index calculations was considered to be good. With the decay method, all results could be related to how it actually looked in the room and the method was therefore considered to provide reliable results with nitrous oxide as a tracer. (Less)
Abstract (Swedish)
Människor spenderar mycket tid inomhus, närmre 90 % av sin livstid. För att erhålla ett bra inneklimat med god luftkvalité krävs att byggnader ventileras. Därför utrustas de ofta med mekaniska ventilationssystem. Trots detta är SBS (Sick Building Syndrome) ett allvarligt problem. Orsaken till att vissa byggnader blir ”sjuka” tros bero på bland annat dålig ventilation. För att avgöra om ett ventilationssystem är bra eller dåligt kan ett antal mått på ventilationssystemets funktion bestämmas. Det kan göras med ett antal spårgasmetoder, tex. Avklingningsmetoden och homogenspridningsmetoden.
Målet med studien var att beräkna olika mått på ventilationssystemets funktion, med syftet att kunna bedöma om resultaten kan relateras till hur... (More)
Människor spenderar mycket tid inomhus, närmre 90 % av sin livstid. För att erhålla ett bra inneklimat med god luftkvalité krävs att byggnader ventileras. Därför utrustas de ofta med mekaniska ventilationssystem. Trots detta är SBS (Sick Building Syndrome) ett allvarligt problem. Orsaken till att vissa byggnader blir ”sjuka” tros bero på bland annat dålig ventilation. För att avgöra om ett ventilationssystem är bra eller dåligt kan ett antal mått på ventilationssystemets funktion bestämmas. Det kan göras med ett antal spårgasmetoder, tex. Avklingningsmetoden och homogenspridningsmetoden.
Målet med studien var att beräkna olika mått på ventilationssystemets funktion, med syftet att kunna bedöma om resultaten kan relateras till hur luftströmningen faktiskt såg ut och om metodernas resultat var tillförlitliga då lustgas användes som spårgas. För att avgöra luftströmningen utfördes även röktester. Ett sekundärt mål med studien var att jämföra de olika ventilationssystemen med syftet att bedöma vilket som gav bäst resultat. Arbetet bedrevs på AirSon Engineering AB:s huvudkontor i Ängelholm. Mätningar utfördes endast på ett försöksrum vilket skulle liknas vid ett normalt kontorsrum. Med varje metod gjordes tester på ett omblandande, ett deplacerande och ett utjämnande ventilationssystem.
Mätmetoderna gav låga resultat med avseende på luftutbytes- och ventilationseffektivitet. Då luftströmningen i försöksrummet var dålig kunde resultaten därför ändå anses vara korrekta. Med homogenspridningsmetoden erhölls för få resultat för att göra en rättvis bedömning av metodens tillförlitlighet, vad gällde luftutbyteseffektiviteten. Dock ansågs resultaten från beräkningen av lokalt ventilationsindex vara tillförlitliga. Med avklingningsmetoden kunde alla resultat relateras till hur det faktiskt såg ut i försöksrummet och mätmetodens ansågs ge tillförlitliga resultat med lustgas som spårgas. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Mätmetoder för att erhålla ett bra inneklimat
En god luftkvalité kan förbättra prestationsförmågan. När byggnader byggs tätare ställs högre krav på ventilationen. För att avgöra om ventilationen är bra behövs det pålitliga mätmetoder.
Människor spenderar mycket tid inomhus, närmre 90 % av sitt liv. För att erhålla ett bra inneklimat med god luftkvalité krävs att byggnader ventileras. Därför utrustas de ofta med mekaniska ventilationssystem. Trots detta förekommer SBS (Sick Building Syndrome). Orsaken till att vissa byggnader blir ”sjuka” tros bero på bland annat dålig ventilation. För att avgöra om ett ventilationssystem fungerar bra eller dåligt kan ett antal mått på ventilationssystemets funktion bestämmas. Det kan göras med ett antal... (More)
Mätmetoder för att erhålla ett bra inneklimat
En god luftkvalité kan förbättra prestationsförmågan. När byggnader byggs tätare ställs högre krav på ventilationen. För att avgöra om ventilationen är bra behövs det pålitliga mätmetoder.
Människor spenderar mycket tid inomhus, närmre 90 % av sitt liv. För att erhålla ett bra inneklimat med god luftkvalité krävs att byggnader ventileras. Därför utrustas de ofta med mekaniska ventilationssystem. Trots detta förekommer SBS (Sick Building Syndrome). Orsaken till att vissa byggnader blir ”sjuka” tros bero på bland annat dålig ventilation. För att avgöra om ett ventilationssystem fungerar bra eller dåligt kan ett antal mått på ventilationssystemets funktion bestämmas. Det kan göras med ett antal mätmetoder, tex. avklingningsmetoden och homogenspridningsmetoden.
Målet med studien var att beräkna olika mått på ventilationssystemets funktion med hjälp av ovan nämnda mätmetoder och spårgas, för ett uppbyggt fullskale-försöksrum med tre olika tilluftssystem. Syftet var att kunna avgöra om resultaten kunde relateras till hur luften rörde sig i rummet. På så sätt skulle en bedömning av mätmetodernas tillförlitlighet för den aktuella försöksuppställningen kunna göras, eller om justeringar av försöksuppbyggnaden behövde göras. För att avgöra hur luftrörelserna såg ut gjordes röktester. Ett annat mål med studien var att jämföra tre olika ventilationssystem för att avgöra vilket som gav bäst resultat. Arbetet bedrevs på AirSon Engineering AB:s huvudkontor i Ängelholm. Mätningar genomfördes endast på ett försöksrum vilket skulle liknas vid ett normalt kontorsrum. Med varje mätmetod gjordes tester på ett omblandande, ett deplacerande och utjämnande ventilationssystem.
Mätningar med de två mätmetoderna gav låga resultat på ventilationssystemens funktion. I efterhand visade det sig att ventilationsflödet varit betydligt lägre än vad som var tänkt, ca.26 l/s istället för 39 l/s. Det resulterade i att luften inte rörde sig som den borde gjort vid de olika ventilationsprinciperna. Med omblandande ventilation klarade inte tilluften att tränga igenom och dra med sig konvektionsströmmen. Därmed bildades en dåligt omblandad zon i den ena delen av rummet.

Med deplacerande ventilation syntes en tillbakaströmning av gammal uppvärmd luft ner mot golvet vid den högra sidan av rummet. Där medejekterades sedan den gamla luften i tilluften. Anledningen var antagligen att konvektionsflödet var större än ventilationsflödet. Detta ledde till att systemet mer fungerade som ett dåligt omblandande system än ett deplacerande. Liknande resultat erhölls för det utjämnande ventilationssystemet.
Eftersom principerna inte fungerade perfekt var låga resultat tänkbara och kunde därför betraktas som korrekta. Med homogenspridningsmetoden var resultaten inte tillräckliga för att göra en rättvis bedömning av metodens tillförlitlighet, vad gällde luftutbyteseffektiviteten. Däremot kunde resultaten från beräkningen av lokalt ventilationsindex påstås vara pålitliga. Med avklingningsmetoden kunde alla resultat relateras till hur det faktiskt såg ut i försöksrummet och mätmetoden ansågs ge sanna resultat med lustgas som spårgas.
Normalt rekommenderas ventilationsflödet 30 l/s i kontorsrum. Trots att flödet vid mätningarna var relativt nära vad som rekommenderas, erhölls låga resultat på ventilationssystemets funktion. Det i sin tur kan innebära att ventilationsflödet i ett kontor behöver vara högre för att ventilationsprinciperna ska fungera och luftkvalitén ska bli bra. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sandell, Joakim LU
supervisor
organization
course
ABK920 20162
year
type
M3 - Professional qualifications ( - 4 Years)
subject
keywords
Avklingningsmetoden, Homogenspridningsmetoden, Deplacerande ventilation, Omblandande ventilation, Utjämnande ventilation, Spårgasmätningar
language
Swedish
id
8906253
date added to LUP
2017-06-09 15:29:30
date last changed
2017-06-09 15:29:30
@misc{8906253,
 abstract   = {People spend a lot of time indoors, closer to 90% of their lifetime. To obtain a good indoor climate with good air quality buildings need to be ventilated. Therefore, they are often equipped with mechanical ventilation systems. Nevertheless, SBS (Sick Building Syndrome) is a serious problem. The reason that some buildings become "sick" is believed to be due to, among other things, poor ventilation. To determine if a ventilation system is good or bad, several measures of the ventilation system can be determined. It can be made by many methods, eg. tracer gas methods as the decay method and the homogeneous emission method.
The aim of this study was to calculate various measures of the functions of the ventilation systems, with the aim to determine whether the results can be related to how the air movements actually looked like and if the methods' results were reliable when nitrous oxide was used as a tracer-gas. To determine the air movements, tests with smoke were also performed. A secondary objective of the study was to compare the different ventilation systems, with the aim to determine which yielded the best results. This work was conducted on AirSon Engineering AB's headquarters in Angelholm. Measurements were carried out in a test room which would be compared to a normal office. With each method tests were made on a mixing, a displacement and leveling ventilation system.
Measurement methods yielded low results for both the air exchange efficiency and the ventilation efficiency. But the movement of air in the test room was poor and the results were therefore considered to be correct. With the homogenous emission method, too few results were obtained to make a fair assessment of the reliability of the method, regarding air exchange efficiency. However, the reliability of local ventilation index calculations was considered to be good. With the decay method, all results could be related to how it actually looked in the room and the method was therefore considered to provide reliable results with nitrous oxide as a tracer.},
 author    = {Sandell, Joakim},
 keyword   = {Avklingningsmetoden,Homogenspridningsmetoden,Deplacerande ventilation,Omblandande ventilation,Utjämnande ventilation,Spårgasmätningar},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utvärdering av avklingnings- och homogenspridningsmetoden vid jämförelse mellan deplacerande, omblandande och utjämnande ventilation},
 year     = {2017},
}