Advanced

TAP-avtal - En alternativ kollektivavtalsmodell i handelsflottan

Ersgård, Erik LU (2017) HARH16 20171
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Svensk sjöfart har sedan oljekrisen i början av 1970-talet i olika omgångar haft svårt
att konkurrera på den internationella marknaden. Svenska rederier har saknat de
verktyg som flertalet andra sjöfartsnationer har haft för att kunna hålla nere
personalkostnaderna. Dessa verktyg har exempelvis bestått i parallella
sjöfartsregister. Svenskt tonnage har därför bekvämlighetsflaggats i register utanför
Sverige för att på så sätt bland annat kunna pressa ned personalkostnaderna.
SEKO-sjöfolk arbetar aktivt mot bekvämlighetsflaggningen för att kunna förhindra
ytterligare utflaggning av svenskt tonnage.
TAP-modellen har sina rötter I den principöverenskommelse som SEKO-sjöfolk och
SARF ingick 1997.
Avtalen är en alternativ... (More)
Svensk sjöfart har sedan oljekrisen i början av 1970-talet i olika omgångar haft svårt
att konkurrera på den internationella marknaden. Svenska rederier har saknat de
verktyg som flertalet andra sjöfartsnationer har haft för att kunna hålla nere
personalkostnaderna. Dessa verktyg har exempelvis bestått i parallella
sjöfartsregister. Svenskt tonnage har därför bekvämlighetsflaggats i register utanför
Sverige för att på så sätt bland annat kunna pressa ned personalkostnaderna.
SEKO-sjöfolk arbetar aktivt mot bekvämlighetsflaggningen för att kunna förhindra
ytterligare utflaggning av svenskt tonnage.
TAP-modellen har sina rötter I den principöverenskommelse som SEKO-sjöfolk och
SARF ingick 1997.
Avtalen är en alternativ kollektivavtalsmodell som gör det möjligt för svenska
rederier/managementbolag att bemanna sina svenskflaggade fartyg med
besättningsmedlemmar från länder utanför EES-området. TAP-avtalen fungerar
tillsammans med det statliga sjöfartsbidraget som en möjlighet för svenskflaggat
tonnage att förbättra sin konkurrensförmåga mot andra sjöfartsnationer.
TAP-avtalets består av tre juridiska dokument som var för sig reglerar olika delar av
kollektivavtalsmodellen. Ett protokoll som reglerar den ursprungliga
överenskommelsen från 1997. Ett tillämpningsavtal som reglerar hur stor del av
besättningen som får utgöras av TAP-anställda. Ramavtalet utgör det kollektivavtal
som den TAP-anställde ska förhålla sig till.
Samtliga TAP-anställda är numera av filippinsk härkomst. De TAP-anställda utför
samma arbetsuppgifter som de svenska besättningsmedlemmarna ombord. Trots detta
är Storsjöavtalet som är ett av de kollektivavtal som de svenska
besättningsmedlemmarna tillhör betydligt generösare i några avseenden. De TAPanställdas
situation faller dock inte inom ramen för vad som per definition är att
betrakta som social dumping. TAP-avtalen uppfyller I flera hänseenden mer än väl de
lagstadgade minimikraven. Det är dock inte möjligt att utifrån endast underlaget i
denna studie avgöra om de TAP-anställda är utsatta för social dumping eller ej. (Less)
Abstract
Since the oil crisis in the early 1970s´ the shipping companies in Sweden have faced
difficulties in their competition with other seafarer nations. Ship owners in other
countries has certain tools in order to keep the employee costs down that the Swedish
ships owners don´t have. The tools in question is parallel ships registers that are of a
convenient model for the ship owners.
As a result of the lack of these tools a large part of the Swedish tonnage has been
registered In ships registers of the convenience model in other countries in order to
deal with the increasing personnel costs. Thus SEKO-sjöfolk (The seafarers union) is
working active to prevent more of the Swedish tonnage to be put under convenience
flag.
The... (More)
Since the oil crisis in the early 1970s´ the shipping companies in Sweden have faced
difficulties in their competition with other seafarer nations. Ship owners in other
countries has certain tools in order to keep the employee costs down that the Swedish
ships owners don´t have. The tools in question is parallel ships registers that are of a
convenient model for the ship owners.
As a result of the lack of these tools a large part of the Swedish tonnage has been
registered In ships registers of the convenience model in other countries in order to
deal with the increasing personnel costs. Thus SEKO-sjöfolk (The seafarers union) is
working active to prevent more of the Swedish tonnage to be put under convenience
flag.
The TAP-agreement is an alternative collective agreement that makes it possible for
the Swedish shipping companies/management companies to hire crew members from
countries outside the EES-area. The TAP-agreement originates from the agreement
between SEKO-sjöfolk and SARF (Employers´ organisaition) in 1997. The TAPagreement
works together with the state funded shipping subsidy to enhance the
ability of the Swedish registered tonnages to compete with other countries flag
models. The legal construction of the TAP-agreement contains three legal documents.
The protocol regulate the original agreement from 1997 that is considered to be the
most fundamental part. The implementing agreement regulate the amount of the TAPquota
that the employer can hire. The framework is what could be described as a
collective agreement in the more traditional sense. This document regulates the rights
and duties of the crew member.
All the crew members that works on Swedish vessels today under TAP-agreement is
of Filipino nationality. These crew members perform the same duties as the Swedish
crew members. Despite the fact that the Storsjöavtalet (the Swedish collective
agreement) is in some ways much more generous than the TAP-agreement there is no
reason to assume that the situation of the Filipino crew members is to be concidered
as social dumping.
Even if there are some differences the TAP-agreement is in many way well above the
minimum standard that is required by law. However it is not possible based on this
study alone to determine if the crewmembers that are included in the TAP-agreement
are subject to social dumping or not. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ersgård, Erik LU
supervisor
organization
course
HARH16 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Social dumping, etnicitet, kollektivavtal, TAP-avtal, handelsflottan
language
Swedish
id
8906634
date added to LUP
2017-05-12 09:34:44
date last changed
2017-05-12 09:34:44
@misc{8906634,
 abstract   = {Since the oil crisis in the early 1970s´ the shipping companies in Sweden have faced
difficulties in their competition with other seafarer nations. Ship owners in other
countries has certain tools in order to keep the employee costs down that the Swedish
ships owners don´t have. The tools in question is parallel ships registers that are of a
convenient model for the ship owners.
As a result of the lack of these tools a large part of the Swedish tonnage has been
registered In ships registers of the convenience model in other countries in order to
deal with the increasing personnel costs. Thus SEKO-sjöfolk (The seafarers union) is
working active to prevent more of the Swedish tonnage to be put under convenience
flag.
The TAP-agreement is an alternative collective agreement that makes it possible for
the Swedish shipping companies/management companies to hire crew members from
countries outside the EES-area. The TAP-agreement originates from the agreement
between SEKO-sjöfolk and SARF (Employers´ organisaition) in 1997. The TAPagreement
works together with the state funded shipping subsidy to enhance the
ability of the Swedish registered tonnages to compete with other countries flag
models. The legal construction of the TAP-agreement contains three legal documents.
The protocol regulate the original agreement from 1997 that is considered to be the
most fundamental part. The implementing agreement regulate the amount of the TAPquota
that the employer can hire. The framework is what could be described as a
collective agreement in the more traditional sense. This document regulates the rights
and duties of the crew member.
All the crew members that works on Swedish vessels today under TAP-agreement is
of Filipino nationality. These crew members perform the same duties as the Swedish
crew members. Despite the fact that the Storsjöavtalet (the Swedish collective
agreement) is in some ways much more generous than the TAP-agreement there is no
reason to assume that the situation of the Filipino crew members is to be concidered
as social dumping.
Even if there are some differences the TAP-agreement is in many way well above the
minimum standard that is required by law. However it is not possible based on this
study alone to determine if the crewmembers that are included in the TAP-agreement
are subject to social dumping or not.},
 author    = {Ersgård, Erik},
 keyword   = {Social dumping,etnicitet,kollektivavtal,TAP-avtal,handelsflottan},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {TAP-avtal - En alternativ kollektivavtalsmodell i handelsflottan},
 year     = {2017},
}