Advanced

En hävdvunnen rätt - än sen? - Studie av begreppet "urminnes hävd" i svensk lagstiftning om renskötsel 1883 - 2006.

Engström, Sara LU (2017) LAGF03 20171
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen undersöker hur rättsfiguren ”urminnes hävd”, som enligt 1 § rennäringslag (1971:437) utgör grunden för samernas renskötselrätt, har hanterats i fem statliga utredningar om renskötande samers markrättigheter under perioden 1886 – 2006. Utredningarna betraktas som fem historiskt präglade uppfattningar om samers rätt, men inte som representationer av samtliga diskussioner som under tidsperioden förts i detta ämne.
Analysen använder James Paul Gees diskursanalytiska verktyg för att undersöka vilken innebörd som har skapats åt begreppet och vilken vikt det tillmätts i fråga om samers renskötselrätt under den aktuella perioden. Den visar att begreppet används mest frekvent i de två senaste diskurserna, men att det även förekommer i... (More)
Uppsatsen undersöker hur rättsfiguren ”urminnes hävd”, som enligt 1 § rennäringslag (1971:437) utgör grunden för samernas renskötselrätt, har hanterats i fem statliga utredningar om renskötande samers markrättigheter under perioden 1886 – 2006. Utredningarna betraktas som fem historiskt präglade uppfattningar om samers rätt, men inte som representationer av samtliga diskussioner som under tidsperioden förts i detta ämne.
Analysen använder James Paul Gees diskursanalytiska verktyg för att undersöka vilken innebörd som har skapats åt begreppet och vilken vikt det tillmätts i fråga om samers renskötselrätt under den aktuella perioden. Den visar att begreppet används mest frekvent i de två senaste diskurserna, men att det även förekommer i de tidigare. Det blir tydligt att urminnes hävd sedan den första renbeteslagen ansetts utgöra en grund för åtminstone renbetesrätt till sedvanemarker, men att begreppet tillmätts markant olika vikt under tidsperioden. I två diskurser (1883 och 1922) diskuteras inte om urminnes hävd kan användas av samerna för att göra anspråk på markrättigheter. Tre diskurser (1968, 1989 och 2006) framställer urminnes hävd som grund för att åberopa rättigheter, men tillmäter det olika vikt. Det är först i 2006 års diskurs som begreppet behandlas som en särskild rättsfigur för renskötselrätt.
Medan diskurserna år 1883, 1922 och 1968 inte tillmäter urminnes hävd någon avgörande betydelse för samers markrättigheter framställs begreppet 1989 som ytterst centralt till följd av sitt symbolvärde för samer och deras folkrättsliga ställning. 2006 års diskurs tillmäter urminnes hävd en reell juridisk betydelse för samers markrättsliga anspråk men problematiserar också rättsfiguren som något som skulle kunna inverka negativt på samers markrättigheter.
Uppsatsens analys visar att begreppet urminnes hävd har getts olika innebörd under historien - det har behandlats som en reell men delvis oviktig rättsgrund, ett historiskt fenomen, något viktigt och symboliskt för att på senare tid definieras och problematiseras. (Less)
Abstract
This bachelor’s thesis investigates five government inquiries regarding property rights for reindeer husbandry during the period 1883 to 2006. It looks at how the legal entity “urminnes hävd” (prescription from time), which according to 1 § Reindeer Husbandry Act (1971:437) constitutes the legal basis for the Saami peoples’ husbandry rights, has been applied during the period. The aim is to research whether the concept’s attributed meaning has changed as well as how much importance it has been given. The inquiries are regarded as five historically influenced ideas about Saami rights, but not as representations of all discussions within the subject during the relevant period of time.
The analysis applies James Paul Gee’s tools for... (More)
This bachelor’s thesis investigates five government inquiries regarding property rights for reindeer husbandry during the period 1883 to 2006. It looks at how the legal entity “urminnes hävd” (prescription from time), which according to 1 § Reindeer Husbandry Act (1971:437) constitutes the legal basis for the Saami peoples’ husbandry rights, has been applied during the period. The aim is to research whether the concept’s attributed meaning has changed as well as how much importance it has been given. The inquiries are regarded as five historically influenced ideas about Saami rights, but not as representations of all discussions within the subject during the relevant period of time.
The analysis applies James Paul Gee’s tools for discourse analysis to investigate how the concept has been handled. It is manifested that the concept has been mentioned most frequently in the latter two discourses, but that it is also present in the earlier ones. Clearly, “urminnes hävd” has been regarded as a legal basis for at least the right to reindeer grazing on traditional lands but the concept has been attributed outstandingly different importance. No discussion about the possibility of making new claims about land rights due to “urminnes hävd” can be seen in the discourses of 1883 and 1922. In the three latter discourses (1968, 1989 and 2006) the entity is presented as a basis for claiming rights, but is attributed very diverse levels of importance. In the discourse of 2006 the concept is for the first time treated as a distinct legal entity for the right to reindeer husbandry.
Whilst the discourses of 1883, 1922 and 1968 do not attribute any crucial importance to “urminnes hävd” it is given vital importance in the 1989 discourse due to its symbolic value for the Saami and their status in international law. The discourse of 2006 attributes the entity a concrete legal implication for Saami peoples’ right to land but also discusses its problematic aspects, claiming it could have a negative implication for Saami land right claims.
The thesis’ analysis shows that the concept of “urminnes hävd” has been attributed diverse meanings in modern time. It has been treated as a concrete but partly irrelevant legal basis, a historical phenomenon, something important and symbolic to become increasingly defined but also problematized. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Engström, Sara LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
renskötselrätt, folkrätt, fastighetsrätt, rättshistoria, urminnes hävd, samer, rennäringslag
language
Swedish
id
8907808
date added to LUP
2017-07-01 18:21:42
date last changed
2017-07-01 18:21:42
@misc{8907808,
 abstract   = {This bachelor’s thesis investigates five government inquiries regarding property rights for reindeer husbandry during the period 1883 to 2006. It looks at how the legal entity “urminnes hävd” (prescription from time), which according to 1 § Reindeer Husbandry Act (1971:437) constitutes the legal basis for the Saami peoples’ husbandry rights, has been applied during the period. The aim is to research whether the concept’s attributed meaning has changed as well as how much importance it has been given. The inquiries are regarded as five historically influenced ideas about Saami rights, but not as representations of all discussions within the subject during the relevant period of time. 
The analysis applies James Paul Gee’s tools for discourse analysis to investigate how the concept has been handled. It is manifested that the concept has been mentioned most frequently in the latter two discourses, but that it is also present in the earlier ones. Clearly, “urminnes hävd” has been regarded as a legal basis for at least the right to reindeer grazing on traditional lands but the concept has been attributed outstandingly different importance. No discussion about the possibility of making new claims about land rights due to “urminnes hävd” can be seen in the discourses of 1883 and 1922. In the three latter discourses (1968, 1989 and 2006) the entity is presented as a basis for claiming rights, but is attributed very diverse levels of importance. In the discourse of 2006 the concept is for the first time treated as a distinct legal entity for the right to reindeer husbandry. 
Whilst the discourses of 1883, 1922 and 1968 do not attribute any crucial importance to “urminnes hävd” it is given vital importance in the 1989 discourse due to its symbolic value for the Saami and their status in international law. The discourse of 2006 attributes the entity a concrete legal implication for Saami peoples’ right to land but also discusses its problematic aspects, claiming it could have a negative implication for Saami land right claims. 
The thesis’ analysis shows that the concept of “urminnes hävd” has been attributed diverse meanings in modern time. It has been treated as a concrete but partly irrelevant legal basis, a historical phenomenon, something important and symbolic to become increasingly defined but also problematized.},
 author    = {Engström, Sara},
 keyword   = {renskötselrätt,folkrätt,fastighetsrätt,rättshistoria,urminnes hävd,samer,rennäringslag},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En hävdvunnen rätt - än sen? - Studie av begreppet "urminnes hävd" i svensk lagstiftning om renskötsel 1883 - 2006.},
 year     = {2017},
}