Advanced

Han skall såsom lösdrifvare behandlas - En analys av 1885 års lösdriverilagstiftning och dess inverkan på kvinnor

Björklund, Fanny LU (2017) LAGF03 20171
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Denna uppsats behandlar lösdriverilagen från 1885 som kom att vara ikraft fram till 1964 då den ersattes av asocialitetslagen.

Syftet med uppsatsen är att belysa hur lösdriverilagen motiverades, utvecklades och tillämpades samt vilken inverkan lagen haft på kvinnor utifrån en teori om social kontroll.

Framställningen beskriver lagens historiska bakgrund, tidsepoker under vilka lagen tillämpades, kvinnors ställning i dessa epoker samt lagens övergripande syften. Vidare redogörs det för det kvinnoideal som präglade kvinnosynen vid lagens tillkomst och ikraftvarande. De mest relevanta betänkanden som behandlat lagen presenteras också för att visa hur lagens syften efterlevts.

Från medeltiden till tidigt 1800-tal hade olika... (More)
Denna uppsats behandlar lösdriverilagen från 1885 som kom att vara ikraft fram till 1964 då den ersattes av asocialitetslagen.

Syftet med uppsatsen är att belysa hur lösdriverilagen motiverades, utvecklades och tillämpades samt vilken inverkan lagen haft på kvinnor utifrån en teori om social kontroll.

Framställningen beskriver lagens historiska bakgrund, tidsepoker under vilka lagen tillämpades, kvinnors ställning i dessa epoker samt lagens övergripande syften. Vidare redogörs det för det kvinnoideal som präglade kvinnosynen vid lagens tillkomst och ikraftvarande. De mest relevanta betänkanden som behandlat lagen presenteras också för att visa hur lagens syften efterlevts.

Från medeltiden till tidigt 1800-tal hade olika lösdriverilagstiftningar och förordningar främst motiverats av ett behov av att säkra arbetskraften i ett Sverige som led av befolkningsbrist. Genom industrialiseringen på 1800-talet skedde en ökning av befolkning, vilket ledde till arbetskraftsöverskott och ökad fattigdom. 1885 trädde lösdriverilagen ikraft som första lag med syften att skydda allmänheten och verka brottspreventivt.

Genom att granska olika betänkanden kan man se att dessa syften inte efterlevts på ett tillfredsställande sätt. Rättsosäkerhet och problem med extensiva tolkningar av lagen tycks ha präglat lagens praktiska tillämpning.

Trots att tillämpningen av lagen präglades av praktiska problem under 80 år, så ifrågasattes aldrig lagens syften som sådana. Istället föreslogs reformering eller reglering av bestämmelser på olika sätt. Således tycks lagen fungerat som ett instrument för att tillfredsställa ett från statens sida stort kontrollbehov av en i lag vagt definierad grupp människor. Denna grupp utgjorde på olika sätt sociala brister i samhället, som med lösdriverilagen kunde gruppen fångas upp, kontrolleras och normeras.

Kvinnor påverkades speciellt av denna lagstiftning. Terminologiskt sett talades det i förarbetena till 1885 års lag och efterföljande betänkanden om män som lösdrivare men om kvinnor som prostituerade.

Det tycks ha förelegat ett större kontrollbehov för staten av de kvinnliga lösdrivarna som ofta definierades och förklarades utifrån sin sexualitet i stor utsträckning. Synen på den kvinnliga sexualiteten menar jag kan ha påverkat lösdriverilagen från 1885 och skapat normer för hur en kvinna på den tiden skulle vara. Lösdriverilagen verkade som ett statligt kontrollinstrument och fångade upp normavvikande kvinnor och inordnade dessa efter dåtidens kvinnoideal på ett sätt som inte hade en motsvarig tillämpning på män. (Less)
Abstract
The thesis discusses the 1885 vagrancy law which came to remain in effect until 1964 when replaced by the law of asociality.

The purpose of the thesis is to illustrate how the vagrancy law was motivated, developed and applied as well as the impact of the law on
women based on a theory of social control.

The presentation describes the history of the law, the eras in which the law was in effect, female positions in these eras and the overall purposes of the law. Further a review of the feminine ideal which characterized the perception of women at the time of the establishment of the law and time in effect will be presented. Also, the most relevant reports on the law will be presented to illustrate how the purposes of the law was... (More)
The thesis discusses the 1885 vagrancy law which came to remain in effect until 1964 when replaced by the law of asociality.

The purpose of the thesis is to illustrate how the vagrancy law was motivated, developed and applied as well as the impact of the law on
women based on a theory of social control.

The presentation describes the history of the law, the eras in which the law was in effect, female positions in these eras and the overall purposes of the law. Further a review of the feminine ideal which characterized the perception of women at the time of the establishment of the law and time in effect will be presented. Also, the most relevant reports on the law will be presented to illustrate how the purposes of the law was practiced over time.

Different vagrancy laws and statues had from the medieval times until the early 19th century been motivated by a need of indemnification of manpower in a Sweden suffering from low population. As Sweden during
the mid 19th century was industrialized an increase in population lead to an excess in manpower and poverty. In 1885, the vagrancy law came into effect with the purposes of protecting the public and operate proactive against criminality.

Through studies of government inquiries on the vagrancy law it becomes
evident that the purposes of the law were administered non-satisfying. Legal insecurity and problems with extensive interpretations of the law seems to have characterized the practical application.

Despite the practical problems of the law for almost 80 years, the purposes of the law remained unquestioned. Instead, reformation or regulations of articles were suggested in different ways. Therefore, it seems as if the law functioned as an instrument to satisfy a governmental need to control a by the law vaguely defined group of people. This group made in different ways a social shortage in the society, which by the vagrancy law could be captured, controlled and standardized.

Women were particularly affected by this law. Terminologically, the
legislative history to the 1885 vagrancy law and following government
inquiries referred to men as “vagrants” and women as “prostitutes”.
There seems to have been a larger need to control the female vagrants, as they often were defined and explained by their sexuality. I found that the perception of the female sexuality affected the vagrancy law of 1885 and trough the law created a norm of the ideal woman. The vagrancy law worked as an instrument of control to capture the deviant women and arrange them after the feminine ideal of the time lacking male equivalence. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Björklund, Fanny LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Rättshistoria
language
Swedish
id
8908131
date added to LUP
2017-06-29 12:28:22
date last changed
2017-06-29 12:28:22
@misc{8908131,
 abstract   = {The thesis discusses the 1885 vagrancy law which came to remain in effect until 1964 when replaced by the law of asociality.
 
The purpose of the thesis is to illustrate how the vagrancy law was motivated, developed and applied as well as the impact of the law on 
women based on a theory of social control.

The presentation describes the history of the law, the eras in which the law was in effect, female positions in these eras and the overall purposes of the law. Further a review of the feminine ideal which characterized the perception of women at the time of the establishment of the law and time in effect will be presented. Also, the most relevant reports on the law will be presented to illustrate how the purposes of the law was practiced over time.

Different vagrancy laws and statues had from the medieval times until the early 19th century been motivated by a need of indemnification of manpower in a Sweden suffering from low population. As Sweden during 
the mid 19th century was industrialized an increase in population lead to an excess in manpower and poverty. In 1885, the vagrancy law came into effect with the purposes of protecting the public and operate proactive against criminality.

Through studies of government inquiries on the vagrancy law it becomes 
evident that the purposes of the law were administered non-satisfying. Legal insecurity and problems with extensive interpretations of the law seems to have characterized the practical application.

Despite the practical problems of the law for almost 80 years, the purposes of the law remained unquestioned. Instead, reformation or regulations of articles were suggested in different ways. Therefore, it seems as if the law functioned as an instrument to satisfy a governmental need to control a by the law vaguely defined group of people. This group made in different ways a social shortage in the society, which by the vagrancy law could be captured, controlled and standardized.

Women were particularly affected by this law. Terminologically, the 
legislative history to the 1885 vagrancy law and following government 
inquiries referred to men as “vagrants” and women as “prostitutes”. 
There seems to have been a larger need to control the female vagrants, as they often were defined and explained by their sexuality. I found that the perception of the female sexuality affected the vagrancy law of 1885 and trough the law created a norm of the ideal woman. The vagrancy law worked as an instrument of control to capture the deviant women and arrange them after the feminine ideal of the time lacking male equivalence.},
 author    = {Björklund, Fanny},
 keyword   = {Rättshistoria},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Han skall såsom lösdrifvare behandlas - En analys av 1885 års lösdriverilagstiftning och dess inverkan på kvinnor},
 year     = {2017},
}