Advanced

När kroppen inte kan göra motstånd - Om synen på våldtäktsoffret i relation till hanteringen av frozen fright i svensk rätt

Myhrman, Hanna LU (2017) JURM02 20171
Department of Law
Abstract
A recently published study from Stockholm South General Hospital Emergency Clinic for Rape Victims shows that 70 per cent of the questioned victims had experienced a state of frozen fright during the rape. Frozen fright means a diminished or absent volitional
movement accompanied by diminished vocal capacity in response to a traumatic event.
The purpose of this thesis is to examine the perceptions of the rape victim in relation to how Swedish criminal law deals with rape cases where the victim has not resisted because of fear and thereafter determine whether the dealing is satisfying from a victim's perspective.

The essay describes the deeply rooted perceptions about how an ideal crime victim should react, act and behave before,... (More)
A recently published study from Stockholm South General Hospital Emergency Clinic for Rape Victims shows that 70 per cent of the questioned victims had experienced a state of frozen fright during the rape. Frozen fright means a diminished or absent volitional
movement accompanied by diminished vocal capacity in response to a traumatic event.
The purpose of this thesis is to examine the perceptions of the rape victim in relation to how Swedish criminal law deals with rape cases where the victim has not resisted because of fear and thereafter determine whether the dealing is satisfying from a victim's perspective.

The essay describes the deeply rooted perceptions about how an ideal crime victim should react, act and behave before, during and after a sexual abuse. That the victim does not know the perpetrator and that the woman desperately defends herself, even at the risk of her own life are, among other thing, perceptions of an ideal rape victim. The perceptions may risk to influence the formulation and application of the rape regulation.

The Swedish criminal law is governing rape in Chapter 6, article 1. The first clause of the article enacts criminal liability for the person who forces a sexual act by threat or violence. The victim does not need to make any physical resistance but in order to prove force it makes it easier if evidence can show of a resistance or protest. The second clause of the article enacts criminal liability for the person who executes a sexual act when the victim is in a particularly exposed situation. A rape victim who experiences a frozen fright is considered to be in a particularly vulnerable situation due to grave fear. The paper also contains an analysis of the application of law. It appears that in the formulation and application of law there are some problems. From a victim's perspective it is problematic during the judging of the victim's credibility, the crime classification, how the victim's will is expressed, the perpetrators intention and the evaluation of grave fear and particular exposed situation. The problems in these areas are largely based on the perceptions of how an ideal crime victim should react and act during a sexual assault.

As a part of the examination of the legal position of rape and rape victims the paper also study the bill from 2016 to change the sexual criminal law. The bill proposes that the rape regulation will be based on an affirmative consent and a criminal negligence. The essay discusses the problems with the current legal position, the perceptions of a victim and the bill to determine if the new rape regulation satisfies the victim in a more satisfying manner. Even though it is a long process to change deep-rooted perceptions about the ideal crime victim the bill is one step in the right direction as it better satisfies the victim of a rape. (Less)
Abstract (Swedish)
En nyligen utgiven studie från Södersjukhusets Akutmottagning för våldtagna visar att 70 procent av de tillfrågade våldtäktsoffren hade hamnat i ett tillstånd av frozen fright under övergreppet. Att ett offer hamnar i ett frystillstånd, frozen fright, innebär att förmågan att röra sig eller ge ljud ifrån sig minskas eller försvinner helt eftersom offrets utsätts för en traumatisk upplevelse. Denna uppsats syftar till att undersöka synen på våldtäktsoffret i relation till hur straffrätten hanterar våldtäktsfall där offret inte gjort något motstånd på grund av allvarlig rädsla samt avgöra om hanteringen är tillfredsställande ur ett brottsofferperspektiv.

Uppsatsen beskriver hur det finns djupt rotade föreställningar om hur ett... (More)
En nyligen utgiven studie från Södersjukhusets Akutmottagning för våldtagna visar att 70 procent av de tillfrågade våldtäktsoffren hade hamnat i ett tillstånd av frozen fright under övergreppet. Att ett offer hamnar i ett frystillstånd, frozen fright, innebär att förmågan att röra sig eller ge ljud ifrån sig minskas eller försvinner helt eftersom offrets utsätts för en traumatisk upplevelse. Denna uppsats syftar till att undersöka synen på våldtäktsoffret i relation till hur straffrätten hanterar våldtäktsfall där offret inte gjort något motstånd på grund av allvarlig rädsla samt avgöra om hanteringen är tillfredsställande ur ett brottsofferperspektiv.

Uppsatsen beskriver hur det finns djupt rotade föreställningar om hur ett idealbrottsoffer bör reagera, agera och bete sig före, under och efter ett övergrepp. Föreställningar om det ideala våldtäktsoffret är bland annat att offret inte känner den misstänkta och att kvinnan desperat ska försvara sig till varje pris, även med risk för hennes eget liv. Föreställningarna om att ett visst brottsoffer åsyftas kan riskera att påverka utformningen och tillämpningen av våldtäktsregleringen.

Inom svensk rätt regleras våldtäkt straffrättsligt i 6 kap. 1 § BrB. Bestämmelsens första stycke föreskriver straffansvar för den som tilltvingar sig en sexuell handling genom hot eller våld. För att påvisa tvång krävs det inte att offret gjort något fysiskt motstånd, men det underlättar ur ett bevishänseende om det går att visa motstånd eller protester. Bestämmelsens andra stycke föreskriver straffansvar för den som genomför en sexuell handling genom att otillbörligt utnyttja att offret befunnit sig i en särskilt utsatt situation. Offer som hamnat i ett frozen fright-tillstånd anses befinna sig i en särskilt utsatt situation på grund av allvarlig rädsla. Det finns således i gällande rätt ett skydd för brottsoffer som agerat passivt på grund av allvarlig rädsla. Uppsatsen innehåller även en rättsfallsgranskning avseende hanteringen av passiva våldtäktsoffer. Efter att rättsläget fastställts genom gällande rätt och dess tillämpning framgår det att det finns en del problem ur ett brottsofferperspektiv vid bedömningen av offrets trovärdighet, brottsrubriceringen, brottsoffrets viljeuttryck, uppsåtsbedömningen samt bedömningen av allvarlig rädsla och särskilt utsatt situation. Problemområdena bottnar till stor del i föreställningar om hur ett idealbrottsoffer ska reagera och agera vid ett övergrepp.

Som en del av rättsläget avseende våldtäkt redogör uppsatsen även för det nya förslaget om att förändra sexualbrottslagstiftningen som lämnades över till regeringen hösten 2016. Det nya förslaget föreslår att brottsförutsättningarna tvång och våld ska ersättas med straffansvar vid bristande frivillighet samt ett införande av ett oaktsamhetsansvar vid våldtäkt. I analysen diskuteras problemområdena med nuvarande rättsläge, synen på brottsoffret samt förslaget på en ny sexualbrottslagstiftning för att utröna om det på ett mer tillfredsställande sätt tillgodoser brottsoffret. Efter analysen dras slutsatsen att det är en långdragen process att förändra djupt rotade föreställningar om ett idealt brottsoffer, men att det nya förslaget är ett steg i rätt riktning eftersom det på ett bättre sätt tillgodoser brottsoffret. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Myhrman, Hanna LU
supervisor
organization
alternative title
When the body can not put of a fight - The perceptions of the rape victim in relation to how Swedish criminal law deals with frozen fright
course
JURM02 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Straffrätt, Våldtäkt, Frozen fright
language
Swedish
id
8908701
date added to LUP
2017-06-08 11:23:06
date last changed
2017-06-08 11:23:06
@misc{8908701,
 abstract   = {A recently published study from Stockholm South General Hospital Emergency Clinic for Rape Victims shows that 70 per cent of the questioned victims had experienced a state of frozen fright during the rape. Frozen fright means a diminished or absent volitional
movement accompanied by diminished vocal capacity in response to a traumatic event.
The purpose of this thesis is to examine the perceptions of the rape victim in relation to how Swedish criminal law deals with rape cases where the victim has not resisted because of fear and thereafter determine whether the dealing is satisfying from a victim's perspective.

The essay describes the deeply rooted perceptions about how an ideal crime victim should react, act and behave before, during and after a sexual abuse. That the victim does not know the perpetrator and that the woman desperately defends herself, even at the risk of her own life are, among other thing, perceptions of an ideal rape victim. The perceptions may risk to influence the formulation and application of the rape regulation.

The Swedish criminal law is governing rape in Chapter 6, article 1. The first clause of the article enacts criminal liability for the person who forces a sexual act by threat or violence. The victim does not need to make any physical resistance but in order to prove force it makes it easier if evidence can show of a resistance or protest. The second clause of the article enacts criminal liability for the person who executes a sexual act when the victim is in a particularly exposed situation. A rape victim who experiences a frozen fright is considered to be in a particularly vulnerable situation due to grave fear. The paper also contains an analysis of the application of law. It appears that in the formulation and application of law there are some problems. From a victim's perspective it is problematic during the judging of the victim's credibility, the crime classification, how the victim's will is expressed, the perpetrators intention and the evaluation of grave fear and particular exposed situation. The problems in these areas are largely based on the perceptions of how an ideal crime victim should react and act during a sexual assault.

As a part of the examination of the legal position of rape and rape victims the paper also study the bill from 2016 to change the sexual criminal law. The bill proposes that the rape regulation will be based on an affirmative consent and a criminal negligence. The essay discusses the problems with the current legal position, the perceptions of a victim and the bill to determine if the new rape regulation satisfies the victim in a more satisfying manner. Even though it is a long process to change deep-rooted perceptions about the ideal crime victim the bill is one step in the right direction as it better satisfies the victim of a rape.},
 author    = {Myhrman, Hanna},
 keyword   = {Straffrätt,Våldtäkt,Frozen fright},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {När kroppen inte kan göra motstånd - Om synen på våldtäktsoffret i relation till hanteringen av frozen fright i svensk rätt},
 year     = {2017},
}