Advanced

Dubbla signaler avseende ne bis in idem i skatterätten? - En rättslig konsekvensanalys av Europadomstolens dom den 15 november 2016 i målet A och B mot Norge

Weide, Johanna LU (2017) JURM02 20171
Department of Law
Abstract
The principle of ne bis in idem is expressed in article 4 of Protocol No. 7 to the European Convention on Human Rights and prohibits a state from trying or punish an individual twice in criminal proceedings for a crime which he has already been finally acquitted or convicted. Article 50 of the EU Charter of Fundamental Rights contains a corresponding double trial prohibition. The Swedish sanctions system for violation of tax legislation has gone through a change during the past years since it was considered incompatible with the right not to be tried or punished twice. The case law of the European Court of Human Rights and The Court of Justice of the European Union has resulted in Sweden having introduced a coordinated sanction procedure.... (More)
The principle of ne bis in idem is expressed in article 4 of Protocol No. 7 to the European Convention on Human Rights and prohibits a state from trying or punish an individual twice in criminal proceedings for a crime which he has already been finally acquitted or convicted. Article 50 of the EU Charter of Fundamental Rights contains a corresponding double trial prohibition. The Swedish sanctions system for violation of tax legislation has gone through a change during the past years since it was considered incompatible with the right not to be tried or punished twice. The case law of the European Court of Human Rights and The Court of Justice of the European Union has resulted in Sweden having introduced a coordinated sanction procedure. According to the new system a taxpayer is not being tried or punished twice due to the same offences in the context of two different procedures.

In November 2016, a new case law concerning the right not to be tried or punished twice was delivered from The European Court of Human Rights. In the case, two taxpayers in Norway had been subject to double sanctions due to the failure to declare profits from stock sales. During the trial in the European Court of Human Rights, the applicants alleged that in breach of Article 4 of Protocol No. 7 to the European Convention on Human Rights, they had been both prosecuted and punished twice in the respect of the same tax offence. However, the European Court of Human Rights determined there was no violation of Article 4 of Protocol No. 7 to the European Convention on Human Rights. The two procedures were considered being conducted in parallel and were interconnected in such a way that they constituted a coherent whole. An important factor was that the sentence imposed in the criminal trial had regards to the tax penalty.

As a result it now seems that the current view of the European Court of Human Rights is that parallel procedures are compatible with Article 4 of Protocol No. 7 to the European Convention on Human Rights, provided that the two procedures are coordinated and integrated in such a way that they constitute a coherent whole. The question is whether the new view of the European Court of Human Rights means that the changes to the Swedish system were unnecessary in this respect. In the previous system, the Swedish Tax Agency and the prosecutor conducted two separate procedures without any interaction between them. Due to the introduction of a coordinated sanction procedure of tax liability and tax evasion, the current Swedish system is more resembling to the Norwegian system, which has been considered compatible with Article 4 of Protocol No. 7 to the European Convention on Human Rights. The conclusion is therefore that the new case law would not have a significant effect on Swedish law. (Less)
Abstract (Swedish)
Principen om ne bis in idem kommer till uttryck i artikel 4 i Europakonventionens sjunde tilläggsprotokoll och utgör ett förbud för en stat att på nytt lagföra eller straffa en individ i en brottmålsrättegång för ett brott som den tidigare har blivit slutligt frikänd eller dömd för i staten. Ett motsvarande dubbelprövningsförbud finns i artikel 50 i EU:s rättighetsstadga. Det svenska sanktionssystemet för överträdelser av skattelagstiftningen har genomgått en förändring med anledning av att den tidigare utformningen ansågs strida mot dubbelprövningsförbudet. Rättspraxis från Europadomstolen och EU-domstolen har medfört att Sverige har infört ett samordnat sanktionsförfarande och en skattskyldig riskerar numera inte att dömas för... (More)
Principen om ne bis in idem kommer till uttryck i artikel 4 i Europakonventionens sjunde tilläggsprotokoll och utgör ett förbud för en stat att på nytt lagföra eller straffa en individ i en brottmålsrättegång för ett brott som den tidigare har blivit slutligt frikänd eller dömd för i staten. Ett motsvarande dubbelprövningsförbud finns i artikel 50 i EU:s rättighetsstadga. Det svenska sanktionssystemet för överträdelser av skattelagstiftningen har genomgått en förändring med anledning av att den tidigare utformningen ansågs strida mot dubbelprövningsförbudet. Rättspraxis från Europadomstolen och EU-domstolen har medfört att Sverige har infört ett samordnat sanktionsförfarande och en skattskyldig riskerar numera inte att dömas för skattebrott och att påföras skattetillägg med anledning av samma oriktiga uppgift inom ramen för två olika förfaranden.

I november 2016 kom en ny dom avseende dubbelprövningsförbudet inom skatterätten från Europadomstolen. I målet hade två skattskyldiga i Norge blivit föremål för dubbla sanktioner med anledning av att de underlåtit att deklarera vinster från aktieförsäljningar. I prövningen i Europadomstolen anförde de två sökande att Norge hade brutit mot dubbelprövningsförbudet i artikel 4 i Europakonventionens sjunde tilläggsprotokoll genom att de straffats två gånger för samma gärning. Europadomstolen ansåg dock inte att det förelåg en överträdelse av dubbelprövningsförbudet, trots det faktum att sanktionerna utgjorde påföljder för samma gärning. De två förfarandena ansågs ha fortlöpt parallellt och varit sammankopplade på ett sådant sätt att de utgjorde ett sammanhängande system. En viktig omständighet var att den första sanktionen, påförande av tilläggsskatt, hade beaktats vid bestämmandet av den andra sanktionen.

Europadomstolens nuvarande uppfattning tycks vara att förekomsten av parallella förfaranden är förenligt med dubbelprövningsförbudet under förutsättning att de två förfarandena är samordnade och integrerade på ett sådant sätt att de tillsammans utgör en sammanhängande helhet. Frågan är om Europadomstolens syn på parallella förfaranden innebär att de vidtagna förändringarna av det svenska systemet var onödiga. I det tidigare systemet fattade Skatteverket beslut om påförande av skattetillägg inom ramen för ett förfarande medan åklagaren prövade skattebrottsfrågan inom ramen för ett annat förfarande. Två aktörer genomförde således två olika förfaranden utan att det skedde någon samverkan mellan dem. I och med införandet av ett samordnat sanktionsförfarande sker det numera en samordning vid bedömningen av skattetilläggsfrågan och skattebrottsfrågan. Det nuvarande svenska systemet uppvisar mer likhet med det norska systemet som ansågs vara förenligt med dubbelprövningsförbudet. Den aktuella domen torde därav inte ha någon nämnvärd inverkan på svensk rätt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Weide, Johanna LU
supervisor
organization
alternative title
Dual signals regarding ne bis in idem in tax law? - A legal impact assessment of the judgment of The European Court of Human Rights on 15 November in case A and B vs. Norway
course
JURM02 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
skatterätt, dubbelprövningsförbud, ne bis in idem, skattetillägg, skattebrott, samordnat sanktionsförfarande
language
Swedish
id
8908924
date added to LUP
2017-06-14 15:05:58
date last changed
2017-06-14 15:05:58
@misc{8908924,
 abstract   = {The principle of ne bis in idem is expressed in article 4 of Protocol No. 7 to the European Convention on Human Rights and prohibits a state from trying or punish an individual twice in criminal proceedings for a crime which he has already been finally acquitted or convicted. Article 50 of the EU Charter of Fundamental Rights contains a corresponding double trial prohibition. The Swedish sanctions system for violation of tax legislation has gone through a change during the past years since it was considered incompatible with the right not to be tried or punished twice. The case law of the European Court of Human Rights and The Court of Justice of the European Union has resulted in Sweden having introduced a coordinated sanction procedure. According to the new system a taxpayer is not being tried or punished twice due to the same offences in the context of two different procedures. 

In November 2016, a new case law concerning the right not to be tried or punished twice was delivered from The European Court of Human Rights. In the case, two taxpayers in Norway had been subject to double sanctions due to the failure to declare profits from stock sales. During the trial in the European Court of Human Rights, the applicants alleged that in breach of Article 4 of Protocol No. 7 to the European Convention on Human Rights, they had been both prosecuted and punished twice in the respect of the same tax offence. However, the European Court of Human Rights determined there was no violation of Article 4 of Protocol No. 7 to the European Convention on Human Rights. The two procedures were considered being conducted in parallel and were interconnected in such a way that they constituted a coherent whole. An important factor was that the sentence imposed in the criminal trial had regards to the tax penalty. 

As a result it now seems that the current view of the European Court of Human Rights is that parallel procedures are compatible with Article 4 of Protocol No. 7 to the European Convention on Human Rights, provided that the two procedures are coordinated and integrated in such a way that they constitute a coherent whole. The question is whether the new view of the European Court of Human Rights means that the changes to the Swedish system were unnecessary in this respect. In the previous system, the Swedish Tax Agency and the prosecutor conducted two separate procedures without any interaction between them. Due to the introduction of a coordinated sanction procedure of tax liability and tax evasion, the current Swedish system is more resembling to the Norwegian system, which has been considered compatible with Article 4 of Protocol No. 7 to the European Convention on Human Rights. The conclusion is therefore that the new case law would not have a significant effect on Swedish law.},
 author    = {Weide, Johanna},
 keyword   = {skatterätt,dubbelprövningsförbud,ne bis in idem,skattetillägg,skattebrott,samordnat sanktionsförfarande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Dubbla signaler avseende ne bis in idem i skatterätten? - En rättslig konsekvensanalys av Europadomstolens dom den 15 november 2016 i målet A och B mot Norge},
 year     = {2017},
}