Advanced

Förutsättningsläran - En rättsregel i svensk rätt?

Rusiti, Azem LU (2017) HARH01 20171
Department of Business Law
Abstract
Summary

Problems arising in contractual relationships appear to be a common occurrence in most contractual relationships. This can either be due to the facts which the parties have not foreseen at the conclusion of the contract, or a result of a development of events differently from what the parties have expected. To be able to take into account all possible relevant circumstances at the conclusion of the agreement, or to anticipate event developments thereafter as a contracting party in connection with the conclusion of an agreement, is impossible. The regulated area regarding mistakes or changed circumstances only treats certain types of conditions and is not exhaustive. It can happen that one of the parties wants to withdraw from... (More)
Summary

Problems arising in contractual relationships appear to be a common occurrence in most contractual relationships. This can either be due to the facts which the parties have not foreseen at the conclusion of the contract, or a result of a development of events differently from what the parties have expected. To be able to take into account all possible relevant circumstances at the conclusion of the agreement, or to anticipate event developments thereafter as a contracting party in connection with the conclusion of an agreement, is impossible. The regulated area regarding mistakes or changed circumstances only treats certain types of conditions and is not exhaustive. It can happen that one of the parties wants to withdraw from the contract because the transaction, due to unknown or unforeseen circumstances, becomes less favorable or more difficult than the party anticipated. The basic principle of contract law that contracts must be fulfilled, pacta sunt servanda, is still valid; this means that the contract is binding, regardless of whether these conditions are deficient.

Most contracts are based on some kind of conditions (förutsättningar). The party who enters into a contract on certain conditions also expects that these conditions will be fulfilled. Problems in contractual relationships are often discovered when some unknown or unforeseen circumstance causes the obligations to become less favorable or more difficult than anticipated. Such agreements may appear as unjust, unfair, or otherwise unreasonable to uphold. To demand the fulfillment of such an agreement can then be regarded as unreasonable. In exceptional circumstances, a party may be exempted from its contractual obligations by means of, e.g. invalidity rules. Agreements can also be declared inactive with reference to the conclusion of the agreement under incorrect conditions.

A situation may occur in which a party, claiming a mistaken assumption or change in circumstances, wants to withdraw from the agreement, even-if the situation that has occured is not explicitly regulated in the contract. In such cases the doctrine of failed assumptions (förutsättningsläran) might be invoked to invalidate the contract. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Sammanfattning

Att problem kan uppstå i avtalsrelationer förefaller således vara ett vanligt förekommande i flertalet avtalsförhållanden. Detta kan antingen bero på förhållanden som avtalsparterna inte har förutsett vid avtalets ingående, eller till följd av att händelserna utvecklat sig annorlunda än vad avtalsparterna har räknat med. Att som avtalspart i samband med att avtal ingås kunna beakta alla tänkbara relevanta omständigheter vid avtalets ingående eller kunna förutse händelseutvecklingen därefter är omöjligt. Regelverket som reglerar betydelsen av misstag eller ändrade förhållanden för avtalets giltighet behandlar endast vissa typer av förutsättningar och är inte uttömmande. Det kan inträffa att någon av parterna vill frånträda... (More)
Sammanfattning

Att problem kan uppstå i avtalsrelationer förefaller således vara ett vanligt förekommande i flertalet avtalsförhållanden. Detta kan antingen bero på förhållanden som avtalsparterna inte har förutsett vid avtalets ingående, eller till följd av att händelserna utvecklat sig annorlunda än vad avtalsparterna har räknat med. Att som avtalspart i samband med att avtal ingås kunna beakta alla tänkbara relevanta omständigheter vid avtalets ingående eller kunna förutse händelseutvecklingen därefter är omöjligt. Regelverket som reglerar betydelsen av misstag eller ändrade förhållanden för avtalets giltighet behandlar endast vissa typer av förutsättningar och är inte uttömmande. Det kan inträffa att någon av parterna vill frånträda avtalet, därför att rättshandlingen på grund av okända eller oförutsedda omständigheter blivit mindre förmånlig eller mer besvärlig än vad avtalsparten har förutsett. Grundprincipen inom avtalsrätten är att avtal skall hållas, pacta sunt servanda. Som huvudregel gäller således att avtalet är bindande även om de förutsättningar, som en part utgått ifrån, brister.

Flertalet avtal bygger på någon form av förutsättningar. Den part som utgår från en förutsättning vid avtalets ingående förväntar också sig att dessa förutsättningar ska förverkligas. Problem i avtalsrelationer uppdagas ofta när någon okänd eller oförutsedd omständighet gör att de avtalade förpliktelserna blir mindre förmånliga eller mer besvärliga än man har förutsett. Sådana avtal kan ibland framstå som orättfärdiga, otillbörliga eller på annat sätt oskäliga att upprätthålla. Att kräva fullgörelse av ett sådant avtal kan då ses som orimligt. I undantagsfall kan en part befrias från sina avtalsförpliktelser med hjälp av t.ex. regler om ogiltighet. Men avtal kan också förklaras overksamma med hänvisning till att avtalet ingåtts under felaktiga förutsättningar.

Det inträffar situationer då en avtalspart vill åberopa ett misstag eller en senare inträffad ändring i förhållandena för att kunna frigöra sig från avtalet, även i fall som inte omfattas av de uttryckliga ogiltighetsreglerna. För fall som inte omfattas av de uttryckliga ogiltighetsreglerna, kan förutsättningsläran i vissa situationer användas för att göra avtalet overksamt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rusiti, Azem LU
supervisor
organization
course
HARH01 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Förutsättningsläran, felaktiga förutsättningar, avtalsrätt, ändrade förhållanden, Law and Political Science
language
Swedish
id
8912973
date added to LUP
2017-06-12 08:56:58
date last changed
2017-06-12 08:56:58
@misc{8912973,
 abstract   = {Summary

Problems arising in contractual relationships appear to be a common occurrence in most contractual relationships. This can either be due to the facts which the parties have not foreseen at the conclusion of the contract, or a result of a development of events differently from what the parties have expected. To be able to take into account all possible relevant circumstances at the conclusion of the agreement, or to anticipate event developments thereafter as a contracting party in connection with the conclusion of an agreement, is impossible. The regulated area regarding mistakes or changed circumstances only treats certain types of conditions and is not exhaustive. It can happen that one of the parties wants to withdraw from the contract because the transaction, due to unknown or unforeseen circumstances, becomes less favorable or more difficult than the party anticipated. The basic principle of contract law that contracts must be fulfilled, pacta sunt servanda, is still valid; this means that the contract is binding, regardless of whether these conditions are deficient. 

Most contracts are based on some kind of conditions (förutsättningar). The party who enters into a contract on certain conditions also expects that these conditions will be fulfilled. Problems in contractual relationships are often discovered when some unknown or unforeseen circumstance causes the obligations to become less favorable or more difficult than anticipated. Such agreements may appear as unjust, unfair, or otherwise unreasonable to uphold. To demand the fulfillment of such an agreement can then be regarded as unreasonable. In exceptional circumstances, a party may be exempted from its contractual obligations by means of, e.g. invalidity rules. Agreements can also be declared inactive with reference to the conclusion of the agreement under incorrect conditions.

A situation may occur in which a party, claiming a mistaken assumption or change in circumstances, wants to withdraw from the agreement, even-if the situation that has occured is not explicitly regulated in the contract. In such cases the doctrine of failed assumptions (förutsättningsläran) might be invoked to invalidate the contract.},
 author    = {Rusiti, Azem},
 keyword   = {Förutsättningsläran,felaktiga förutsättningar,avtalsrätt,ändrade förhållanden,Law and Political Science},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förutsättningsläran - En rättsregel i svensk rätt?},
 year     = {2017},
}