Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hälsosammare friskvård - En kvalitativ studie av medarbetares syn på hälsa vid en svensk storbank

Jonasson, Gabriela and Schultz, Therése LU (2017) KSMK65 20171
Department of Service Studies
Abstract (Swedish)
Hälsa är ett begrepp där forskare genom tiderna antagit flera olika perspektiv, såsom medicinska, psykologiska och filosofiska, för att förstå vilka faktorer som påverkar människans hälsa i såväl negativ som positiv bemärkelse. Sedan 1970-talet har friskvård vuxit fram på den svenska arbetsmarknaden som ett samlat begrepp för de satsningar som en arbetsgivare investerar med syfte att förse medarbetare med verktyg för att kunna påverka sin hälsa i positiv riktning. Trots de ökade satsningarna på friskvården idag så fortsätter sjukfrånvaron på grund av psykisk ohälsa att öka. Utifrån denna kännedom är syftet med uppsatsen att undersöka huruvida medarbeta-res upplevelser och erfarenheter kring hälsa korrelerar med friskvårdsarbetet, en fråga... (More)
Hälsa är ett begrepp där forskare genom tiderna antagit flera olika perspektiv, såsom medicinska, psykologiska och filosofiska, för att förstå vilka faktorer som påverkar människans hälsa i såväl negativ som positiv bemärkelse. Sedan 1970-talet har friskvård vuxit fram på den svenska arbetsmarknaden som ett samlat begrepp för de satsningar som en arbetsgivare investerar med syfte att förse medarbetare med verktyg för att kunna påverka sin hälsa i positiv riktning. Trots de ökade satsningarna på friskvården idag så fortsätter sjukfrånvaron på grund av psykisk ohälsa att öka. Utifrån denna kännedom är syftet med uppsatsen att undersöka huruvida medarbeta-res upplevelser och erfarenheter kring hälsa korrelerar med friskvårdsarbetet, en fråga som är viktig för att friskvårdssatsningar inte ska visa sig olönsamma i längden utan istället bidra till framgång genom friska medarbetare. Vägen till ökad förståelse går genom ett medarbetarperspektiv och för att nå dit har studien vägletts av tre frågeställningar. Den första frågeställningen undersöker medarbetarnas förhållande till hälsa, den andra granskar hur bankens frisk-vård bedrivs utifrån ett medarbetarperspektiv och den sista frågeställningen analyserar huruvida medarbetarens syn på hälsa avspeglas genom friskvårdsarbetet. Då uppsatsen utgår från en hermeneutisk ansats med syfte att öka förståelse för medarbetarnas världsbild så antar uppsatsen en induktiv forskningsmetod varpå det empiriska materialet, kvalitativa djupintervjuer med medarbetare på en svensk storbank i en svensk storstad, har format den teoretiska referensramen som kommit att inbegripa teorier inom hälsa och friskvård samt organisation och ledarskap. Studieresultaten synliggör en tudelad syn på hälsa bland medarbetarna: Dels en individuell syn, där den mentala hälsan står i fokus med betoning på trygghet och stöd genom nära relationer, att kunna kontrollera sitt liv och de krav som ställs samt förmågan att stänga av jobbet på fritiden, och dels en generell uppfattning av vad hälsa är eller bör vara för individen, där medarbetarna kopplar in vikten av fysisk hälsa genom fysiska aktiviteter och sunda kostvanor. Friskvården avspeglar idag en del av medarbetarens tudelade syn på hälsa, det vill säga den generella synen där friskvården utgår från fysisk aktivitet som det mest effektiva verktyg mot såväl fysisk som psykisk ohälsa. Medarbetare vittnar däremot om stora individuella skillnader, med olika prioriteringar i livet och olika förutsättningar för att bibehålla eller öka sin hälsa. En individualitet som inte avspeglas i det friskvårdsarbete som råder idag och med det finns risk för att de investeringar som arbetsgivaren gör idag med syfte att öka hälsan på arbetsplatsen kan visa sig vara olönsamma. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jonasson, Gabriela and Schultz, Therése LU
supervisor
organization
course
KSMK65 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Hälsa, friskvård, hälsofrämjande ledarskap, salutogenes, patogenes, Health promotion programmes, balans, kontroll.
report number
61
language
Swedish
id
8913771
date added to LUP
2017-06-28 15:57:03
date last changed
2017-06-28 15:57:03
@misc{8913771,
 abstract   = {{Hälsa är ett begrepp där forskare genom tiderna antagit flera olika perspektiv, såsom medicinska, psykologiska och filosofiska, för att förstå vilka faktorer som påverkar människans hälsa i såväl negativ som positiv bemärkelse. Sedan 1970-talet har friskvård vuxit fram på den svenska arbetsmarknaden som ett samlat begrepp för de satsningar som en arbetsgivare investerar med syfte att förse medarbetare med verktyg för att kunna påverka sin hälsa i positiv riktning. Trots de ökade satsningarna på friskvården idag så fortsätter sjukfrånvaron på grund av psykisk ohälsa att öka. Utifrån denna kännedom är syftet med uppsatsen att undersöka huruvida medarbeta-res upplevelser och erfarenheter kring hälsa korrelerar med friskvårdsarbetet, en fråga som är viktig för att friskvårdssatsningar inte ska visa sig olönsamma i längden utan istället bidra till framgång genom friska medarbetare. Vägen till ökad förståelse går genom ett medarbetarperspektiv och för att nå dit har studien vägletts av tre frågeställningar. Den första frågeställningen undersöker medarbetarnas förhållande till hälsa, den andra granskar hur bankens frisk-vård bedrivs utifrån ett medarbetarperspektiv och den sista frågeställningen analyserar huruvida medarbetarens syn på hälsa avspeglas genom friskvårdsarbetet. Då uppsatsen utgår från en hermeneutisk ansats med syfte att öka förståelse för medarbetarnas världsbild så antar uppsatsen en induktiv forskningsmetod varpå det empiriska materialet, kvalitativa djupintervjuer med medarbetare på en svensk storbank i en svensk storstad, har format den teoretiska referensramen som kommit att inbegripa teorier inom hälsa och friskvård samt organisation och ledarskap. Studieresultaten synliggör en tudelad syn på hälsa bland medarbetarna: Dels en individuell syn, där den mentala hälsan står i fokus med betoning på trygghet och stöd genom nära relationer, att kunna kontrollera sitt liv och de krav som ställs samt förmågan att stänga av jobbet på fritiden, och dels en generell uppfattning av vad hälsa är eller bör vara för individen, där medarbetarna kopplar in vikten av fysisk hälsa genom fysiska aktiviteter och sunda kostvanor. Friskvården avspeglar idag en del av medarbetarens tudelade syn på hälsa, det vill säga den generella synen där friskvården utgår från fysisk aktivitet som det mest effektiva verktyg mot såväl fysisk som psykisk ohälsa. Medarbetare vittnar däremot om stora individuella skillnader, med olika prioriteringar i livet och olika förutsättningar för att bibehålla eller öka sin hälsa. En individualitet som inte avspeglas i det friskvårdsarbete som råder idag och med det finns risk för att de investeringar som arbetsgivaren gör idag med syfte att öka hälsan på arbetsplatsen kan visa sig vara olönsamma.}},
 author    = {{Jonasson, Gabriela and Schultz, Therése}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Hälsosammare friskvård - En kvalitativ studie av medarbetares syn på hälsa vid en svensk storbank}},
 year     = {{2017}},
}