Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Metodik för kartläggning och klassificering av erosion och släntstabilitet i vattendrag

Svantesson, Fredrik LU (2017) In Examensarbeten i geologi vid Lundsuniversitet GEOR02 20162
Department of Geology
Abstract (Swedish)
Erosion av vattendrags flodbottnar och intilliggande strandmiljö är ett stort samhällsproblem som förväntas öka i takt med framtida klimatförändringar. Statens geotekniska institut (SGI) har erhållit anslag för att kartlägga större vattendrag i Sverige med hänseende på risken för skred i framtiden till följd av klimatförändringar. Ett vattendrags sårbarhet för erosion kan bedömas utifrån ett index där sårbarheten klassificeras med en klass, exempelvis hög eller låg. Syftet med detta projekt är att undersöka vilka metoder det finns att tillgå samt föreslå förbättringar samt upprätta en ny eller förbättrad version av SGI:s metod. Studieområdet är en sträcka på ca 3 km av Säveån med start vid sjön Aspens inlopp där större delen går genom... (More)
Erosion av vattendrags flodbottnar och intilliggande strandmiljö är ett stort samhällsproblem som förväntas öka i takt med framtida klimatförändringar. Statens geotekniska institut (SGI) har erhållit anslag för att kartlägga större vattendrag i Sverige med hänseende på risken för skred i framtiden till följd av klimatförändringar. Ett vattendrags sårbarhet för erosion kan bedömas utifrån ett index där sårbarheten klassificeras med en klass, exempelvis hög eller låg. Syftet med detta projekt är att undersöka vilka metoder det finns att tillgå samt föreslå förbättringar samt upprätta en ny eller förbättrad version av SGI:s metod. Studieområdet är en sträcka på ca 3 km av Säveån med start vid sjön Aspens inlopp där större delen går genom Lerum. Studieområdet delades efter en fältkontroll in i fyra olika delområden och klassificerades med SGI:s metod samt med en modifierad metod. Med
SGI:s metodik klassificerades hela studieområdet med klass hög sårbarhet för erosion. Den modifierade metoden åskådliggör sårbarhetsskillnader inom studieområdet genom att bland annat implementera två nya parametrar. Den modifierade metoden för sårbarhetsanalys av vattendrag förändrar sårbarhetsklassbedömningen genom att överlag
klassificera studieområdet som måttlig (klass 2) istället för hög (klass 3). Sårbarhetsanalyser påvisar bedömningssvårigheter i objektivitet samt att det finns svårigheter i att klassificera ett vattendrag på en absolut nivå. Vidare är tillgängliga klassificeringsmetoder få och bristfälliga. (Less)
Abstract
Erosion of river basins and adjacent bank environment is a major environmental problem that is expected to increase in the future due to climate change. The Swedish geotechnical institute (SGI) has been granted funding by the Swedish government for mapping major rivers in Sweden with regard to the risk of landslides due to climate
change. A river's vulnerability to erosion can be assessed based on an index where the vulnerability is classified with a class, such as high or low. The purpose of this project is to investigate which methods are available and propose improvements as well as to establish a new or improved version of SGI's method. The study area is approximately 3 km of the Säve river, starting at Lake Aspen, from which the... (More)
Erosion of river basins and adjacent bank environment is a major environmental problem that is expected to increase in the future due to climate change. The Swedish geotechnical institute (SGI) has been granted funding by the Swedish government for mapping major rivers in Sweden with regard to the risk of landslides due to climate
change. A river's vulnerability to erosion can be assessed based on an index where the vulnerability is classified with a class, such as high or low. The purpose of this project is to investigate which methods are available and propose improvements as well as to establish a new or improved version of SGI's method. The study area is approximately 3 km of the Säve river, starting at Lake Aspen, from which the majority passes through the town of Lerum. The study area was divided into four different subdivisions based on fieldwork and was classified using both SGI's method and a modified version. With SGI's classification method the entire study area was classified as highly vulnerable to erosion. The modified method illustrates vulnerability differences within the study area by, among other things, implementing two new parameters. The modified method changes the vulnerability class assessment by
broadly classifying the study area as moderate (class 2) instead of high (class 3). Vulnerability analyzes demonstrate difficulties in objectivity and the difficulty in classifying a river at an absolute level. Furthermore, available classification methods are few and inadequate. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Erosion är ett stort samhällsproblem som förväntas öka i takt med framtida klimatförändringar. Statens geotekniska institut (SGI) är Sveriges expertmyndighet när det gäller skred och erosion, vilka har fått i uppdrag av regeringen att utföra skredriskkarteringar längs erosionskänsliga vattendrag. Erosionsprocesser förändrar ett vattendrags geometri och kan leda till att intilliggande strandparti och slänt blir instabil och kollapsar, ett jordskred är ett faktum. Erosion är därmed en starkt bidragande del till skredproblematiken längs vattendrag. Det saknas idag metoder för att analysera ett vattendrags sårbarhet med hänseende för erosion. Sårbarhet beskriver känsligheten av ett system att motstå specifika påfrestningar samt deras... (More)
Erosion är ett stort samhällsproblem som förväntas öka i takt med framtida klimatförändringar. Statens geotekniska institut (SGI) är Sveriges expertmyndighet när det gäller skred och erosion, vilka har fått i uppdrag av regeringen att utföra skredriskkarteringar längs erosionskänsliga vattendrag. Erosionsprocesser förändrar ett vattendrags geometri och kan leda till att intilliggande strandparti och slänt blir instabil och kollapsar, ett jordskred är ett faktum. Erosion är därmed en starkt bidragande del till skredproblematiken längs vattendrag. Det saknas idag metoder för att analysera ett vattendrags sårbarhet med hänseende för erosion. Sårbarhet beskriver känsligheten av ett system att motstå specifika påfrestningar samt deras samhällsskadliga konsekvenser. Specifika påfrestningar i samband med vattendrag kan vara exempelvis onormalt höga vattenflöden som en följd av klimatförändringar. Resultatet av sårbarhetsanalysen av erosion längs vattendrag och angränsande strandmiljö utgör en del av riskanalysen för skred och ras skall ses som en översiktlig analys.
En mindre del av Säveån har använts som studieområde. Studieområdet är en sträcka på ca 3 km av Säveån med start vid sjön Aspens inlopp där större delen går genom Lerum. Studieområdet delades efter en fältkontroll in i fyra olika delområden och klassificerades med SGI:s metod samt med en modifierad metod. Med SGI:s metodik klassificerades hela studieområdet med klass hög sårbarhet för erosion. Den modifierade metoden åskåddligör sårbarhetsskillnader inom studieområdet genom att bland annat implementera två nya parametrar. Den modifierade metoden för sårbarhetsanalys av vattendrag förändrar sårbarhetsklassbedömningen genom att överlag klassificera studieområdet som måttlig (klass 2) istället för hög (klass 3). Den tvärvetenskapliga naturen och omfattningen av den här typen av analyser, samt de osäkerheter som det medför att förutsäga klimatförändringar i framtiden, gör en utvärdering mellan de bägge analyserna svår. Sårbarhetsanalyser för erosion längs våra vattendrag är och kommer med mycket stor sannolikhet att förbli en utmaning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svantesson, Fredrik LU
supervisor
organization
course
GEOR02 20162
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
vattendrag, jordskred, klimatförändringar, sårbarhetsanalys, klassificeringsindex, coastal vulnerability index (CVI), erosion, jordmekanik, Säveån, Västra Götaland
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lundsuniversitet
language
Swedish
additional info
Extern handledare: Wilhelm Rankka, Statens Geotekniska Institut, SGI
id
8915963
date added to LUP
2017-06-16 19:42:14
date last changed
2017-06-16 19:42:14
@misc{8915963,
 abstract   = {{Erosion of river basins and adjacent bank environment is a major environmental problem that is expected to increase in the future due to climate change. The Swedish geotechnical institute (SGI) has been granted funding by the Swedish government for mapping major rivers in Sweden with regard to the risk of landslides due to climate
change. A river's vulnerability to erosion can be assessed based on an index where the vulnerability is classified with a class, such as high or low. The purpose of this project is to investigate which methods are available and propose improvements as well as to establish a new or improved version of SGI's method. The study area is approximately 3 km of the Säve river, starting at Lake Aspen, from which the majority passes through the town of Lerum. The study area was divided into four different subdivisions based on fieldwork and was classified using both SGI's method and a modified version. With SGI's classification method the entire study area was classified as highly vulnerable to erosion. The modified method illustrates vulnerability differences within the study area by, among other things, implementing two new parameters. The modified method changes the vulnerability class assessment by
broadly classifying the study area as moderate (class 2) instead of high (class 3). Vulnerability analyzes demonstrate difficulties in objectivity and the difficulty in classifying a river at an absolute level. Furthermore, available classification methods are few and inadequate.}},
 author    = {{Svantesson, Fredrik}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 series    = {{Examensarbeten i geologi vid Lundsuniversitet}},
 title    = {{Metodik för kartläggning och klassificering av erosion och släntstabilitet i vattendrag}},
 year     = {{2017}},
}