Advanced

Förekomsten av earnings management vid värdering av biologiska tillgångar - En fallstudie av den svenska skogsbranschen

Anarp, Madeleine LU ; Egertz, Johanna LU and Simonsson, Cecilia LU (2017) FEKH69 20171
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka förekomsten av earnings management i svenska skogsbolag, för att på så sätt belysa problematiken kring verkligt värde-värdering.

Metod: Studien har genomfört som en fallstudie där datainsamling och analys har gjorts enligt en kvalitativ metod. Datainsamling består av en dokumentstudie och har kompletterats med semistrukturerade intervjuer. Fallföretagen i studien är Bergvik Skog, Holmen, SCA och Sveaskog.

Teoretiska perspektiv: Teoriavsnittet inleds med att verkligt värde och biologiska tillgångar definieras med hjälp av standarderna IFRS 13 och IAS 41. Därefter sammanfattas den mest tongivande forskningen inom earnings management och verkligt värde.

Empiri: Det empiriska... (More)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka förekomsten av earnings management i svenska skogsbolag, för att på så sätt belysa problematiken kring verkligt värde-värdering.

Metod: Studien har genomfört som en fallstudie där datainsamling och analys har gjorts enligt en kvalitativ metod. Datainsamling består av en dokumentstudie och har kompletterats med semistrukturerade intervjuer. Fallföretagen i studien är Bergvik Skog, Holmen, SCA och Sveaskog.

Teoretiska perspektiv: Teoriavsnittet inleds med att verkligt värde och biologiska tillgångar definieras med hjälp av standarderna IFRS 13 och IAS 41. Därefter sammanfattas den mest tongivande forskningen inom earnings management och verkligt värde.

Empiri: Det empiriska materialet består av siffror och information från skogsbolagens årsredovisningar samt information från genomförda intervjuer.

Resultat: Slutsatsen av denna studie är att det vid värdering till verkligt värde av biologiska tillgångar finns en risk för earnings management från företagsledningens sida. I studien har företeelser hittats som indikerar på earnings management i den svenska skogsbranschen. Dock kan det inte säkerställas om företagsledningens avsikt legat bakom dessa företeelser, vilket är en avgörande faktor för att det ska kunna definieras som earnings management. (Less)
Abstract
Purpose: The purpose of this study is to examine the presence of earnings management in Swedish forestry companies. The aim is to illustrate the problem regarding valuation at fair value.

Methodology: The study has been conducted as a case study where data collection and analysis have been done according to a qualitative method. The data collection consists of a document study which is supplemented by semi-structured interviews. The companies in the study are Bergvik Skog, Holmen, SCA and Sveaskog.

Theoretical perspectives: The theory section begins with the definition of fair value and biological asset using IFRS 13 and IAS 41. Then the most influential literature in earnings management and fair value is summarized.

Empirical... (More)
Purpose: The purpose of this study is to examine the presence of earnings management in Swedish forestry companies. The aim is to illustrate the problem regarding valuation at fair value.

Methodology: The study has been conducted as a case study where data collection and analysis have been done according to a qualitative method. The data collection consists of a document study which is supplemented by semi-structured interviews. The companies in the study are Bergvik Skog, Holmen, SCA and Sveaskog.

Theoretical perspectives: The theory section begins with the definition of fair value and biological asset using IFRS 13 and IAS 41. Then the most influential literature in earnings management and fair value is summarized.

Empirical foundation: The empirical material is built upon information from the forest companies’ financial reports and is supplemented by data from conducted interviews.

Conclusions: The conclusion of this study is that the valuation of biological assets to fair-value presents a risk of earnings management. In the study, indications of earnings management have been found in the Swedish forest industry. However, it has not been ensured whether these indications are a result of the managements’ intentions, which is a critical factor for it to be defined as earnings management. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Anarp, Madeleine LU ; Egertz, Johanna LU and Simonsson, Cecilia LU
supervisor
organization
course
FEKH69 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Earnings management, verkligt värde, biologiska tillgångar, IAS 41, orealiserade värdeförändringar
language
Swedish
id
8919105
date added to LUP
2017-07-14 13:27:11
date last changed
2017-07-14 13:27:11
@misc{8919105,
 abstract   = {Purpose: The purpose of this study is to examine the presence of earnings management in Swedish forestry companies. The aim is to illustrate the problem regarding valuation at fair value. 

Methodology: The study has been conducted as a case study where data collection and analysis have been done according to a qualitative method. The data collection consists of a document study which is supplemented by semi-structured interviews. The companies in the study are Bergvik Skog, Holmen, SCA and Sveaskog. 

Theoretical perspectives: The theory section begins with the definition of fair value and biological asset using IFRS 13 and IAS 41. Then the most influential literature in earnings management and fair value is summarized. 

Empirical foundation: The empirical material is built upon information from the forest companies’ financial reports and is supplemented by data from conducted interviews. 

Conclusions: The conclusion of this study is that the valuation of biological assets to fair-value presents a risk of earnings management. In the study, indications of earnings management have been found in the Swedish forest industry. However, it has not been ensured whether these indications are a result of the managements’ intentions, which is a critical factor for it to be defined as earnings management.},
 author    = {Anarp, Madeleine and Egertz, Johanna and Simonsson, Cecilia},
 keyword   = {Earnings management,verkligt värde,biologiska tillgångar,IAS 41,orealiserade värdeförändringar},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förekomsten av earnings management vid värdering av biologiska tillgångar - En fallstudie av den svenska skogsbranschen},
 year     = {2017},
}