Advanced

IFRS 15 utifrån användarnas perspektiv

Martinelle, Alexandra LU ; Lindsö, Emma and Nylén, Viggo (2017) FEKH69 20171
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning

Examensarbetets titel: IFRS 15 utifrån användarnas perspektiv

Seminariedatum: 2 juni 2017

Ämne/kurs: FEKH 69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Författare: Alexandra Martinelle, Emma Lindsö, Viggo Nylén

Handledare: Kristina Artsberg

Fem nyckelord: intäktsredovisning, IFRS 15, resultatmanipulering, korrekt återgivande, jämförbarhet

Syfte: Syftet med studien är att bidra till förståelsen om de nya riktlinjerna för intäktsredovisning, IFRS 15. Standarden blev klar 2014 och är en del av konvergensprojektet mellan IASB och FASB. Mer specifikt syftar studien till att undersöka om användare av finansiella rapporter anser att det föreligger risk för resultatmanipulering i... (More)
Sammanfattning

Examensarbetets titel: IFRS 15 utifrån användarnas perspektiv

Seminariedatum: 2 juni 2017

Ämne/kurs: FEKH 69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Författare: Alexandra Martinelle, Emma Lindsö, Viggo Nylén

Handledare: Kristina Artsberg

Fem nyckelord: intäktsredovisning, IFRS 15, resultatmanipulering, korrekt återgivande, jämförbarhet

Syfte: Syftet med studien är att bidra till förståelsen om de nya riktlinjerna för intäktsredovisning, IFRS 15. Standarden blev klar 2014 och är en del av konvergensprojektet mellan IASB och FASB. Mer specifikt syftar studien till att undersöka om användare av finansiella rapporter anser att det föreligger risk för resultatmanipulering i de nya riktlinjerna för intäktsredovisning. Utöver det syftar studien till att undersöka vad användare av finansiella rapporter anser om den nya standarden i förhållande till korrekt återgivande och jämförbarhet, som är två av de kvalitativa egenskaperna i IASB:s föreställningsram.

Metod: Under processen för framtagandet av den nya standarden för intäktsredovisning har olika intressenter uttryckt sina synpunkter på den nya standarden genom att lämna remissvar till IASB och FASB. För studiens syfte analyserades en del av dessa remissvar. Vi har analyserat remissvar skrivna utifrån ett användarperspektiv, vilket primärt är remissvar från organisationer bestående av investerare, kreditanalytiker och/eller aktieanalytiker.

Teoretiska perspektiv: För att kunna uppfylla studiens syfte har vi utgått från teori om IASB:s föreställningsram. I föreställningsramen har fokus lagts på korrekt återgivande och jämförbarhet. Studiens teoretiska bas består även av teori om resultatmanipulering där vi bland annat förklarar vilka incitament till resultatmanipulering som existerar.

Empiri: Vi identifierade totalt 13 remissvar skrivna av 12 olika organisationer. I vårt empiriska material förklarar vi vad som gör organisationen relevant. Sedan presenterar vi organisationens övergripande kommentar om den nya standarden. Slutligen redogör vi för om organisationen identifierade några risker kopplade till resultatmanipulering, jämförbarhet och korrekt återgivande.

Resultat: Användarnas övergripande inställning till den nya standarden är positiv. Det område i den nya standarden som är föremål för mest kritik är hur rörlig ersättning ska redovisas. Andra områden som kritiseras är till exempel den kontrollbaserade modellen samt projekt som löper över tid. Användarna identifierar risker avseende resultatmanipulering i den nya standarden. Beträffande jämförbarhet och korrekt återgivande identifierar användarna risker inom några olika områden. (Less)
Popular Abstract
Abstract

Title: IFRS 15 from a user perspective

Seminar date: June 2, 2017

Course: FEKH 69, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate level, 15 University Credits Points (UPC) or ECTS-cr)

Authors: Alexandra Martinelle, Emma Lindsö, Viggo Nylén

Advisor: Kristina Artsberg

Key words: Revenue recognition, IFRS 15, earnings management, faithful representation, comparability

Purpose: The purpose of this paper is to create a better understanding of the new revenue recognition standard, which was completed in 2014 with the publication of IFRS 15. The project was part of the convergence project between IASB and FASB. More specifically, this study seeks to examine whether users of... (More)
Abstract

Title: IFRS 15 from a user perspective

Seminar date: June 2, 2017

Course: FEKH 69, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate level, 15 University Credits Points (UPC) or ECTS-cr)

Authors: Alexandra Martinelle, Emma Lindsö, Viggo Nylén

Advisor: Kristina Artsberg

Key words: Revenue recognition, IFRS 15, earnings management, faithful representation, comparability

Purpose: The purpose of this paper is to create a better understanding of the new revenue recognition standard, which was completed in 2014 with the publication of IFRS 15. The project was part of the convergence project between IASB and FASB. More specifically, this study seeks to examine whether users of financial statements identify risks of earnings management in the new revenue recognition standard. In addition, the study aims to examine the users’ opinions regarding faithful representation and comparability in the new standard, which are two of the qualitative characteristics in the IASB conceptual framework.

Methodology: During the process of developing the new standard, different stakeholders expressed their views by writing comment letters, of which we have analysed those written from a user perspective. These comment letters were from organisations that primarily consisted of investors, credit analysts and/or equity analysts.

Theoretical perspectives: Our theoretical framework partly consists of IASB conceptual framework with focus on faithful representation and comparability. In addition, we present theory on earnings management where we, among others, explain the incentives that drive earnings management.

Empirical foundation: We identified a total of 13 comment letters written by 12 different organisations, where we structured our empirical material in the following way. Firstly, we give a brief introduction to the organisation to explain what makes it relevant. Secondly, we present the organisation’s high level comments on the new standard. Finally, we present the risks the organisation identified regarding earnings management, comparability and faithful representation.

Conclusions: The users’ overall opinion to the new standard is positive. The revenue recognition of variable consideration has been subject to most criticism in the new standard. Other fields that are criticised include the control-based model and projects that span across several accounting periods. Users have moreover identified risks associated to earnings management in the new standard as well as risks regarding comparability and faithful representation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Martinelle, Alexandra LU ; Lindsö, Emma and Nylén, Viggo
supervisor
organization
course
FEKH69 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
8919601
date added to LUP
2017-07-14 13:22:26
date last changed
2017-07-14 13:22:26
@misc{8919601,
 abstract   = {Sammanfattning 

Examensarbetets titel: IFRS 15 utifrån användarnas perspektiv 
 
Seminariedatum: 2 juni 2017 
 
Ämne/kurs: FEKH 69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng 
 
Författare: Alexandra Martinelle, Emma Lindsö, Viggo Nylén 
 
Handledare: Kristina Artsberg 
 
Fem nyckelord: intäktsredovisning, IFRS 15, resultatmanipulering, korrekt återgivande, jämförbarhet 
 
Syfte: Syftet med studien är att bidra till förståelsen om de nya riktlinjerna för intäktsredovisning, IFRS 15. Standarden blev klar 2014 och är en del av konvergensprojektet mellan IASB och FASB. Mer specifikt syftar studien till att undersöka om användare av finansiella rapporter anser att det föreligger risk för resultatmanipulering i de nya riktlinjerna för intäktsredovisning. Utöver det syftar studien till att undersöka vad användare av finansiella rapporter anser om den nya standarden i förhållande till korrekt återgivande och jämförbarhet, som är två av de kvalitativa egenskaperna i IASB:s föreställningsram. 
 
Metod: Under processen för framtagandet av den nya standarden för intäktsredovisning har olika intressenter uttryckt sina synpunkter på den nya standarden genom att lämna remissvar till IASB och FASB. För studiens syfte analyserades en del av dessa remissvar. Vi har analyserat remissvar skrivna utifrån ett användarperspektiv, vilket primärt är remissvar från organisationer bestående av investerare, kreditanalytiker och/eller aktieanalytiker. 
 
Teoretiska perspektiv: För att kunna uppfylla studiens syfte har vi utgått från teori om IASB:s föreställningsram. I föreställningsramen har fokus lagts på korrekt återgivande och jämförbarhet. Studiens teoretiska bas består även av teori om resultatmanipulering där vi bland annat förklarar vilka incitament till resultatmanipulering som existerar. 
 
Empiri: Vi identifierade totalt 13 remissvar skrivna av 12 olika organisationer. I vårt empiriska material förklarar vi vad som gör organisationen relevant. Sedan presenterar vi organisationens övergripande kommentar om den nya standarden. Slutligen redogör vi för om organisationen identifierade några risker kopplade till resultatmanipulering, jämförbarhet och korrekt återgivande. 
 
Resultat: Användarnas övergripande inställning till den nya standarden är positiv. Det område i den nya standarden som är föremål för mest kritik är hur rörlig ersättning ska redovisas. Andra områden som kritiseras är till exempel den kontrollbaserade modellen samt projekt som löper över tid. Användarna identifierar risker avseende resultatmanipulering i den nya standarden. Beträffande jämförbarhet och korrekt återgivande identifierar användarna risker inom några olika områden.},
 author    = {Martinelle, Alexandra and Lindsö, Emma and Nylén, Viggo},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {IFRS 15 utifrån användarnas perspektiv},
 year     = {2017},
}