Advanced

Incitament - ett hjälpmedel för organisationers överlevnad?

Lövgren, Linnea LU ; Stevens, Magdalena LU and Zetterberg, Elvira LU (2017) FEKH69 20171
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsens titel: Incitament - ett hjälpmedel för organisationers överlevnad?

Seminariedatum: 2017-06-02

Kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 poäng

Författare: Linnea Lövgren, Magdalena Stevens och Elvira Zetterberg

Handledare: Rolf Larsson

Nyckelord: Personnel incentives, Personnel motivation, Employee incentive plans, Short term incentives, Long term incentives

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka om det är en skillnad i användandet av incitamentsprogram mellan etablerade och nya företag i hälsosektorn. Vidare undersöks det hur företagen framställer sig vilja attrahera, behålla och motivera personal och om deras incitamentsprogram överensstämmer med... (More)
Uppsatsens titel: Incitament - ett hjälpmedel för organisationers överlevnad?

Seminariedatum: 2017-06-02

Kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 poäng

Författare: Linnea Lövgren, Magdalena Stevens och Elvira Zetterberg

Handledare: Rolf Larsson

Nyckelord: Personnel incentives, Personnel motivation, Employee incentive plans, Short term incentives, Long term incentives

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka om det är en skillnad i användandet av incitamentsprogram mellan etablerade och nya företag i hälsosektorn. Vidare undersöks det hur företagen framställer sig vilja attrahera, behålla och motivera personal och om deras incitamentsprogram överensstämmer med rekommenderat program enligt vald teoriram.

Metod: En kvalitativ komparativ dokumentstudie genomfördes som är baserad på observationer i företags årsredovisningar och hemsidor. Studien har en deduktiv ansats då hypoteser formulerades utifrån den teoretiska referensramen för att sedan testas mot verkligheten.

Teoretisk referensram: Den teoretiska referensramen tar sin utgångspunkt i Anthony et al.:s och Anthony och Govindarajans teorier om incitamentsprogrammens inverkan på attrahera, behålla och motivera personal. Utifrån denna teori tillsammans med stöd av vetenskapliga artiklar konstruerade författarna en egen modell, kallad ABM-modellen.

Empiri: Den insamlade datan består främst av information hämtad från tolv företags årsredovisningar för åren 2005-2016. Detta för att kunna utläsa skillnader mellan nya och etablerade företag i val av incitamentsprogram samt dess förväntan på faktorerna attrahera, behålla och motivera personal.

Slutsats: Resultatet av undersökningen visade att det råder skillnader mellan nya och etablerade företag i användandet av incitamentsprogram och önskan att attrahera, behålla och motivera personal. Dessa skillnader kan bero på ett flertal faktorer såsom ålder, genreredovisning och kapitalmöjligheter. (Less)
Abstract
Title: Incentives - a tool for organizations’ survival?

Seminar date: 2017-06-02

Course: FEKH69, Bachelor Thesis in Business Administration - Accounting

Authors: Linnea Lövgren, Magdalena Stevens and Elvira Zetterberg

Advisor: Rolf Larsson

Key words: Personnel incentives, Personnel motivation, Employee incentive plans, Short term incentives, Long term incentives

Purpose: The purpose of this thesis is to analyze whether there is a difference in the use of incentive programs between new and established companies operating within the health sector. Furthermore, the companies are examined based on their desire to attract, maintain and motivate their personnel and if their incentive programs’ correspond to the... (More)
Title: Incentives - a tool for organizations’ survival?

Seminar date: 2017-06-02

Course: FEKH69, Bachelor Thesis in Business Administration - Accounting

Authors: Linnea Lövgren, Magdalena Stevens and Elvira Zetterberg

Advisor: Rolf Larsson

Key words: Personnel incentives, Personnel motivation, Employee incentive plans, Short term incentives, Long term incentives

Purpose: The purpose of this thesis is to analyze whether there is a difference in the use of incentive programs between new and established companies operating within the health sector. Furthermore, the companies are examined based on their desire to attract, maintain and motivate their personnel and if their incentive programs’ correspond to the recommended programs within the selected research theory.

Methodology: A qualitative comparable documental study was created based on observations from the companies’ annual reports and websites. The thesis has a deductive approach since hypothesis was constructed through the theoretical framework to later on be compared to the reality.

Theoretical framework: The theoretical framework is constructed from Anthony et al.’s and Anthony and Govindarajan’s theories regarding incentive programs’ impact on their personnel. A new model was constructed by the authors based on this theory together with scientific reports.

Empirical foundation: The collected data mainly consist of information gathered from the twelve companies’ annual reports between the years of 2005-2016. The authors were able to define differences between the companies with regards to choice of incentive programs and their expectations to attract, maintain and motivate their personnel.

Conclusions: The result of this thesis illustrated differences between the companies regarding their use of incentive programs and their wish to attract, maintain and motivate personnel. These differences can depend on several reasons as active operating years, genre theory and their financial capabilities. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lövgren, Linnea LU ; Stevens, Magdalena LU and Zetterberg, Elvira LU
supervisor
organization
course
FEKH69 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Personnel incentives, Personnel motivation, Employee incentive plans, Short term incentives, Long term incentives
language
Swedish
id
8919874
date added to LUP
2017-06-30 14:54:33
date last changed
2017-06-30 14:54:33
@misc{8919874,
 abstract   = {Title: Incentives - a tool for organizations’ survival?
 
Seminar date: 2017-06-02 

Course: FEKH69, Bachelor Thesis in Business Administration - Accounting
 
Authors: Linnea Lövgren, Magdalena Stevens and Elvira Zetterberg
 
Advisor: Rolf Larsson 
 
Key words: Personnel incentives, Personnel motivation, Employee incentive plans, Short term incentives, Long term incentives 				
 
Purpose: The purpose of this thesis is to analyze whether there is a difference in the use of incentive programs between new and established companies operating within the health sector. Furthermore, the companies are examined based on their desire to attract, maintain and motivate their personnel and if their incentive programs’ correspond to the recommended programs within the selected research theory. 
 
Methodology: A qualitative comparable documental study was created based on observations from the companies’ annual reports and websites. The thesis has a deductive approach since hypothesis was constructed through the theoretical framework to later on be compared to the reality. 
 
Theoretical framework: The theoretical framework is constructed from Anthony et al.’s and Anthony and Govindarajan’s theories regarding incentive programs’ impact on their personnel. A new model was constructed by the authors based on this theory together with scientific reports. 
 
Empirical foundation: The collected data mainly consist of information gathered from the twelve companies’ annual reports between the years of 2005-2016. The authors were able to define differences between the companies with regards to choice of incentive programs and their expectations to attract, maintain and motivate their personnel. 
					
Conclusions: The result of this thesis illustrated differences between the companies regarding their use of incentive programs and their wish to attract, maintain and motivate personnel. These differences can depend on several reasons as active operating years, genre theory and their financial capabilities.},
 author    = {Lövgren, Linnea and Stevens, Magdalena and Zetterberg, Elvira},
 keyword   = {Personnel incentives,Personnel motivation,Employee incentive plans,Short term incentives,Long term incentives},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Incitament - ett hjälpmedel för organisationers överlevnad?},
 year     = {2017},
}