Advanced

A Sustainable Approach to Transaction Cost Economics

Knape, Johan LU ; Ivarsson, Tova LU and Wang, Henry LU (2017) FEKH19 20171
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: A Sustainable Approach to Transaction Cost Economics

Seminariedatum: 2017-06-02

Ämne/kurs: FEKH19, Examensarbete i Strategic Management, kandidatnivå̊, 15 högskolepoäng

Författare: Tova Ivarsson, Johan Knape, Henry Wang

Handledare: Nikos Macheridis

Nyckelord: Transaktionskostnadsekonomi, vertikal integration, corporate social responsibility, logistikbranschen, hållbarhet, etik, strategiska beslut, affärsmöjlighet.

Syfte: Få en djupare förståelse av CSR och transaktionskostnadsekonomi i den moderna marknaden, genom att undersöka underliggande korrelationer och fortsatt utforska transaktioners natur kopplat till styrelsestruktur.

Metod: En kvalitativ flerfallsstudie, baserad på data av tio... (More)
Examensarbetets titel: A Sustainable Approach to Transaction Cost Economics

Seminariedatum: 2017-06-02

Ämne/kurs: FEKH19, Examensarbete i Strategic Management, kandidatnivå̊, 15 högskolepoäng

Författare: Tova Ivarsson, Johan Knape, Henry Wang

Handledare: Nikos Macheridis

Nyckelord: Transaktionskostnadsekonomi, vertikal integration, corporate social responsibility, logistikbranschen, hållbarhet, etik, strategiska beslut, affärsmöjlighet.

Syfte: Få en djupare förståelse av CSR och transaktionskostnadsekonomi i den moderna marknaden, genom att undersöka underliggande korrelationer och fortsatt utforska transaktioners natur kopplat till styrelsestruktur.

Metod: En kvalitativ flerfallsstudie, baserad på data av tio respondenter från olika perspektiv. Studien följer Eisenhardts åttastegsmodel för att bygga teori från en fallstudie.

Teoretiska perspektiv: Transaktionskostnadsekonomi står som huvudfokus för studien. Den utforskar attributen av en transaktion, som definieras av (1) tillgångsidiosynkrasi, (2) frekvens och (3) osäkerhet. Samtidigt har CSR fått fotfäste som en del av kärnverksamheten inom firmor, vilket kräver analys för att brygga gapet som ligger teorierna emellan.

Empiri: Den svenska logistikmarknaden lägger grunden för den empiriska datan för studien, då den är starkt influerad av CSR. Detta är kopplat till Company 1, som valde att vertikalt integrera med sitt nystartade Project 1. Olika agenturer var inkluderade i datan för att få en mer nyanserad bild av problemet.

Resultat: Då CSR blir allt populärare som en affärsmöjlighet behöver det inkorporeras som en aspekt som behöver tas i åtagande när man tar strategiska beslut gällande styrelsestruktur. (Less)
Popular Abstract
Title: A Sustainable Approach to Transaction Cost Economics

Seminar date: 2017-06-02

Course: FEKH19, Degree Project Undergraduate level, Business Administration. Undergraduate level, 15 University Credits Points (UCP) or ECTS

Authors: Tova Ivarsson, Johan Knape, Henry Wang

Advisor: Nikos Macheridis

Key words: Transaction cost economics, vertical integration, corporate social responsibility, logistics industry, sustainability, ethics, strategic decisions, business opportunities.

Purpose: To gain a deeper understanding of CSR and transaction cost economics in the modern market, investigating the correlations to be made and further explore the nature of transactions tied to governance structure.

Methodology: A... (More)
Title: A Sustainable Approach to Transaction Cost Economics

Seminar date: 2017-06-02

Course: FEKH19, Degree Project Undergraduate level, Business Administration. Undergraduate level, 15 University Credits Points (UCP) or ECTS

Authors: Tova Ivarsson, Johan Knape, Henry Wang

Advisor: Nikos Macheridis

Key words: Transaction cost economics, vertical integration, corporate social responsibility, logistics industry, sustainability, ethics, strategic decisions, business opportunities.

Purpose: To gain a deeper understanding of CSR and transaction cost economics in the modern market, investigating the correlations to be made and further explore the nature of transactions tied to governance structure.

Methodology: A qualitative multi-case study, based on the data of ten respondents from differing perspectives. The process of the study follows Eisenhardt’s eight step model to build a theory from a case study.

Theoretical perspectives: Transaction cost economics stands as the main focus of the study. It explores the attributes of a transaction, which are defined as (1) asset idiosyncrasy, (2) frequency and (3) uncertainty. At the same time, CSR has increasingly gained a foothold as part of the core business in firms, urging for analysis to connect the chasm that lies in between the theories.

Empirical foundation: The Swedish logistic company lays the foundation of the empirical data for the study, as it is heavily influenced by CSR. It is compared to the logistics Company 1, which chose to vertically integrate through their recently created Project 1. Different agencies were included in the data to get a more nuanced perspective on the matter.

Conclusions: As CSR is increasingly gaining popularity as a business strategy, it needs to be incorporated as an aspect that needs to be taken in consideration when making strategic decisions regarding governance structure. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Knape, Johan LU ; Ivarsson, Tova LU and Wang, Henry LU
supervisor
organization
course
FEKH19 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Transaction cost economics, vertical integration, corporate social responsibility, logistics industry, sustainability, ethics, strategic decisions, business opportunities
language
English
id
8919890
date added to LUP
2017-07-26 12:40:01
date last changed
2017-07-26 12:40:01
@misc{8919890,
 abstract   = {Examensarbetets titel: A Sustainable Approach to Transaction Cost Economics

Seminariedatum: 2017-06-02

Ämne/kurs: FEKH19, Examensarbete i Strategic Management, kandidatnivå̊, 15 högskolepoäng

Författare: Tova Ivarsson, Johan Knape, Henry Wang

Handledare: Nikos Macheridis

Nyckelord: Transaktionskostnadsekonomi, vertikal integration, corporate social responsibility, logistikbranschen, hållbarhet, etik, strategiska beslut, affärsmöjlighet. 

Syfte: Få en djupare förståelse av CSR och transaktionskostnadsekonomi i den moderna marknaden, genom att undersöka underliggande korrelationer och fortsatt utforska transaktioners natur kopplat till styrelsestruktur.

Metod: En kvalitativ flerfallsstudie, baserad på data av tio respondenter från olika perspektiv. Studien följer Eisenhardts åttastegsmodel för att bygga teori från en fallstudie. 

Teoretiska perspektiv: Transaktionskostnadsekonomi står som huvudfokus för studien. Den utforskar attributen av en transaktion, som definieras av (1) tillgångsidiosynkrasi, (2) frekvens och (3) osäkerhet. Samtidigt har CSR fått fotfäste som en del av kärnverksamheten inom firmor, vilket kräver analys för att brygga gapet som ligger teorierna emellan.

Empiri: Den svenska logistikmarknaden lägger grunden för den empiriska datan för studien, då den är starkt influerad av CSR. Detta är kopplat till Company 1, som valde att vertikalt integrera med sitt nystartade Project 1. Olika agenturer var inkluderade i datan för att få en mer nyanserad bild av problemet. 

Resultat: Då CSR blir allt populärare som en affärsmöjlighet behöver det inkorporeras som en aspekt som behöver tas i åtagande när man tar strategiska beslut gällande styrelsestruktur.},
 author    = {Knape, Johan and Ivarsson, Tova and Wang, Henry},
 keyword   = {Transaction cost economics,vertical integration,corporate social responsibility,logistics industry,sustainability,ethics,strategic decisions,business opportunities},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {A Sustainable Approach to Transaction Cost Economics},
 year     = {2017},
}