Advanced

Städer som varumärken

Maloku, Valdrin LU ; Bedrosian, Shante and Wallander, Tobias (2017) FEKH29 20171
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Titel: Städer som varumärken

Kurs: FEKH29 Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng.

Seminariedatum: 2017-06-02

Författare: Shante Bedrosian, Valdrin Maloku & Tobias Wallander.

Handledare: Lars Carlman.

Nyckelord: City Branding, Place Branding, Startup-företag, Intressenter, Varumärken.

Syfte: Syftet med studien är att öka förståelse för hur städers varumärken uppfattas utifrån perspektivet av startup-företag, samt varför de väljer att etablera sig i en viss stad.

Metod: En kvalitativ studie har genomförts med ett hermeneutiskt-fenomenologiskt förhållningssätt. Forskningsansatsen är deduktiv med induktiva inslag. Teori från vetenskapliga artiklar, böcker och hemsidor har... (More)
Titel: Städer som varumärken

Kurs: FEKH29 Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng.

Seminariedatum: 2017-06-02

Författare: Shante Bedrosian, Valdrin Maloku & Tobias Wallander.

Handledare: Lars Carlman.

Nyckelord: City Branding, Place Branding, Startup-företag, Intressenter, Varumärken.

Syfte: Syftet med studien är att öka förståelse för hur städers varumärken uppfattas utifrån perspektivet av startup-företag, samt varför de väljer att etablera sig i en viss stad.

Metod: En kvalitativ studie har genomförts med ett hermeneutiskt-fenomenologiskt förhållningssätt. Forskningsansatsen är deduktiv med induktiva inslag. Teori från vetenskapliga artiklar, böcker och hemsidor har tillsammans med empiriskt material från semistrukturerade respondentintervjuer resulterat i en analys och slutsats.

Empiri: Data från åtta semistrukturerade respondentintervjuer med representanter från startup-företag utgör det empiriska materialet. Respondenterna är utvalda för att de antingen grundat eller innehar en ledande roll i ett startup-företag. En avgränsning är gjort till företag i Malmö. Intervjuerna har varat mellan 15 och 50 minuter.

Slutsats: Städer uppfattas, av startup-företag, som varumärken främst genom de associationer och känslor som varje stad förknippas med. Startup-företag väger olika aspekter när de väljer vilken stad de ska etablera sig i. De viktigaste faktorerna är mötesplatser som inkubatorer och hubbar, vilka bidrar med viktiga kontaktnät och finansiering som ger trygghet. Kostnader, infrastruktur, tillgängliga målgrupper och stadens personlighet bedöms också. (Less)
Popular Abstract
Title: Cities as brands

Seminar date: 2017-06-02

Course: FEKH29 Business Administration: Bachelor

Thesis in Marketing Undergraduate Level, 15 högskolepoäng.

Authors: Shante Bedrosian, Valdrin Maloku & Tobias Wallander.

Supervisor: Lars Carlman

Key words: City Branding, Place Branding, Start-up companies, Stakeholders, Brands.
Purpose: The purpose of the study is to increase understanding of how the brands of cities are perceived from the perspective of start-up companies, and why they choose to establish in a certain city.

Methodology: A qualitative study has been conducted with a hermeneutical-phenomenological approach. The research effort is deductive with inductive elements. Theory from scientific articles, books... (More)
Title: Cities as brands

Seminar date: 2017-06-02

Course: FEKH29 Business Administration: Bachelor

Thesis in Marketing Undergraduate Level, 15 högskolepoäng.

Authors: Shante Bedrosian, Valdrin Maloku & Tobias Wallander.

Supervisor: Lars Carlman

Key words: City Branding, Place Branding, Start-up companies, Stakeholders, Brands.
Purpose: The purpose of the study is to increase understanding of how the brands of cities are perceived from the perspective of start-up companies, and why they choose to establish in a certain city.

Methodology: A qualitative study has been conducted with a hermeneutical-phenomenological approach. The research effort is deductive with inductive elements. Theory from scientific articles, books and websites has, together with empirical material from semi structured respondent interviews, and resulted in an analysis and conclusion.

Empirical foundation: Data from eight semi structured respondent interviews with representatives of start-up companies constitutes the empirical material. Respondents are selected because they either founded or have a leading role in a start-up company. A demarcation is made to companies in Malmö. The interviews have lasted between 15-50 minutes.

Conclusions: Cities are perceived, by start-up companies, as brands primarily through the associations and emotions that each city is linked with. Start-up companies are considering various aspects when choosing a city to establish. The most important factor is venues such as incubators and hubs, which provides important contact networks and funding that renders security. Costs, infrastructure, available target groups and the city’s personality are also assessed. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Maloku, Valdrin LU ; Bedrosian, Shante and Wallander, Tobias
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ studie om hur städer som varumärken uppfattas ur startup-perspektiv
course
FEKH29 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
City Branding, Place Branding, Start-up companies, Stakeholders, Brands.
language
Swedish
id
8919897
date added to LUP
2017-07-14 14:51:47
date last changed
2017-07-14 14:51:47
@misc{8919897,
 abstract   = {Titel: Städer som varumärken

Kurs: FEKH29 Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng.

Seminariedatum: 2017-06-02

Författare: Shante Bedrosian, Valdrin Maloku & Tobias Wallander.

Handledare: Lars Carlman.

Nyckelord: City Branding, Place Branding, Startup-företag, Intressenter, Varumärken.

Syfte: Syftet med studien är att öka förståelse för hur städers varumärken uppfattas utifrån perspektivet av startup-företag, samt varför de väljer att etablera sig i en viss stad.

Metod: En kvalitativ studie har genomförts med ett hermeneutiskt-fenomenologiskt förhållningssätt. Forskningsansatsen är deduktiv med induktiva inslag. Teori från vetenskapliga artiklar, böcker och hemsidor har tillsammans med empiriskt material från semistrukturerade respondentintervjuer resulterat i en analys och slutsats.

Empiri: Data från åtta semistrukturerade respondentintervjuer med representanter från startup-företag utgör det empiriska materialet. Respondenterna är utvalda för att de antingen grundat eller innehar en ledande roll i ett startup-företag. En avgränsning är gjort till företag i Malmö. Intervjuerna har varat mellan 15 och 50 minuter.

Slutsats: Städer uppfattas, av startup-företag, som varumärken främst genom de associationer och känslor som varje stad förknippas med. Startup-företag väger olika aspekter när de väljer vilken stad de ska etablera sig i. De viktigaste faktorerna är mötesplatser som inkubatorer och hubbar, vilka bidrar med viktiga kontaktnät och finansiering som ger trygghet. Kostnader, infrastruktur, tillgängliga målgrupper och stadens personlighet bedöms också.},
 author    = {Maloku, Valdrin and Bedrosian, Shante and Wallander, Tobias},
 keyword   = {City Branding,Place Branding,Start-up companies,Stakeholders,Brands.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Städer som varumärken},
 year     = {2017},
}