Advanced

Änglar och Entreprenörer- En studie om värdeskapande och värdeappropriering i relationen mellan affärsänglar och entreprenörer

Jacobson, Johanna LU ; Winsa, Hedvig LU and Olsson, Ellen LU (2017) FEKH19 20171
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: Änglar och entreprenörer - En studie om värdeskapande och värdeappropriering i relationen mellan affärsänglar och entreprenörer

Seminariedatum: 2017-06-02

Ämne/kurs: FEKH19 Examensuppsats Kandidatnivå, Företagsekonomi, 15 hp

Författare: Johanna Jacobson, Ellen Olsson & Hedvig Winsa

Handledare: Niklas Hallberg

Nyckelord: Värdeskapande, värdeappropriering, affärsänglar, entreprenörer.

Syfte: Studien ämnade att undersöka hur värde skapas samt approprieras i relationen mellan affärsänglar och entreprenörer.

Metod: Författarna genomförde en kvalitativ flerfallsstudie med en abduktiv ansats. Data samlades in via semistrukturerade intervjuer. Datamaterialet bearbetades med kodning och... (More)
Examensarbetets titel: Änglar och entreprenörer - En studie om värdeskapande och värdeappropriering i relationen mellan affärsänglar och entreprenörer

Seminariedatum: 2017-06-02

Ämne/kurs: FEKH19 Examensuppsats Kandidatnivå, Företagsekonomi, 15 hp

Författare: Johanna Jacobson, Ellen Olsson & Hedvig Winsa

Handledare: Niklas Hallberg

Nyckelord: Värdeskapande, värdeappropriering, affärsänglar, entreprenörer.

Syfte: Studien ämnade att undersöka hur värde skapas samt approprieras i relationen mellan affärsänglar och entreprenörer.

Metod: Författarna genomförde en kvalitativ flerfallsstudie med en abduktiv ansats. Data samlades in via semistrukturerade intervjuer. Datamaterialet bearbetades med kodning och analyserades genom pattern matching.

Teoretiska perspektiv: För att förklara värde utgick studien från Value-Price-Cost (VPC)-ramverket (Tirole, 1988; Hoopes, Madsen & Walker, 2003) samt Hallbergs (2017b) definition av värde. Vidare presenterades fyra källor till värdeskapande i affärsrelationer med grund i Relational View (RV) enligt Dyer och Singh (1998). Författarna utgick från Brandenburger och Stuarts (1996) två faktorer till värdeappropriering. Till dessa adderades fem faktorer som påverkar appropriering enligt Lavie (2006).

Empiri: Empirin samlades in genom totalt åtta intervjuer, varav fyra med affärsänglar och fyra med entreprenörer vars verksamhet som affärsänglarna har investerat i. Frågorna i intervjuerna baserades på det teoretiska ramverket.

Resultat: Studien visar på att affärsänglar och entreprenörer gemensamt skapar värde genom relationsspecifika investeringar, kunskapsutbyte, komplementära resurser samt effektiv styrning. Vidare resulterar studien i två ytterligare källor för värdeskapande i relationen, vilka är affärsängelns nätverk och självförverkligande. Studien visar även på att hur det skapade värdet sedan approprieras av parterna påverkas av kontraktsmässiga avtal, adderat värde, relativt opportunistiskt beteende samt relativ förhandlingsstyrka. (Less)
Popular Abstract
Title: Angels and Entrepreneurs - A study on value creation and value appropriation in the relationship between business angels and entrepreneurs

Seminar date: 2017-06-02

Course: FEKH19, Bachelor Thesis, Business Administration, 15 University Credit Points (ECTS)

Authors: Johanna Jacobson, Ellen Olsson & Hedvig Winsa

Advisor: Niklas Hallberg

Key words: Value creation, value appropriation, business angels, entrepreneurs.

Purpose: This thesis’ aim was to examine how value is created and appropriated in the relationship between business angels and entrepreneurs.

Methodology: The authors carried out a qualitative multi-case study with an abductive method. Data was collected through semi-structured interviews. The... (More)
Title: Angels and Entrepreneurs - A study on value creation and value appropriation in the relationship between business angels and entrepreneurs

Seminar date: 2017-06-02

Course: FEKH19, Bachelor Thesis, Business Administration, 15 University Credit Points (ECTS)

Authors: Johanna Jacobson, Ellen Olsson & Hedvig Winsa

Advisor: Niklas Hallberg

Key words: Value creation, value appropriation, business angels, entrepreneurs.

Purpose: This thesis’ aim was to examine how value is created and appropriated in the relationship between business angels and entrepreneurs.

Methodology: The authors carried out a qualitative multi-case study with an abductive method. Data was collected through semi-structured interviews. The data material was processed through encoding and was analysed using pattern matching.

Theoretical perspectives: To explain value, this study was based on the Value-Price-Cost (VPC) framework (Tirole, 1988; Hoopes, Madsen & Walker, 2003) as well as Hallberg’s (2017b) definition of value. Furthermore, based on the Relational View (RV) according to Dyer & Singh (1998), four sources of value creation in business relationships was presented. The authors of the study used Brandenburger and Stuart’s (1996) two factors of value appropriation which was added to by five more factors, identified by Lavie (2006).

Empirical foundation: The empirical data was collected through eight interviews in total, where four of them with business angels and the other four with entrepreneurs in whom the business angels have invested. The questions in the interviews were based on the theoretical framework.

Conclusions: The study shows that the sources of value creation in the relationship between business angels and entrepreneurs are relation-specific assets, knowledge-sharing, complementary resources and effective governance. Further the study identifies two additional sources of value creation, the business angels´network and self-actualization. The study also shows that contractual agreements, added value, relative opportunistic behaviour and relative bargaining power are factors affecting value appropriation in the studied relationship. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jacobson, Johanna LU ; Winsa, Hedvig LU and Olsson, Ellen LU
supervisor
organization
alternative title
Angels and Entrepreneurs - A study on value creation and value appropriation in the relationship between business angels and entrepreneurs
course
FEKH19 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Value creation, value appropriation, business angels, entrepreneurs, värdeskapande, värdeappropriering, affärsänglar, entreprenörer
language
Swedish
id
8920782
date added to LUP
2017-07-05 16:44:10
date last changed
2017-07-05 16:44:10
@misc{8920782,
 abstract   = {Examensarbetets titel: Änglar och entreprenörer - En studie om värdeskapande och värdeappropriering i relationen mellan affärsänglar och entreprenörer
 
Seminariedatum: 2017-06-02
 
Ämne/kurs: FEKH19 Examensuppsats Kandidatnivå, Företagsekonomi, 15 hp
 
Författare: Johanna Jacobson, Ellen Olsson & Hedvig Winsa
 
Handledare: Niklas Hallberg
 
Nyckelord: Värdeskapande, värdeappropriering, affärsänglar, entreprenörer.
 
Syfte: Studien ämnade att undersöka hur värde skapas samt approprieras i relationen mellan affärsänglar och entreprenörer. 
 
Metod: Författarna genomförde en kvalitativ flerfallsstudie med en abduktiv ansats. Data samlades in via semistrukturerade intervjuer. Datamaterialet bearbetades med kodning och analyserades genom pattern matching. 
 
Teoretiska perspektiv: För att förklara värde utgick studien från Value-Price-Cost (VPC)-ramverket (Tirole, 1988; Hoopes, Madsen & Walker, 2003) samt Hallbergs (2017b) definition av värde. Vidare presenterades fyra källor till värdeskapande i affärsrelationer med grund i Relational View (RV) enligt Dyer och Singh (1998). Författarna utgick från Brandenburger och Stuarts (1996) två faktorer till värdeappropriering. Till dessa adderades fem faktorer som påverkar appropriering enligt Lavie (2006). 
 
Empiri: Empirin samlades in genom totalt åtta intervjuer, varav fyra med affärsänglar och fyra med entreprenörer vars verksamhet som affärsänglarna har investerat i. Frågorna i intervjuerna baserades på det teoretiska ramverket. 
 
Resultat: Studien visar på att affärsänglar och entreprenörer gemensamt skapar värde genom relationsspecifika investeringar, kunskapsutbyte, komplementära resurser samt effektiv styrning. Vidare resulterar studien i två ytterligare källor för värdeskapande i relationen, vilka är affärsängelns nätverk och självförverkligande. Studien visar även på att hur det skapade värdet sedan approprieras av parterna påverkas av kontraktsmässiga avtal, adderat värde, relativt opportunistiskt beteende samt relativ förhandlingsstyrka.},
 author    = {Jacobson, Johanna and Winsa, Hedvig and Olsson, Ellen},
 keyword   = {Value creation,value appropriation,business angels,entrepreneurs,värdeskapande,värdeappropriering,affärsänglar,entreprenörer},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Änglar och Entreprenörer- En studie om värdeskapande och värdeappropriering i relationen mellan affärsänglar och entreprenörer},
 year     = {2017},
}