Advanced

Bland kulturvetare, småpåvar och heliga kor: En kvalitativ fallstudie om organisatoriska värderingars dynamik och tvetydighet

Jansson, Andreas LU ; Björklund, Jimmy LU and Schmidt, Adrian LU (2017) FEKH49 20171
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: Bland Kulturvetare, Småpåvar och Heliga kor: en Kvalitativ Fallstudie om Organisatoriska Värderingars Dynamik och Tvetydighet
Seminariedatum: 2017-06-01
Ämne/kurs: FEKH49, Examensarbete i organisation på kandidatnivå, 15 högskolepoäng
Författare: Jimmy Björklund, Andreas Jansson och Adrian Schmidt
Handledare: Devrim Göktepe-Hultén
Nyckelord: Organisatoriska Värderingar, Organisationskultur, Kulturvetare, Tolkningsföreträde, Småpåvar
Syfte: Syftet med denna uppsats är att utveckla en fördjupad förståelse för organisatoriska värderingars dynamik.
Metod: Studien baseras på en kvalitativ forskningsstrategi, med en metateoretisk utgångspunkt i ett interpretativistiskt och social-konstruktivistiskt perspektiv.... (More)
Examensarbetets titel: Bland Kulturvetare, Småpåvar och Heliga kor: en Kvalitativ Fallstudie om Organisatoriska Värderingars Dynamik och Tvetydighet
Seminariedatum: 2017-06-01
Ämne/kurs: FEKH49, Examensarbete i organisation på kandidatnivå, 15 högskolepoäng
Författare: Jimmy Björklund, Andreas Jansson och Adrian Schmidt
Handledare: Devrim Göktepe-Hultén
Nyckelord: Organisatoriska Värderingar, Organisationskultur, Kulturvetare, Tolkningsföreträde, Småpåvar
Syfte: Syftet med denna uppsats är att utveckla en fördjupad förståelse för organisatoriska värderingars dynamik.
Metod: Studien baseras på en kvalitativ forskningsstrategi, med en metateoretisk utgångspunkt i ett interpretativistiskt och social-konstruktivistiskt perspektiv. Verktyg för insamling av empiriskt material utgjordes av semi-strukturerade intervjuer, och processen av framställan karaktäriserades av ett abduktivt arbetssätt.
Teoretiska perspektiv: Studien baseras på teori från forskningsfältet inom organisatoriska värderingar.
Empiri: Fallstudieobjektet är ett multinationellt värderingsstyrt bolag med drygt 160 000 medarbetare världen över. Dess varumärke inrymmer ett stort antal bolag och funktioner: från försäljning och distribution, till produktion och inköp. Det empiriska materialet baseras på totalt sju intervjuer fördelat på en IT-chef, två kompetensutvecklare och en före detta HR-chef på ett av organisationens lokala kontor i Sverige. Den kontext inom vilken intervjusubjekten är en del utav kan förstås vara karaktäriserad av kunskapsintensivt arbete.
Resultat: Begreppen ”kulturvetare” och ”tolkningsföreträde” myntades mot bakgrund av vi fick beskrivet förekomsten av fullärda experter på organisationskultur och värderingar (i.e. kulturvetare) vilka upplevde sig ha mer rätt än andra att tolka hur dessa ska praktiseras och förstås (i.e. tolkningsföreträde) i vad vi upplever kan förstås som ett informellt värderingsvakuum. (Less)
Abstract
Title: Among Cultural Know-it-alls, Micro-popes and Sacred cows: A Qualitative Case Study of the Dynamics and Ambiguity of Organizational Values
Seminar date: 2017-06-01
Course: FEKH49, Bachelor Degree Project in Organization Undergraduate level, 15 University Credit Points
Authors: Jimmy Björklund, Andreas Jansson and Adrian Schmidt
Advisor: Devrim Göktepe-Hultén
Keywords: Organizational Values, Organizational Culture, Cultural Know-it-alls, Interpretative Prerogative, Micro-popes
Purpose: The purpose of this paper is to develop an in-depth understanding of the dynamics of organizational values.
Methodology: The study is based on a qualitative research strategy, with an interpretative and social-constructive perspective as a... (More)
Title: Among Cultural Know-it-alls, Micro-popes and Sacred cows: A Qualitative Case Study of the Dynamics and Ambiguity of Organizational Values
Seminar date: 2017-06-01
Course: FEKH49, Bachelor Degree Project in Organization Undergraduate level, 15 University Credit Points
Authors: Jimmy Björklund, Andreas Jansson and Adrian Schmidt
Advisor: Devrim Göktepe-Hultén
Keywords: Organizational Values, Organizational Culture, Cultural Know-it-alls, Interpretative Prerogative, Micro-popes
Purpose: The purpose of this paper is to develop an in-depth understanding of the dynamics of organizational values.
Methodology: The study is based on a qualitative research strategy, with an interpretative and social-constructive perspective as a meta-theoretical standpoint. The collection of empirical material was conducted through semi-structured interviews, and the research process was characterized by an abductive working method.
Theoretical perspectives: The study is based on theory within the research field of organizational values.
Empirical foundation: The case company is a multi-national values-based organization with approximate 160.000 employees worldwide. Its brand includes a broad number of enterprises and different functions: from sales and distribution, to production and purchase. The empirical material is comprised of seven interviews in total, divided between one IT-manager, two knowledge management specialists and one former HR-manager at one of the organizations local sites in Sweden. The context which the interviewees are part of is characterized of knowledge-intensive work.
Conclusions: The concepts of “cultural know-it-alls” and “interpretative prerogative” were coined in the light of the descriptions of the “fat and happy” experts on organizational culture and values (i.e. cultural know-it-alls) who felt they had more rights than others in interpreting how these should be understood and practiced (i.e. “interpretative prerogative”) in what we perceive can be understood as an informal values vacuum. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jansson, Andreas LU ; Björklund, Jimmy LU and Schmidt, Adrian LU
supervisor
organization
course
FEKH49 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Organisatoriska Värderingar, Organisationskultur, Kulturvetare, Tolkningsföreträde, Småpåvar
language
Swedish
id
8921534
date added to LUP
2017-07-12 14:54:08
date last changed
2017-07-12 14:54:08
@misc{8921534,
 abstract   = {Title: Among Cultural Know-it-alls, Micro-popes and Sacred cows: A Qualitative Case Study of the Dynamics and Ambiguity of Organizational Values
Seminar date: 2017-06-01
Course: FEKH49, Bachelor Degree Project in Organization Undergraduate level, 15 University Credit Points
Authors: Jimmy Björklund, Andreas Jansson and Adrian Schmidt
Advisor: Devrim Göktepe-Hultén
Keywords: Organizational Values, Organizational Culture, Cultural Know-it-alls, Interpretative Prerogative, Micro-popes
Purpose: The purpose of this paper is to develop an in-depth understanding of the dynamics of organizational values.
Methodology: The study is based on a qualitative research strategy, with an interpretative and social-constructive perspective as a meta-theoretical standpoint. The collection of empirical material was conducted through semi-structured interviews, and the research process was characterized by an abductive working method.
Theoretical perspectives: The study is based on theory within the research field of organizational values.
Empirical foundation: The case company is a multi-national values-based organization with approximate 160.000 employees worldwide. Its brand includes a broad number of enterprises and different functions: from sales and distribution, to production and purchase. The empirical material is comprised of seven interviews in total, divided between one IT-manager, two knowledge management specialists and one former HR-manager at one of the organizations local sites in Sweden. The context which the interviewees are part of is characterized of knowledge-intensive work.
Conclusions: The concepts of “cultural know-it-alls” and “interpretative prerogative” were coined in the light of the descriptions of the “fat and happy” experts on organizational culture and values (i.e. cultural know-it-alls) who felt they had more rights than others in interpreting how these should be understood and practiced (i.e. “interpretative prerogative”) in what we perceive can be understood as an informal values vacuum.},
 author    = {Jansson, Andreas and Björklund, Jimmy and Schmidt, Adrian},
 keyword   = {Organisatoriska Värderingar,Organisationskultur,Kulturvetare,Tolkningsföreträde,Småpåvar},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bland kulturvetare, småpåvar och heliga kor: En kvalitativ fallstudie om organisatoriska värderingars dynamik och tvetydighet},
 year     = {2017},
}