Advanced

Lock-up avtalens påverkan på förstadagsavkastningen

Lundberg, Marcus LU ; Hermansson, Niclas LU and Rosengren, Daniel LU (2017) FEKH89 20171
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Titel: Lock-up Avtalens Påverkan på Förstadagsavkastningen - En studie på svenska marknaden mellan åren 2010 och 2017
Seminariedatum: 2017-05-31
Kurs: FEKH89, Examensarbete i Finansiering på kandidatnivå, 15 hp
Författare: Niclas Hermansson, Marcus Lundberg, Daniel Rosengren
Handledare: Susanne Arvidsson
Nyckelord: Syfte: Studien syftar till att undersöka lock-up avtalens betydelse för börsintroduktioner på svenska börsen mellan åren 2010-2017. Mer specifikt undersöks existensen av ett lock-up avtal, den aktuella lock-up längden och lock-up mängdens påverkan på förstadagsavkastningen. Förhoppningen är att bidra med ny information till forskningsområdet och att öka intressenters förståelse för betydelsen av lock-up avtal vid... (More)
Titel: Lock-up Avtalens Påverkan på Förstadagsavkastningen - En studie på svenska marknaden mellan åren 2010 och 2017
Seminariedatum: 2017-05-31
Kurs: FEKH89, Examensarbete i Finansiering på kandidatnivå, 15 hp
Författare: Niclas Hermansson, Marcus Lundberg, Daniel Rosengren
Handledare: Susanne Arvidsson
Nyckelord: Syfte: Studien syftar till att undersöka lock-up avtalens betydelse för börsintroduktioner på svenska börsen mellan åren 2010-2017. Mer specifikt undersöks existensen av ett lock-up avtal, den aktuella lock-up längden och lock-up mängdens påverkan på förstadagsavkastningen. Förhoppningen är att bidra med ny information till forskningsområdet och att öka intressenters förståelse för betydelsen av lock-up avtal vid börsintroduktioner.
Metod: Författarna till studien har valt att använda sig av en kvantitativ metod och en deduktiv ansats för att uppnå studiens syfte.
Teoretiska perspektiv: Studien grundar sig i tidigare forskning om lock-up avtalens påverkan vid börsintroduktioner, samt utvecklande kring resonemang gällande informationsasymmetri och signaleffekter.
Empiri: Studiens empiriska data består av information om lock-up förbindelser från 198 börsintroduktioner. Informationen har funnits i företagens prospekt som varit tillgängliga på
3
företagens hemsidor, finansinspektionens prospektregister eller hos den anlitade mäklarfirman.
Resultat: Existensen av ett lock-up avtal visade ingen signifikant påverkan på förstadagsavkastningen. Lock-up längd och lock-up mängd visade signifikant resultat först vid indelning i bredare intervall. Vid denna indelning visar Lock-up längd på ett negativt samband till förstadagsavkastningen medan mängden visade på en positiv korrelation. Vid en branschspecifik indelning visade sig hälsovårdsbranschen ha ett signifikant negativt samband med lock-up längd. Samtliga signifikanta regressioner hade låg förklaringsgrad. Resultatet talar till viss del emot tidigare forskning gällande signaleffekten av lock-up avtal. (Less)
Popular Abstract
Title: Lock-up Avtalens Påverkan på Förstadagsavkastningen - En studie på svenska marknaden mellan åren 2010 och 2017
Date of Seminar: 2017-05-31
Course: FEKH89, Bachelor Thesis in Corporate Finance, 15 ECTS
Authors: Niclas Hermansson, Marcus Lundberg, Daniel Rosengren
Advisor: Susanne Arvidsson
Purpose: The study aims to explore and analyze the potential importance of lock-up agreements on first-day returns on the Swedish market between 2010 and 2017. More specifically, the study will explore the importance of a lock-up agreement by itself, the length of the agreement as well as the ratio being locked-up and the effect this has on the first-day return. The ambition of the study is to contribute with new information to the field and... (More)
Title: Lock-up Avtalens Påverkan på Förstadagsavkastningen - En studie på svenska marknaden mellan åren 2010 och 2017
Date of Seminar: 2017-05-31
Course: FEKH89, Bachelor Thesis in Corporate Finance, 15 ECTS
Authors: Niclas Hermansson, Marcus Lundberg, Daniel Rosengren
Advisor: Susanne Arvidsson
Purpose: The study aims to explore and analyze the potential importance of lock-up agreements on first-day returns on the Swedish market between 2010 and 2017. More specifically, the study will explore the importance of a lock-up agreement by itself, the length of the agreement as well as the ratio being locked-up and the effect this has on the first-day return. The ambition of the study is to contribute with new information to the field and to
4
provide appropriate stakeholders with new insights regarding the importance of lock-up agreements in an initial public offering.
Methodology: The authors of this study have chosen to use a quantitative method as well as a deductive practice in order to fulfill the purpose of the study.
Theoretical Perspectives: The study bases itself in earlier research about the effects of lock-up agreements in an initial public offering. Furthermore the study has used a development of reasoning and theories surrounding information asymmetry and signaling effects.
Empirical Foundation: The empirical data consists of information regarding lock-up agreements from 198 initial public offerings. The information has been found in each of the company’s prospectus which has been available on the company’s websites, the FSA’s prospectus register or via the chosen investment bank.
Conclusions: The study came to the conclusion that a lock-up agreement by itself does not have significant correlation to the first-day return. Furthermore, the lock-up length as well as the lock-up ratio proved to be significant only when divided into wider intervals. With this premise, the lock-up length showed a negative correlation to the first-day return and the lock-up ratio a positive correlation to the first-day return. Using an industry specific division, the healthcare sector proved to have a significant negative correlation to the lock-up length. All of the significant results had a low level of explanation. The results go, to some degree, against previous research regarding the potential signaling-effects of lock-up agreements. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundberg, Marcus LU ; Hermansson, Niclas LU and Rosengren, Daniel LU
supervisor
organization
alternative title
En studie på svenska marknaden mellan åren 2010 och 2017
course
FEKH89 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Lock-up agreement, Initial public offerings, Information asymmetry, First-day returns, Nasdaq OMXS, First North Stockholm, Lock-up avtal, börsintroduktioner, informationsasymmetri, förstadagsavkastning, Nasdaq OMX Stockholm
language
Swedish
id
8921843
date added to LUP
2017-08-02 13:45:57
date last changed
2017-08-02 13:45:57
@misc{8921843,
 abstract   = {Titel: Lock-up Avtalens Påverkan på Förstadagsavkastningen - En studie på svenska marknaden mellan åren 2010 och 2017
Seminariedatum: 2017-05-31
Kurs: FEKH89, Examensarbete i Finansiering på kandidatnivå, 15 hp
Författare: Niclas Hermansson, Marcus Lundberg, Daniel Rosengren
Handledare: Susanne Arvidsson
Nyckelord: Syfte: Studien syftar till att undersöka lock-up avtalens betydelse för börsintroduktioner på svenska börsen mellan åren 2010-2017. Mer specifikt undersöks existensen av ett lock-up avtal, den aktuella lock-up längden och lock-up mängdens påverkan på förstadagsavkastningen. Förhoppningen är att bidra med ny information till forskningsområdet och att öka intressenters förståelse för betydelsen av lock-up avtal vid börsintroduktioner.
Metod: Författarna till studien har valt att använda sig av en kvantitativ metod och en deduktiv ansats för att uppnå studiens syfte.
Teoretiska perspektiv: Studien grundar sig i tidigare forskning om lock-up avtalens påverkan vid börsintroduktioner, samt utvecklande kring resonemang gällande informationsasymmetri och signaleffekter.
Empiri: Studiens empiriska data består av information om lock-up förbindelser från 198 börsintroduktioner. Informationen har funnits i företagens prospekt som varit tillgängliga på
3
företagens hemsidor, finansinspektionens prospektregister eller hos den anlitade mäklarfirman.
Resultat: Existensen av ett lock-up avtal visade ingen signifikant påverkan på förstadagsavkastningen. Lock-up längd och lock-up mängd visade signifikant resultat först vid indelning i bredare intervall. Vid denna indelning visar Lock-up längd på ett negativt samband till förstadagsavkastningen medan mängden visade på en positiv korrelation. Vid en branschspecifik indelning visade sig hälsovårdsbranschen ha ett signifikant negativt samband med lock-up längd. Samtliga signifikanta regressioner hade låg förklaringsgrad. Resultatet talar till viss del emot tidigare forskning gällande signaleffekten av lock-up avtal.},
 author    = {Lundberg, Marcus and Hermansson, Niclas and Rosengren, Daniel},
 keyword   = {Lock-up agreement,Initial public offerings,Information asymmetry,First-day returns,Nasdaq OMXS,First North Stockholm,Lock-up avtal,börsintroduktioner,informationsasymmetri,förstadagsavkastning,Nasdaq OMX Stockholm},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lock-up avtalens påverkan på förstadagsavkastningen},
 year     = {2017},
}