Advanced

Osäkerhetens roll inom molntjänster

Christensson, Alex LU ; Lidström, Sam LU and Prior, Henrik LU (2017) FEKH19 20171
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: Osäkerhetens roll inom molntjänster

Seminariedatum: 2017-06-02

Ämne/kurs: FEKH19, Examensarbete i Strategic Management på kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Författare: Alex Christensson, Sam Lidström, Henrik Prior

Handledare: Hans Knutsson

Nyckelord: Transaktionskostnader, Molntjänster, Osäkerhet, Opportunism, Begränsad Rationalitet.

Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur transaktionskostnadsteorin med osäkerhet som utgångspunkt, kan förklara molntjänsters empiriska utveckling sett till företags val av organiseringsform.

Metod: Studien är av kvalitativ karaktär och genomfördes med en deduktiv ansats genom en fallstudie. Data samlades in från nio semistrukturerade intervjuer och från sekundära... (More)
Examensarbetets titel: Osäkerhetens roll inom molntjänster

Seminariedatum: 2017-06-02

Ämne/kurs: FEKH19, Examensarbete i Strategic Management på kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Författare: Alex Christensson, Sam Lidström, Henrik Prior

Handledare: Hans Knutsson

Nyckelord: Transaktionskostnader, Molntjänster, Osäkerhet, Opportunism, Begränsad Rationalitet.

Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur transaktionskostnadsteorin med osäkerhet som utgångspunkt, kan förklara molntjänsters empiriska utveckling sett till företags val av organiseringsform.

Metod: Studien är av kvalitativ karaktär och genomfördes med en deduktiv ansats genom en fallstudie. Data samlades in från nio semistrukturerade intervjuer och från sekundära källor. Det insamlade empiriska materialet analyserades därefter genom öppen kodning enligt metoden grundad teori.

Teoretiska perspektiv: Den teoretiska utgångspunkten är transaktionskostnadsteorin. Studien utgår från osäkerhet som enligt Williamson (1979) är en av tre kritiska faktorer som anses karaktärisera transaktioner och ge upphov till transaktionskostnader. Vidare delas osäkerhet upp i två komponenter; miljöbetingad- och beteendebaserad osäkerhet.

Empiri: Tidigare kvalitativ forskning inom molntjänster i relation till transaktionskostnadsteorin är begränsad. Författarna ställde sig nyfikna till hur en äldre teori verkar i en aktuell och relativt outforskad kontext. Empirin består av insamlad primärdata från nio respondenter som antingen tillhör eller har tillhört företag som levererar molntjänster.

Resultat: Utifrån de resultat som denna studie genererat, visar det sig att transaktionskostnadsteorin med utgångspunkt i osäkerhet, korrekt förklarar den empiriska utveckling som molntjänster medfört. (Less)
Popular Abstract
Title: The Role of Uncertainty within Cloud Computing Services

Seminar date: 2017-06-02

Course: FEKH19 Business Administration: Bachelor Degree Project in Strategic Management Undergraduate Level, 15 credits

Authors: Alex Christensson, Sam Lidström, Henrik Prior

Advisor: Hans Knutsson

Key words: Transaction Costs Economics, Cloud Computing Services, Uncertainty, Opportunism, Bounded Rationality

Purpose: The purpose of the study is to examine if the theory of Transaction Costs Economics (TCE), can explain the empirical development of cloud computing services on the basis of uncertainty.

Methodology: The study is of qualitative character and was executed with a deductive approach through a case study. Data was collected... (More)
Title: The Role of Uncertainty within Cloud Computing Services

Seminar date: 2017-06-02

Course: FEKH19 Business Administration: Bachelor Degree Project in Strategic Management Undergraduate Level, 15 credits

Authors: Alex Christensson, Sam Lidström, Henrik Prior

Advisor: Hans Knutsson

Key words: Transaction Costs Economics, Cloud Computing Services, Uncertainty, Opportunism, Bounded Rationality

Purpose: The purpose of the study is to examine if the theory of Transaction Costs Economics (TCE), can explain the empirical development of cloud computing services on the basis of uncertainty.

Methodology: The study is of qualitative character and was executed with a deductive approach through a case study. Data was collected from nine semi-structured interviews, as well as from secondary sources. The collected empirical material was analyzed through open coding according to the methodology of Grounded Theory.

Theoretical perspectives: The theoretical premiss is based on Transaction Costs Economics (TCE). The study proceeds from uncertainty which Williamson (1979) argues is one of the three crucial factors that characterizes transactions and can lead to transaction costs. Uncertainty is divided into two components; environmental uncertainty and behavioural uncertainty.

Empirical foundation: Limited qualitative research has been done within cloud computing services and how it relates to the theory of transaction costs. The authors found it interesting to investigate an old theory’s applicability in a relatively uncharted context. The empirical foundation consists of collected primary data from nine respondents who either belong to or have belonged to companies delivering cloud computing services.

Conclusions: The result of this study provides insight that the theory of Transaction Cost Economics explains the empirical development of cloud computing services in regard to uncertainty. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Christensson, Alex LU ; Lidström, Sam LU and Prior, Henrik LU
supervisor
organization
alternative title
The Role of Uncertainty within Cloud Computing Services
course
FEKH19 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Transaktionskostnader, Molntjänster, Osäkerhet, Opportunism, Begränsad Rationalitet, Transaction Costs Economics, Cloud Computing Services, Uncertainty, Bounded Rationality.
language
Swedish
id
8922212
date added to LUP
2017-08-02 14:40:00
date last changed
2017-08-03 04:13:16
@misc{8922212,
 abstract   = {Examensarbetets titel: Osäkerhetens roll inom molntjänster 

Seminariedatum: 2017-06-02

Ämne/kurs: FEKH19, Examensarbete i Strategic Management på kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Författare: Alex Christensson, Sam Lidström, Henrik Prior 

Handledare: Hans Knutsson

Nyckelord: Transaktionskostnader, Molntjänster, Osäkerhet, Opportunism, Begränsad Rationalitet.

Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur transaktionskostnadsteorin med osäkerhet som utgångspunkt, kan förklara molntjänsters empiriska utveckling sett till företags val av organiseringsform.

Metod: Studien är av kvalitativ karaktär och genomfördes med en deduktiv ansats genom en fallstudie. Data samlades in från nio semistrukturerade intervjuer och från sekundära källor. Det insamlade empiriska materialet analyserades därefter genom öppen kodning enligt metoden grundad teori.

Teoretiska perspektiv: Den teoretiska utgångspunkten är transaktionskostnadsteorin. Studien utgår från osäkerhet som enligt Williamson (1979) är en av tre kritiska faktorer som anses karaktärisera transaktioner och ge upphov till transaktionskostnader. Vidare delas osäkerhet upp i två komponenter; miljöbetingad- och beteendebaserad osäkerhet.

Empiri: Tidigare kvalitativ forskning inom molntjänster i relation till transaktionskostnadsteorin är begränsad. Författarna ställde sig nyfikna till hur en äldre teori verkar i en aktuell och relativt outforskad kontext. Empirin består av insamlad primärdata från nio respondenter som antingen tillhör eller har tillhört företag som levererar molntjänster.

Resultat: Utifrån de resultat som denna studie genererat, visar det sig att transaktionskostnadsteorin med utgångspunkt i osäkerhet, korrekt förklarar den empiriska utveckling som molntjänster medfört.},
 author    = {Christensson, Alex and Lidström, Sam and Prior, Henrik},
 keyword   = {Transaktionskostnader,Molntjänster,Osäkerhet,Opportunism,Begränsad Rationalitet,Transaction Costs Economics,Cloud Computing Services,Uncertainty,Bounded Rationality.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Osäkerhetens roll inom molntjänster},
 year     = {2017},
}