Advanced

Analys av Lagrådsremiss ”Förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag” -­ Med särskild inriktning på skattesystemets effekt på entreprenörskap

Rainea, Sandra LU (2017) JURM02 20171
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Den 13 mars 2014 beslutade regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag
att se över beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag. Genom ett
tilläggsdirektiv kom utredningen även att se över de särskilda skattereglerna
för delägare i fåmansföretag. Den 8 juni 2017 utfärdades lagrådsremissen
Förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag. Lagrådsremissen
innehåller ett flertal förslag som berör delägare i fåmansföretag. Bl.a. föreslås
en förändrad uppräkning av det lönebaserade utrymmet, att
kapitalandelskravet ska avskaffas samt att skattesatsen upp till gränsbeloppet
ska höjas från 20 till 25 procent. Uppsatsen fokuserar särskilt på de förslag
som berör utdelning och kapitalvinst.
Neutralitetsprincipen samt... (More)
Den 13 mars 2014 beslutade regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag
att se över beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag. Genom ett
tilläggsdirektiv kom utredningen även att se över de särskilda skattereglerna
för delägare i fåmansföretag. Den 8 juni 2017 utfärdades lagrådsremissen
Förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag. Lagrådsremissen
innehåller ett flertal förslag som berör delägare i fåmansföretag. Bl.a. föreslås
en förändrad uppräkning av det lönebaserade utrymmet, att
kapitalandelskravet ska avskaffas samt att skattesatsen upp till gränsbeloppet
ska höjas från 20 till 25 procent. Uppsatsen fokuserar särskilt på de förslag
som berör utdelning och kapitalvinst.
Neutralitetsprincipen samt likformighetsprincipen är grundläggande
rättsprinciper som präglar skattesystemet. Efter 1990 års skattereform
tillämpar Sverige ett dualistiskt skattesystem vilket innebär att
kapitalinkomster beskattas proportionellt medan arbetsinkomster beskattas
progressivt. Företagarnas arbets- respektive kapitalinkomst bestäms
schablonmässigt genom en kapitalavkastningsmodell.
För att fåmansföretagsreglerna ska vara tillämpliga krävs det att två
förutsättningar är uppfyllda. Företaget ska först utgöra ett fåmansföretag i
enlighet med lagens definition. Vidare måste andelarna i företaget vara
kvalificerade. Utdelning och kapitalvinst som motsvarar normal
kapitalavkastning beskattas då med 20 procent i inkomstslaget kapital.
Gränsbeloppet avgör vad som utgör normal kapitalavkastning och kan
beräknas schablonmässigt eller genom en lönesummeregel. Gränsbeloppet
avgör hur stor del av delägarnas utdelning och kapitalvinst som ska
kapitalbeskattas i inkomstslaget kapital respektive vad som ska
tjänstebeskattas enligt den progressiva skatteskalan i inkomstslaget tjänst.
I uppsatsen konstateras att de lagförslag regeringen presenterat medför både
positiva och negativa effekter för delägare i fåmansföretag. Lagförslagen är
neutralitetsfrämjande och är i det avseendet positiva. Ur ett
företagarperspektiv riskerar emellertid förslagen att minska incitamenten till
att starta och driva företag. Detta grundar sig främst i den förhöjda risk som
kommer med att driva eget företag. Ett förmånligt regelverk har fungerat som
en sorts kompensation för denna riskfaktor. Lagändringar i skärpande riktning
innebär att det inte blir lika attraktivt att starta och driva företag när denna
riskkompensation uteblir. Då företagande är ett viktigt näringspolitiskt
intresse är denna slutsats problematisk. (Less)
Abstract
On March 13th 2014, the government decided to give a special commission
the task of reviewing the tax on owner shifts in closely held corporations
(Fåmansföretag). By an additional directive the commission came to evaluate
the special tax rules for Fåmansföretag, the 3:12-rules, as well. On June 8th
2017, the council on legislation referral was presented as Changed taxation
rules for shareholders in fåmansföretag. The referral includes several
proposals that affect shareholders in fåmansföretag, for example an increase
of the flat rate on dividends from 20 to 25 percent. The essay is particularly
focused on the proposals that affect dividend and capital gain.
The principle of neutrality and the principle of uniformitarianism are... (More)
On March 13th 2014, the government decided to give a special commission
the task of reviewing the tax on owner shifts in closely held corporations
(Fåmansföretag). By an additional directive the commission came to evaluate
the special tax rules for Fåmansföretag, the 3:12-rules, as well. On June 8th
2017, the council on legislation referral was presented as Changed taxation
rules for shareholders in fåmansföretag. The referral includes several
proposals that affect shareholders in fåmansföretag, for example an increase
of the flat rate on dividends from 20 to 25 percent. The essay is particularly
focused on the proposals that affect dividend and capital gain.
The principle of neutrality and the principle of uniformitarianism are two
essential legal principles in the Swedish tax system. The dual income tax was
introduced in Sweden after the tax reform 1990. The dual income tax system
implies that labor income is taxed progressively while capital income is taxed
proportionally. Entrepreneurs labor and capital incomes is decided through a
template that is based on a capital return model.
The applicability of the special 3:12-rules requests that two preconditions
have to be met. First of all, the company must form a fåmansföretag in
accordance with the requirements in the regulation. Second of all, the
shareholdings in the company must be qualified. If these two requirements
are met, the 3:12-rules may be applied. Dividends and capital gains that are
equivalent to normal return on capital will then be taxed at a flat rate of 20
percent. The normal return on capital is a form of “dividend allowance”, also
called gränsbeloppet. Gränsbeloppet can be calculated through two different
methods, one that is calculated through a template and a method that is based
on the the total wage bill of the corporation and the nominal equity of the
cooperation.
The essay establishes that the proposals presented in the referral entails both
positive and negative effects for shareholders in fåmansföretag. The
proposals are positive in aspect of neutrality. From a corporate perspective,
the proposals presented in the referral risk to undermine the incentive to start
and operate a cooperation. This is based on the fact that there is a higher risk
involved when running your own company. An advantageous regulation has
operated as a kind of compensation for this increased risk. With this
compensation being reduced by the proposed regulations, the willingness of
entrepreneurs can be affected negatively. Since entrepreneurship is an
important political interest, this conclusion is rather problematic. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rainea, Sandra LU
supervisor
organization
alternative title
Analysis of council of legistration referral Changed taxation rules for shareholders in fåmansföretag - Special focus on tax systems effects on entrepreneurship
course
JURM02 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
skatterätt, fåmansföretag, 3:12, förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag
language
Swedish
id
8922325
date added to LUP
2017-08-22 08:03:59
date last changed
2017-08-22 08:03:59
@misc{8922325,
 abstract   = {On March 13th 2014, the government decided to give a special commission
the task of reviewing the tax on owner shifts in closely held corporations
(Fåmansföretag). By an additional directive the commission came to evaluate
the special tax rules for Fåmansföretag, the 3:12-rules, as well. On June 8th
2017, the council on legislation referral was presented as Changed taxation
rules for shareholders in fåmansföretag. The referral includes several
proposals that affect shareholders in fåmansföretag, for example an increase
of the flat rate on dividends from 20 to 25 percent. The essay is particularly
focused on the proposals that affect dividend and capital gain.
The principle of neutrality and the principle of uniformitarianism are two
essential legal principles in the Swedish tax system. The dual income tax was
introduced in Sweden after the tax reform 1990. The dual income tax system
implies that labor income is taxed progressively while capital income is taxed
proportionally. Entrepreneurs labor and capital incomes is decided through a
template that is based on a capital return model.
The applicability of the special 3:12-rules requests that two preconditions
have to be met. First of all, the company must form a fåmansföretag in
accordance with the requirements in the regulation. Second of all, the
shareholdings in the company must be qualified. If these two requirements
are met, the 3:12-rules may be applied. Dividends and capital gains that are
equivalent to normal return on capital will then be taxed at a flat rate of 20
percent. The normal return on capital is a form of “dividend allowance”, also
called gränsbeloppet. Gränsbeloppet can be calculated through two different
methods, one that is calculated through a template and a method that is based
on the the total wage bill of the corporation and the nominal equity of the
cooperation.
The essay establishes that the proposals presented in the referral entails both
positive and negative effects for shareholders in fåmansföretag. The
proposals are positive in aspect of neutrality. From a corporate perspective,
the proposals presented in the referral risk to undermine the incentive to start
and operate a cooperation. This is based on the fact that there is a higher risk
involved when running your own company. An advantageous regulation has
operated as a kind of compensation for this increased risk. With this
compensation being reduced by the proposed regulations, the willingness of
entrepreneurs can be affected negatively. Since entrepreneurship is an
important political interest, this conclusion is rather problematic.},
 author    = {Rainea, Sandra},
 keyword   = {skatterätt,fåmansföretag,3:12,förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Analys av Lagrådsremiss ”Förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag” -­ Med särskild inriktning på skattesystemets effekt på entreprenörskap},
 year     = {2017},
}