Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Grönyta och biologisk mångfald i urbana trädgårdar - En studie av privatägda trädgårdar i Lunds tätort

Eckberg, Emma LU (2017) MVEM12 20171
Studies in Environmental Science
Popular Abstract (Swedish)
I svenska städer besår cirka 50 % av städernas grönytor av parker, kyrkogårdar, parkleder, men även av trädgårdar. Den här studien visar att äldre trädgårdar är större och grönare. Varför är då privata trädgårdar i urbana miljöer av intresse? Privatägda trädgårdar bidrar i stor utsträckning till den totala andelen grönyta i urbana miljöer. Grönytor bidrar till infiltration av dagvatten, vilket minskar risken för översvämning i urbana miljöer. Trädgårdarna är en viktig boplats för många arter och trädgårdarna kan hysa viktiga arter som exempelvis träd. Det som är centralt gällande privata trädgårdarna är att trädgårdsägaren bestämmer utformningen och användningen av trädgården, vilket både kan gynna och missgynna variationen av djur och... (More)
I svenska städer besår cirka 50 % av städernas grönytor av parker, kyrkogårdar, parkleder, men även av trädgårdar. Den här studien visar att äldre trädgårdar är större och grönare. Varför är då privata trädgårdar i urbana miljöer av intresse? Privatägda trädgårdar bidrar i stor utsträckning till den totala andelen grönyta i urbana miljöer. Grönytor bidrar till infiltration av dagvatten, vilket minskar risken för översvämning i urbana miljöer. Trädgårdarna är en viktig boplats för många arter och trädgårdarna kan hysa viktiga arter som exempelvis träd. Det som är centralt gällande privata trädgårdarna är att trädgårdsägaren bestämmer utformningen och användningen av trädgården, vilket både kan gynna och missgynna variationen av djur och växter som lever i trädgården, det vill säga den biologiska mångfalden.
Varför har den här studien genomförts i privatägda trädgårdar i Lunds tätort? Lund är en av de fyra städerna i Sverige som har minsta andel grönyta. Det som är intressant är även att hälften av Lunds stads grönyta består av privatägda trädgårdar. Den här studien syftar därmed till att undersöka förutsättningar till biologisk mångfald i privatägda trädgårdar i Lunds tätort utifrån fastighetens ålder.
Förutsättningar för biologisk mångfald i den här studien har undersökts genom att titta på marktäckningen och dess komposition (andelen grönyta, hårdyta, busk- och trädskikt) samt genom att inventera boplatser och födoresurser för organismer (fågelholkar, fågelmatning, insektshotell, bikupor, kompost och död ved) i privata trädgårdar. För att ta reda på trädgårdsägarnas attityd till biologisk mångfald genomfördes en intervju med trädgårdsägarna. Dessutom genomfördes ett ”art-quiz” där 31 bilder av olika fåglar, insekter och däggdjur visades för trädgårdsägaren där trädgårdsägaren fick ange om arten hade observerats i trädgård eller inte. Detta för att få ett hum om vilka arter som förekommer i trädgårdarna.
Vad visade resultatet? Sammanfattningsvis har de yngsta trädgårdarna (byggnadsår 2001-2015) minst andel grönyta, mindre andel buskar och träd, färre större träd, färre boplatser och födoresurser samt färre observerade arter i jämförelse med de äldre och större trädgårdarna byggda senare än 1973. De yngre trädgårdarna visar därmed på sämre förutsättningar för biologisk mångfald och dagvattenhantering. Detta är något som bör tas i beaktning vid stadsplanering, speciellt vid planering av hårdgörande av mark för gator, vägar och parkeringar. Detta för att minska risken för översvämningar i urbana miljöer och för att gynna den biologiska mångfalden. Mer information till trädgårdsägare hur de kan gynna den biologiska mångfalden i sin trädgård är ett första steg för att försöka främja den biologiska mångfalden. Detta kan vidare göra trädgårdarna ännu viktigare för den biologiska mångfalden i framtidens förtätade städer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eckberg, Emma LU
supervisor
organization
course
MVEM12 20171
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Green spaces, Domestic gardens, Privte gardens, Biodiversity, Urbanisation
language
Swedish
id
8924589
date added to LUP
2017-09-06 20:53:05
date last changed
2017-09-06 20:53:05
@misc{8924589,
 author    = {{Eckberg, Emma}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Grönyta och biologisk mångfald i urbana trädgårdar - En studie av privatägda trädgårdar i Lunds tätort}},
 year     = {{2017}},
}