Advanced

Hållbar dagvattenhantering i den befintliga stadsmiljön

Kac, Sofia LU (2017) In TVVR 16/5016 VVR820 20162
Division of Water Resources Engineering
Abstract (Swedish)
Utifrån handböcker för hållbar dagvattenhantering har information om geometrisk utformning och uppbyggnad av några hållbara dagvatten- anläggningar tagits fram. Tillsammans med bland annat information om effektiv porositet har den totala volymen som dessa anläggningar kan magasinera beräknats med hänsyn till hur ytkrävande de är, kubikmeter dagvatten per kvadratmeter yta. Dessa värden har sedan använts för att beräkna magasineringskapaciteten i ett bostadsområde i utkanten av centrala Malmö där man 2008 implementerade hållbar dagvattenhantering. Detta gav en total magasineringsvolym för området. Denna volym har sedan jämförts med den volym som krävs för att eliminera bräddningar av avloppsvatten i Malmös stadskanaler samt motverka... (More)
Utifrån handböcker för hållbar dagvattenhantering har information om geometrisk utformning och uppbyggnad av några hållbara dagvatten- anläggningar tagits fram. Tillsammans med bland annat information om effektiv porositet har den totala volymen som dessa anläggningar kan magasinera beräknats med hänsyn till hur ytkrävande de är, kubikmeter dagvatten per kvadratmeter yta. Dessa värden har sedan använts för att beräkna magasineringskapaciteten i ett bostadsområde i utkanten av centrala Malmö där man 2008 implementerade hållbar dagvattenhantering. Detta gav en total magasineringsvolym för området. Denna volym har sedan jämförts med den volym som krävs för att eliminera bräddningar av avloppsvatten i Malmös stadskanaler samt motverka överbelastning på Sjölunda avloppsreningsverk som tar hand om majoriteten av Malmös avloppsvatten. Det visade sig att drygt sju stycken liknande områden skulle behöva tillämpa hållbar dagvattenhantering, vilket är möjligt ur ett rent ytmässigt perspektiv. Förutom detta framgick det att underjordiska magasin är de mest yteffektiva dagvattenanläggningarna ur magasineringsperspektiv, men att våta dammar är det bästa alternativet när man ser till miljö, kostnad och allmänhetens åsikt. (Less)
Abstract
Based on manuals for sustainable stormwater management, information about the geometric design and structure of a couple of sustainable storm water facilities was collected. Together with information about the effective porosity and the total volume that these facilities can store it was possible to calculate how space consuming each facility was, cubic meters of rainwater per square meter of surface. These values were then multiplied with the amount of stormwater facilities situated in a residential area in the outskirts of downtown Malmö, which in 2008 implemented sustainable stormwater management. This gave a total volume per storage area. The same volume was then compared to the volume required to eliminate overflows of sewage into the... (More)
Based on manuals for sustainable stormwater management, information about the geometric design and structure of a couple of sustainable storm water facilities was collected. Together with information about the effective porosity and the total volume that these facilities can store it was possible to calculate how space consuming each facility was, cubic meters of rainwater per square meter of surface. These values were then multiplied with the amount of stormwater facilities situated in a residential area in the outskirts of downtown Malmö, which in 2008 implemented sustainable stormwater management. This gave a total volume per storage area. The same volume was then compared to the volume required to eliminate overflows of sewage into the city canals and the overload on the wastewater treatment plant Sjölunda. It turned out that approximately seven similar areas would need to implement sustainable stormwater management like, which is achievable from a purely space consuming perspective. Besides this, the study also showed that underground chambers are the most space-efficient storm water facilities from a storage perspective, but wet ponds are the best option considering costs, public opinion and environmental effects. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Populärvetenskaplig artikel - Hållbar dagvattenhantering i den befintliga stadsmiljön - fokus på Malmö

Asfalt och andra täta ytor täcker majoriteten av marken i dagens städer. Som om porerna på ens hud skulle täckas, täcker vi markytan så att vattnet varken kan infiltrera, evaporera eller transpirera.
I Malmö finns bostadsområdet Augustenborg som på slutet av 90-talet byggdes om bland annat på grund av översvämningsproblem de haft i källare vid större regn. Istället för att utöka underjordiska rörsystemen för att transportera bort regnvattnet så ville man använda sig av “hållbar dagvattenhantering”. Detta genom att göra marken i Augustenborg mer infiltration och magasineringsbenägen så att vattnet skulle kunna tas om hand lokalt.... (More)
Populärvetenskaplig artikel - Hållbar dagvattenhantering i den befintliga stadsmiljön - fokus på Malmö

Asfalt och andra täta ytor täcker majoriteten av marken i dagens städer. Som om porerna på ens hud skulle täckas, täcker vi markytan så att vattnet varken kan infiltrera, evaporera eller transpirera.
I Malmö finns bostadsområdet Augustenborg som på slutet av 90-talet byggdes om bland annat på grund av översvämningsproblem de haft i källare vid större regn. Istället för att utöka underjordiska rörsystemen för att transportera bort regnvattnet så ville man använda sig av “hållbar dagvattenhantering”. Detta genom att göra marken i Augustenborg mer infiltration och magasineringsbenägen så att vattnet skulle kunna tas om hand lokalt. Bland annat byggdes dammar som både är en fröjd för ögat samt effektiva för att samla upp vatten. Gröna diken grävdes och beklädda öppna kanaler installerades omkring i området för att samla upp och transportera vattnet till dammar och andra uppsamlingsstråk. Ombyggnationen var lyckad och idag har Augustenborg inte längre problem med översvämningar. Hållbar dagvattenhantering, öppen dagvattenhantering och lokalt omhändertagande av vatten är några exempel på hur man benämner detta sätt att arbeta som på senare år har blivit mer och mer använt runt om i världen.
Med detta examensarbete var syftet att undersöka om det överbelastade vattensystemet i Malmö skulle kunna förbättras genom att implementera öppen dagvattenhantering runt om i staden istället för en 6,1 km lång tunnel med en diameter på 4 meter placerad på 30 meters djup. Genom att studera Augustenborg och en del andra projekt där man använt sig av öppen dagvattenhantering valdes tolv olika lösningar, bland annat regnbäddar, gröna tak, svackdiken, multifunktionella ytor och infiltrerande gräsytor. Deras utformningar studerades och beräkningar gjordes över hur stor mängd vatten som vardera lösning kunde magasinera. Hänsyns togs till djup, infiltrationshastighet och magasineringskapacitet i de olika jordmånen som lösningarna bestod av. Sedan dividerades magasineringsvoymen med ytan som vardera lösningen kräver och på så vis fick man fram en siffra på hur stor volym per kvadratmeter som vardera lösning kunde hantera. Följligen kunde man se vilken av lösningarna var mest yteffektiv. Detta eftersom lösningarna var tänkta att implementeras i den befintliga staden där det kan vara svårt att finna plats. Efter att ha fått fram magasineringskapaciteten för de tolv olika hållbara dagvattenlösningarna multiplicerade man resultaten med mängden av dessa som finns i Augustenborg. Detta gav den totala magasineringskapaciteten av Augustenborgs hållbara dagvattenlösningar.
Med hjälp av de siffror som används för att dimensionera den underjordiska tunneln som planeras byggas så kunde en jämförelse göras mellan tunnelns magasineringskapacitet och Augustenborgs magasineringskapacitet. Genom att dividera tunnelns magasineringskapacitet med Augustenborgs magasineringskapacitet fick man fram att drygt sju stycken områden liknande Augustenborg skulle behöva byggas om i Malmö för att hantera samma mängd vatten som tunneln väntas hantera.
Med hjälp av satellitbilder hittades totalt nio områden som tillsammans hade en liknande area som sju stycken Augustenborg. Förslag gavs på hur dessa områden skulle kunna utformas med hållbara dagvattenlösningar för att på så sätt kunna hantera sitt dagvatten lokalt och avlasta Malmös avloppssystem. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kac, Sofia LU
supervisor
organization
course
VVR820 20162
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Dagvatten, Hållbart, Magasinering, Augustenborg, Svackdiken, Regnbäddar, Öppen, Infilitrationsytor
publication/series
TVVR 16/5016
report number
16/5016
ISSN
1101-9824
language
Swedish
additional info
Examinator: Linus Zhang
id
8925859
date added to LUP
2017-09-28 09:32:08
date last changed
2017-09-28 09:32:08
@misc{8925859,
 abstract   = {Based on manuals for sustainable stormwater management, information about the geometric design and structure of a couple of sustainable storm water facilities was collected. Together with information about the effective porosity and the total volume that these facilities can store it was possible to calculate how space consuming each facility was, cubic meters of rainwater per square meter of surface. These values were then multiplied with the amount of stormwater facilities situated in a residential area in the outskirts of downtown Malmö, which in 2008 implemented sustainable stormwater management. This gave a total volume per storage area. The same volume was then compared to the volume required to eliminate overflows of sewage into the city canals and the overload on the wastewater treatment plant Sjölunda. It turned out that approximately seven similar areas would need to implement sustainable stormwater management like, which is achievable from a purely space consuming perspective. Besides this, the study also showed that underground chambers are the most space-efficient storm water facilities from a storage perspective, but wet ponds are the best option considering costs, public opinion and environmental effects.},
 author    = {Kac, Sofia},
 issn     = {1101-9824},
 keyword   = {Dagvatten,Hållbart,Magasinering,Augustenborg,Svackdiken,Regnbäddar,Öppen,Infilitrationsytor},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {TVVR 16/5016},
 title    = {Hållbar dagvattenhantering i den befintliga stadsmiljön},
 year     = {2017},
}