Advanced

Kompletterande styrsystem för vattenburna värmesystem i flerbostadshus - Kartläggning av styrsystem och erfarenheter

Hildebrand, Elisabeth LU (2017) MVK920 20171
Department of Energy Sciences
Abstract (Swedish)
Idag är det många äldre flerbostadshus som står inför behov av renovering och energieffektivisering. Äldre byggnader har en betydligt högre energianvändning, för uppvärmning och varmvatten, än dagen nybyggda byggnader. Uppvärmningen av lokaler och bostäder svarade år 2014 för ungefär 35 procent av den totala energianvändningen. I kombination av en ökad urbanisering och ett renoveringsbehov av äldre byggnader, pågår nu ett EU-projekt Cityfied. Projektets syfte är att utveckla en modell med nytänkande och kostnadseffektiv teknik, för att omvandla energisystemet i europeiska städer till framtidens smarta städer. Fokus ligger på energieffektiviseringsmodeller för äldre bostadsområden. De svenska partnerna till projektet är IVL Svenska... (More)
Idag är det många äldre flerbostadshus som står inför behov av renovering och energieffektivisering. Äldre byggnader har en betydligt högre energianvändning, för uppvärmning och varmvatten, än dagen nybyggda byggnader. Uppvärmningen av lokaler och bostäder svarade år 2014 för ungefär 35 procent av den totala energianvändningen. I kombination av en ökad urbanisering och ett renoveringsbehov av äldre byggnader, pågår nu ett EU-projekt Cityfied. Projektets syfte är att utveckla en modell med nytänkande och kostnadseffektiv teknik, för att omvandla energisystemet i europeiska städer till framtidens smarta städer. Fokus ligger på energieffektiviseringsmodeller för äldre bostadsområden. De svenska partnerna till projektet är IVL Svenska Miljöinstitutet, Kraftringen Energi AB, Lunds Kommun och Lunds Fastighets AB (LKF) och kommer att genomföra de svenska delarna i projektet. I bostadsområdet Linero i Lund, ägt av LKF, görs idag renoveringar med fokus på att nå en högre energistandard. Som en del i projektet installeras Nodas styrsystem för att styra värmesystemet energieffektivt i kombination med at förbättra inomhusklimatet. Installationen kommer att följas och resultatet kommer utvärderas inom Cityfied-projektet. Det finns fler liknande styrsystem på marknaden och i denna rapport, som också ska bli en del av Cityfied-projektet, har fler styrsystem presenterats och jämförts teoretiskt. Intervjuer med fastighetsbolag har genomförts i syfte att samla in erfarenheter om hur de arbetar med styrning av värmen i sina bostäder idag, samt hur de arbetar med energieffektiviseringsåtgärder.
Här presenteras ett sammanfattat resultat av min analys:
• Ett styrsystem, som mäter exempelvis inomhustemperatur, utomhustemperatur och väderdata och utefter dessa värden beräknar vilken värme som styrs ut i byggnaden, har potential att minska energianvändningen i jämförelse med ett styrsystem som enbart styr ut värme efter utomhustemperaturen. Alla styrsystem som presenterats bygger alla på att minska övertemperaturer i lägenheterna och förbättra inomhusklimatet, genom att bland annat mäta den verkliga inomhustemperaturen. Besparingspotentialen för värmestyrning, genom att använda dessa styrsystem, ligger på ungefär 10–15 procent enligt leverantörerna. Den verkliga besparingen som kan uppnås är beroende av tidigare åtgärder, inomhustemperaturer och byggnadens klimatskal. Slutsatsen kan därmed dras att leverantörerna ger löften som egentligen är svåra att ge generellt.
• Efter intervjuer med fastighetsbolag, kan slutsatsen dras att användningen av mer automatiska styrsystem för att styra värmen är relativt liten idag. Däremot ses en potential att användningen av styrsystemen ökar i framtiden. Anledningen är att automatiska styrsystem kan innebära kostnadsbesparingar genom att frigöra resurser som annars måste göras manuellt.
• Fastighetsbolagen påtalar värdet av att ha en egenkontroll och en förståelse för styrsystemet och kunna göra justeringar vid behov. Inomhusgivare ses som en stor fördel vid både värmestyrning och för att underlätta felsökning i värmesystemet. Att inom företaget bibehålla en hög kompetensnivå och förståelse för styrning av värmen, anses viktigt av fastighetsbolagen. För att undvika att stå i beroendeställning till en leverantör är det en fördel att använda öppna system och därmed minska beroende till ett särskilt applikationsprogram. Fastighetsbolagen påtalar också att det är viktigt att det går att komplettera och uppgradera utrustningen utan att då behöva byta ut all styrutrustning i byggnaden. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Idag är överuppvärmning av lägenheter i flerbostadshus ett vanligt förekommande problem. Genom att inkludera mättning av inomhustemperaturen kan värmen styras med hänsyn till extern uppvärmning som elektriska produkter, solinstrålning och uppvärmningen av människor och därmed kan också övertemperaturer i lägenheterna undvikas samt energiförbrukningen minskas.
De senaste åren har det kommit flera olika fabrikat med styrsystem som ska komplettera den vanliga styrningen av värmesystemet i flerbostadshus. Styrsystemen fungerar lite olika beroende på vilket fabrikat det är, men gemensamt är att de alla syftar tillföra huset exakt den värmen som det behöver för att hålla rätt inomhustemperatur. Smartare styrning av värmesystemet kan resultera i... (More)
Idag är överuppvärmning av lägenheter i flerbostadshus ett vanligt förekommande problem. Genom att inkludera mättning av inomhustemperaturen kan värmen styras med hänsyn till extern uppvärmning som elektriska produkter, solinstrålning och uppvärmningen av människor och därmed kan också övertemperaturer i lägenheterna undvikas samt energiförbrukningen minskas.
De senaste åren har det kommit flera olika fabrikat med styrsystem som ska komplettera den vanliga styrningen av värmesystemet i flerbostadshus. Styrsystemen fungerar lite olika beroende på vilket fabrikat det är, men gemensamt är att de alla syftar tillföra huset exakt den värmen som det behöver för att hålla rätt inomhustemperatur. Smartare styrning av värmesystemet kan resultera i en betydande energibesparing. Besparingen beror på tidigare åtgärder i husen. Den genomsnitt energibesparingen uppskattas för värme ligga på ungefär 10 procent.
Användningen av smart styrning för att styra värmetillförseln till husen, ses efter intervjuer med fastighetsägare som relativt liten. Potentialen att spara energi i äldre befintliga flerbostadshus ses som stor och alla fastighetsägarna är överens om att smart styrning kommer att växa i framtiden. Alla fastighets arbetar med att minska energiförbrukningen och de tycker att inomhusgivare är av stort värde att installera. Inomhusgivare används bland annat till att förbättra värmestyrningen till huset och för att minska felsökningstiden vid eventuella problem.
Idag är det många äldre flerbostadshus som står inför behov av renovering och energieffektivisering. Äldre byggnader har en betydligt högre energianvändning, för uppvärmning och varmvatten, än dagen nybyggda byggnader. Uppvärmningen av lokaler och bostäder svarade år 2014 för ungefär 35 procent av den totala energianvändningen. I kombination av en ökad urbanisering och ett renoveringsbehov av äldre byggnader, pågår nu ett EU-projekt Cityfied. Projektets syfte är att utveckla en modell med nytänkande och kostnadseffektiv teknik, för att omvandla energisystemet i europeiska städer till framtidens smarta städer. Fokus ligger på energibesparing i äldre bostadsområden.
För att minska klimatpåverkan och miljöpåverkan krävs åtgärder för att minska människans totala energiförbrukning. Däribland behöver energi för att värma våra bostäder minskas. Genom att minska energiförbrukningen som går till att värma husen kan vi minska den totala energiförbrukningen relativt mycket. Undersökningen ”Kompletterande styrsystem för vattenburna värmesystem i flerbostadshus – Kartläggning av styrsystem och erfarenheter” kan användas både av tillverkarna av de smarta styrsystemen för att förstå fastighetsägarnas behov och vad de värdesätter och för det andra kan den användas av fastighetsägarna för att få en grundläggande förståelse av vad som skiljer de olika smarta styrsystemen åt och vad de utlovar för energibesparing.
Undersökningen bygger till stor del på intervjuer med företagsrepresentanter och intervjuer med fastighetsägare. Det har genomförts i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet och kommer att ingå som en del i EU-projektet Cityfied. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hildebrand, Elisabeth LU
supervisor
organization
alternative title
Styr värmen smartare i flerbostadshus och spara energi
course
MVK920 20171
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Fastighetsägare, Fastighetsbolag, kompletterande styrsystem, Värmesystem, Intervjuer, Cityfied
report number
ISRN LUTMDN/TMHP-17/5398-SE
ISSN
0282-1990
language
Swedish
id
8926515
date added to LUP
2017-10-06 10:17:19
date last changed
2017-10-06 10:17:19
@misc{8926515,
 abstract   = {Idag är det många äldre flerbostadshus som står inför behov av renovering och energieffektivisering. Äldre byggnader har en betydligt högre energianvändning, för uppvärmning och varmvatten, än dagen nybyggda byggnader. Uppvärmningen av lokaler och bostäder svarade år 2014 för ungefär 35 procent av den totala energianvändningen. I kombination av en ökad urbanisering och ett renoveringsbehov av äldre byggnader, pågår nu ett EU-projekt Cityfied. Projektets syfte är att utveckla en modell med nytänkande och kostnadseffektiv teknik, för att omvandla energisystemet i europeiska städer till framtidens smarta städer. Fokus ligger på energieffektiviseringsmodeller för äldre bostadsområden. De svenska partnerna till projektet är IVL Svenska Miljöinstitutet, Kraftringen Energi AB, Lunds Kommun och Lunds Fastighets AB (LKF) och kommer att genomföra de svenska delarna i projektet. I bostadsområdet Linero i Lund, ägt av LKF, görs idag renoveringar med fokus på att nå en högre energistandard. Som en del i projektet installeras Nodas styrsystem för att styra värmesystemet energieffektivt i kombination med at förbättra inomhusklimatet. Installationen kommer att följas och resultatet kommer utvärderas inom Cityfied-projektet. Det finns fler liknande styrsystem på marknaden och i denna rapport, som också ska bli en del av Cityfied-projektet, har fler styrsystem presenterats och jämförts teoretiskt. Intervjuer med fastighetsbolag har genomförts i syfte att samla in erfarenheter om hur de arbetar med styrning av värmen i sina bostäder idag, samt hur de arbetar med energieffektiviseringsåtgärder. 
Här presenteras ett sammanfattat resultat av min analys:
•	Ett styrsystem, som mäter exempelvis inomhustemperatur, utomhustemperatur och väderdata och utefter dessa värden beräknar vilken värme som styrs ut i byggnaden, har potential att minska energianvändningen i jämförelse med ett styrsystem som enbart styr ut värme efter utomhustemperaturen. Alla styrsystem som presenterats bygger alla på att minska övertemperaturer i lägenheterna och förbättra inomhusklimatet, genom att bland annat mäta den verkliga inomhustemperaturen. Besparingspotentialen för värmestyrning, genom att använda dessa styrsystem, ligger på ungefär 10–15 procent enligt leverantörerna. Den verkliga besparingen som kan uppnås är beroende av tidigare åtgärder, inomhustemperaturer och byggnadens klimatskal. Slutsatsen kan därmed dras att leverantörerna ger löften som egentligen är svåra att ge generellt. 
•	Efter intervjuer med fastighetsbolag, kan slutsatsen dras att användningen av mer automatiska styrsystem för att styra värmen är relativt liten idag. Däremot ses en potential att användningen av styrsystemen ökar i framtiden. Anledningen är att automatiska styrsystem kan innebära kostnadsbesparingar genom att frigöra resurser som annars måste göras manuellt.
•	Fastighetsbolagen påtalar värdet av att ha en egenkontroll och en förståelse för styrsystemet och kunna göra justeringar vid behov. Inomhusgivare ses som en stor fördel vid både värmestyrning och för att underlätta felsökning i värmesystemet. Att inom företaget bibehålla en hög kompetensnivå och förståelse för styrning av värmen, anses viktigt av fastighetsbolagen. För att undvika att stå i beroendeställning till en leverantör är det en fördel att använda öppna system och därmed minska beroende till ett särskilt applikationsprogram. Fastighetsbolagen påtalar också att det är viktigt att det går att komplettera och uppgradera utrustningen utan att då behöva byta ut all styrutrustning i byggnaden.},
 author    = {Hildebrand, Elisabeth},
 issn     = {0282-1990},
 keyword   = {Fastighetsägare,Fastighetsbolag,kompletterande styrsystem,Värmesystem,Intervjuer,Cityfied},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kompletterande styrsystem för vattenburna värmesystem i flerbostadshus - Kartläggning av styrsystem och erfarenheter},
 year     = {2017},
}