Advanced

Kognitiva förenklingar vid förmågebedömning - Identifiering av faktorer och metoder för att motverka dessa

Månsson, Hampus LU (2017) VBR920 20171
Division of Risk Management and Societal Safety
Risk Management and Safety Engineering (M.Sc.Eng.)
Division of Risk Management and Societal Safety
Abstract
The aim of this thesis is to detect the influence from biases on capability assessments and methods to prevent them. Evaluation of the influence from biases are based on literature studies and interviews. The result suggests that some of the biases are more likely to occur depending on the context. Three biases occurred most frequently both in the literature studies and during the interviews and these were: anchoring, availability and overconfidence. There are many different methods to prevent each bias and the author suggests an overall method to prevent many biases at once. Further problems were identified during the interviews regarding the implementation and use of data. Two different methods are suggested to improve the approach to... (More)
The aim of this thesis is to detect the influence from biases on capability assessments and methods to prevent them. Evaluation of the influence from biases are based on literature studies and interviews. The result suggests that some of the biases are more likely to occur depending on the context. Three biases occurred most frequently both in the literature studies and during the interviews and these were: anchoring, availability and overconfidence. There are many different methods to prevent each bias and the author suggests an overall method to prevent many biases at once. Further problems were identified during the interviews regarding the implementation and use of data. Two different methods are suggested to improve the approach to data, depending on the context. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Människor använder sig av kognitiva förenklingar vid beslutsfattande under osäkerheten. I en riskkontext skulle detta kunna leda till en bristande fördelning av resurser och härigenom en oförmåga att hantera uppkomna händelser. För att kunna handskas med dessa faktorer är det därför viktigt att vetskapen om kognitiva förenklingar tydliggörs och att människor erbjuds olika metoder och strategier för att motverka problemet.

Världen vi lever i är under ständig utveckling och ett oändligt antal variabler påverkar utkomsten. Utveckling kan göra att situationer och förutsättningar ser annorlunda ut i framtiden, vilket försvårar valen och ställer höga krav på beslutsfattare.

En åtgärd för att kunna hantera framtida scenarion och händelser... (More)
Människor använder sig av kognitiva förenklingar vid beslutsfattande under osäkerheten. I en riskkontext skulle detta kunna leda till en bristande fördelning av resurser och härigenom en oförmåga att hantera uppkomna händelser. För att kunna handskas med dessa faktorer är det därför viktigt att vetskapen om kognitiva förenklingar tydliggörs och att människor erbjuds olika metoder och strategier för att motverka problemet.

Världen vi lever i är under ständig utveckling och ett oändligt antal variabler påverkar utkomsten. Utveckling kan göra att situationer och förutsättningar ser annorlunda ut i framtiden, vilket försvårar valen och ställer höga krav på beslutsfattare.

En åtgärd för att kunna hantera framtida scenarion och händelser är genom att utföra förmågebedömningar. Detta menar till att uppskatta hur väl krav ställda i framtiden kan mötas och vad som krävs för detta. Många utav de förmågebedömningar som utförs i Sverige genererar just beslut under osäkerhet. Det här i kombination med människans kognitiva begränsningar gör att beslut fattas där fel kan uppkomma, så kallade bias. Vilka bias som uppkommer beror delvis på personen men även typen och kontexten av problemet. Det är därför intressant att undersöka vilka bias som uppkommer vid förmågebedömningar för att därigenom ha en möjlighet att motarbeta dem.

Med hjälp av olika metoder för att motarbeta bias är förhoppningen att förmågebedömningarna kan bli bättre och mer rättvisa. Det här skulle förutom en större möjlighet att hantera uppkomna situationer även kringgå onödig resursallokering. Utifrån två olika implikationsområden av förmågebedömning i två olika lagstiftningar sker även en jämförelse huruvida tidsdistansen till en händelse kan påverka beslutsfattandet och uppkomsten av bias.

Via litteraturstudier identifierades tio bias som anses ha störst påverkan på förmågebedömningar, samt olika metoder för att motverka bias, så kallade debias. Under intervjustudien, som genomfördes inom ramen för examensarbetet, var det 3 bias som framträdde: förankring, tillgänglighet och övertro. Dessa var även vanligast förekommande under litteraturstudien, vilket indikerar att de har störst inverkan vid förmågebedömningar. Då det finns en mängd olika metoder för att motarbeta bias föreslås en övergripande metod. Med hjälp av en tillbakariktad, inåtriktad och framåtriktad granskning tillsammans med olika hjälpsystem kan en stor del av problematiken kringgås. Värdefulla tillägg är tillfogandet av djävulens advokat, kontrafaktiskt tänkande, visuella presentationer, scenarioplanering, samt utbildning och träning. Ytterligare nyttiga komponenter att inkludera är återkoppling av tidigare bedömningar, samt involvering av fler personer i beslutsprocessen som kan granska det utförda arbetet. Under intervjuerna blev dessutom en större problembild synlig och det var arbetet med statistik. I den ena lagstiftningen utgår arbetet till stor del ifrån tidigare händelser och statistik. Det här kan göra att angreppsmetoden blir alltför smal, vilket skulle kunna resultera i en alltför statisk förmåga. I den andra lagstiftningen är problembilden annorlunda, här finns det istället väldigt lite underlag i form av statistik. För att motverka problemet föreslås ett tydligare och bättre nyttjande av kommunernas incidentrapporteringssystem, vilket skulle kunna ge ett statiskt underlag och visa var strömningar och problematik i samhället sker. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{8928134,
 abstract   = {The aim of this thesis is to detect the influence from biases on capability assessments and methods to prevent them. Evaluation of the influence from biases are based on literature studies and interviews. The result suggests that some of the biases are more likely to occur depending on the context. Three biases occurred most frequently both in the literature studies and during the interviews and these were: anchoring, availability and overconfidence. There are many different methods to prevent each bias and the author suggests an overall method to prevent many biases at once. Further problems were identified during the interviews regarding the implementation and use of data. Two different methods are suggested to improve the approach to data, depending on the context.},
 author    = {Månsson, Hampus},
 keyword   = {debias,bias,förmågebedömning,risk,kognitiva begränsningar,riskbedömning,risk- och sårbarhetsanalys,construal level theory,Sverige},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kognitiva förenklingar vid förmågebedömning - Identifiering av faktorer och metoder för att motverka dessa},
 year     = {2017},
}