Advanced

De är ju bara barn – eller? - Om ungdomsrabatten för unga vuxna lagöverträdare i ljuset av principerna om proportionalitet och rättvisa

Ragnarsson, Emma LU (2017) JURM02 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Ungdomsrabattens slopande för lagöverträdare i åldern 18–20 år har debatterats sedan en lång tid tillbaka. Förespråkare för ett slopande av rabatten menar att detta krävs för att komma till rätta med det grova våldet samt den växande gängkriminaliteten. De menar även att en person borde stå ansvarig för sina handlingar när denna är myndig. Motståndare till ett slopande anser att en ung person är i en utvecklingsfas och att hårdare straff snarare leder till att den unge skapar sig en kriminell livsstil. Uppsatsens syfte är att utreda ungdomsrabattens funktion i samhället för unga lagöverträdare.

Av redogörelsen framgår det att intresset av att särbehandla unga lagöverträdare tycks väga tyngre än intresset av att upprätthålla de... (More)
Ungdomsrabattens slopande för lagöverträdare i åldern 18–20 år har debatterats sedan en lång tid tillbaka. Förespråkare för ett slopande av rabatten menar att detta krävs för att komma till rätta med det grova våldet samt den växande gängkriminaliteten. De menar även att en person borde stå ansvarig för sina handlingar när denna är myndig. Motståndare till ett slopande anser att en ung person är i en utvecklingsfas och att hårdare straff snarare leder till att den unge skapar sig en kriminell livsstil. Uppsatsens syfte är att utreda ungdomsrabattens funktion i samhället för unga lagöverträdare.

Av redogörelsen framgår det att intresset av att särbehandla unga lagöverträdare tycks väga tyngre än intresset av att upprätthålla de grundläggande principerna om proportionalitet och rättvisa. Historiskt sett har unga sedan en lång tid tillbaka särbehandlats då lagstiftaren ansett att de ska hållas ifrån fängelser och inte straffas som vuxna personer. Särbehandlingen av unga lagöverträdare grundar sig även på biologiska och sociala faktorer. Bestämmelsen om ungdomsrabatter återfinns i 29 kap. 7 § brottsbalken. Förarbetena ger ingen vägledning hur stor denna rabatt ska vara. Förespråkare på området har dock föreslagit riktlinjer för hur rabatten ska tillämpas. Dessa har även accepterats av såväl domstolar som övriga forskare på området. Av redogörelsen framgår även att unga vuxna ofta återfaller i brottslighet.

Ett stort antal förslag till lagstiftningsåtgärder har under årens lopp presenterats gällande förändring av rabatten för unga vuxna. Dock har ingen av dessa resulterat i lagstiftning. I december 2017, har en utredning tillsats för att utreda om ett slopande av rabatten ska ske för personer som är 18–20 år och som ägnar sig åt organiserad brottslighet i gängmiljö.

Mot bakgrund av de grundläggande principerna om proportionalitet och rättvisa är enligt mig en förändring av rättsläget att önska. Unga vuxna som är engångsförbrytare bör kunna åtnjuta den ungdomsrabatt som erbjuds. Om denna grupp återfaller i brottslighet bör rabatten anses förbrukad och personen bör straffas som en vuxen lagöverträdare. Bestämmelsen i 29 kap. 7 § BrB bör förändras i förhållande till den rådande samhällsutvecklingen. Vid ett avskaffande av rabatten uppfylls principen om proportionalitet. Gällande rättvisa får denna anses vara skipad när ett straff är proportionerligt till brottets allvar. (Less)
Abstract
The Swedish penalty discount for offenders aged 18 to 20 years has been debated for a long time. Opponents to the penalty discount argue that it counteracts the work against abusive violence and gang criminality. They also argue that a person over the age of 18, and therefore legally an adult, should be responsible for his or her actions. Advocates for the penalty discount argue that when a young person is imprisoned it leads the juvenile into a criminal lifestyle. Therefore, they claim, it should be a societal aim to keep young adults out of prison. The purpose of the thesis is to investigate the function of the penalty discount for young offenders.

The thesis shows that fundamental legal principles such as proportionality and justice... (More)
The Swedish penalty discount for offenders aged 18 to 20 years has been debated for a long time. Opponents to the penalty discount argue that it counteracts the work against abusive violence and gang criminality. They also argue that a person over the age of 18, and therefore legally an adult, should be responsible for his or her actions. Advocates for the penalty discount argue that when a young person is imprisoned it leads the juvenile into a criminal lifestyle. Therefore, they claim, it should be a societal aim to keep young adults out of prison. The purpose of the thesis is to investigate the function of the penalty discount for young offenders.

The thesis shows that fundamental legal principles such as proportionality and justice have been set aside by the interest of treating young offenders differently. The special treatment has been withheld throughout history by the legislator with the argument that young people should be kept out of prisons and not be punished as adults. Further on, the treatment of juvenile offenders is also based on biological and social factors. The regulation of the juvenile discount is found in Chapter 29, section 7 of the Swedish Penal Code.

There has been a large amount of legislative proposals throughout the years to change the juvenile penalty discount. Even so, none of these has resulted in any legislation. In December 2017, an investigation regarding young adults engaged in organized crime and in the gang environment has been launched. The purpose is to examine whether the penalty discount should be removed for young adults aged 18 to 20 years involved in such offences.

In the light of the fundamental principles of proportionality and justice a change of the legal position is in my opinion desirable. Young adults who are first time offenders should be able to benefit the juvenile discount. However, if a young adult relapses into crime the discount is consumed and the person should be punished as an adult. The regulation in Chapter 29, section 7 of the Swedish Penal Code should be amended to be in line with the societal development. If the penalty discount is removed the principle of proportionality is fulfilled. Last but not least, justice is served when the punishment is proportionate to the seriousness of the crime. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ragnarsson, Emma LU
supervisor
organization
alternative title
They are just kids – aren't they? - A study regarding the juvenile penalty discount for young adults in the light of the principles of proportionality and justice
course
JURM02 20172
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
straffrätt, criminal law, ungdomsrabatt, straffreduktion, unga lagöverträdare
language
Swedish
id
8929931
date added to LUP
2018-02-01 13:57:09
date last changed
2018-02-01 13:57:09
@misc{8929931,
 abstract   = {The Swedish penalty discount for offenders aged 18 to 20 years has been debated for a long time. Opponents to the penalty discount argue that it counteracts the work against abusive violence and gang criminality. They also argue that a person over the age of 18, and therefore legally an adult, should be responsible for his or her actions. Advocates for the penalty discount argue that when a young person is imprisoned it leads the juvenile into a criminal lifestyle. Therefore, they claim, it should be a societal aim to keep young adults out of prison. The purpose of the thesis is to investigate the function of the penalty discount for young offenders. 

The thesis shows that fundamental legal principles such as proportionality and justice have been set aside by the interest of treating young offenders differently. The special treatment has been withheld throughout history by the legislator with the argument that young people should be kept out of prisons and not be punished as adults. Further on, the treatment of juvenile offenders is also based on biological and social factors. The regulation of the juvenile discount is found in Chapter 29, section 7 of the Swedish Penal Code. 

There has been a large amount of legislative proposals throughout the years to change the juvenile penalty discount. Even so, none of these has resulted in any legislation. In December 2017, an investigation regarding young adults engaged in organized crime and in the gang environment has been launched. The purpose is to examine whether the penalty discount should be removed for young adults aged 18 to 20 years involved in such offences. 

In the light of the fundamental principles of proportionality and justice a change of the legal position is in my opinion desirable. Young adults who are first time offenders should be able to benefit the juvenile discount. However, if a young adult relapses into crime the discount is consumed and the person should be punished as an adult. The regulation in Chapter 29, section 7 of the Swedish Penal Code should be amended to be in line with the societal development. If the penalty discount is removed the principle of proportionality is fulfilled. Last but not least, justice is served when the punishment is proportionate to the seriousness of the crime.},
 author    = {Ragnarsson, Emma},
 keyword   = {straffrätt,criminal law,ungdomsrabatt,straffreduktion,unga lagöverträdare},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {De är ju bara barn – eller? - Om ungdomsrabatten för unga vuxna lagöverträdare i ljuset av principerna om proportionalitet och rättvisa},
 year     = {2017},
}