Advanced

Svensk lagreglering av tiggeri genom historien - Från det sena 1800-talets lösdrivarlag till dagens rättsläge

Gynnerstedt, Karin LU (2017) LAGF03 20172
Faculty of Law
Department of Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen undersöker hur lagreglering av tiggeri har sett ut sedan sent 1800-tal fram till idag i Sverige. Övergripande syfte är att, utifrån ett rättsutvecklingsperspektiv, belysa rättens förändring över tiden.

Från medeltiden till tidigt 1800-tal fanns regleringar av tiggeri ämnade att säkra arbetskraft till Sveriges begynnande industrialisering samt förhindra att allmänheten stördes. Syftet ändrades successivt till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet.

År 1885 trädde lösdrivarlagen i kraft. Lagen stadgade att tvångsåtgärder gentemot tiggare kunde vidtas. Under lösdrivarlagens tillämpningsperiod förändrades lagens syfte samt synen på lösdrivarfrågan gradvis. Lösdrivarlagen ersattes år 1964 av asocialitetslagen, vilken... (More)
Uppsatsen undersöker hur lagreglering av tiggeri har sett ut sedan sent 1800-tal fram till idag i Sverige. Övergripande syfte är att, utifrån ett rättsutvecklingsperspektiv, belysa rättens förändring över tiden.

Från medeltiden till tidigt 1800-tal fanns regleringar av tiggeri ämnade att säkra arbetskraft till Sveriges begynnande industrialisering samt förhindra att allmänheten stördes. Syftet ändrades successivt till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet.

År 1885 trädde lösdrivarlagen i kraft. Lagen stadgade att tvångsåtgärder gentemot tiggare kunde vidtas. Under lösdrivarlagens tillämpningsperiod förändrades lagens syfte samt synen på lösdrivarfrågan gradvis. Lösdrivarlagen ersattes år 1964 av asocialitetslagen, vilken liknade tidigare lagstiftning men knappt användes. Asocialitetslagen och tvångsarbete som social uppfostringsmetod försvann med 1982 års socialtjänstreform. Sedan dess har tiggeri hanterats av socialtjänst.

I dagsläget finns det möjligen lagligt utrymme att betrakta tiggeri som en ordningsstörning som kan vara föremål för lokala restriktioner. Sedan Sveriges inträde i EU har människor från andra unionsländer möjlighet att under en viss tid lagligen befinna sig i landet och försörja sig genom att tigga. Det har medfört ett identitetsskifte av tiggaren.

Arbetsmoraliska tankegångar, som influerat tiggeriregleringen historiskt och även idag, diskuteras i uppsatsens analytiska del. En förändring från att betrakta tiggares ekonomiska och sociala utsatthet som huvudsakligen självförvållad till att se det som en effekt av rådande samhällssystem åskådliggörs. Huruvida dagens rättsläge är en produkt av tiggeriregleringens historiska utveckling förefaller, åtminstone, inte uppenbart. (Less)
Abstract
This thesis examines how statutory regulations of begging have looked like since late 19th century until today in Sweden. The overall purpose is to illustrate the change of regulations over time, from a law development perspective.

From the Middle Ages to early 19th century, rules regarding begging existed in order to secure manpower for Sweden’s beginning industrialization and to prevent the public from disturbance. The purpose successively changed to maintain public order and security.

The vagrancy law came into force in 1885. The law stipulated that coercive actions against beggars could be undertaken. During the time, which the vagrancy law remained in effect, the purposes of the law and the perception of the vagrant gradually... (More)
This thesis examines how statutory regulations of begging have looked like since late 19th century until today in Sweden. The overall purpose is to illustrate the change of regulations over time, from a law development perspective.

From the Middle Ages to early 19th century, rules regarding begging existed in order to secure manpower for Sweden’s beginning industrialization and to prevent the public from disturbance. The purpose successively changed to maintain public order and security.

The vagrancy law came into force in 1885. The law stipulated that coercive actions against beggars could be undertaken. During the time, which the vagrancy law remained in effect, the purposes of the law and the perception of the vagrant gradually changed. 1964 the vagrancy law was replaced by the law of antisociality, which was similar to prior law but barely used. The law of antisociality and forced labor as a social method disappeared with the social reform 1982. Since then begging has been handled with social services.

Today it might be legally possible to consider begging a public disorder that can be the object of local restrictions. Since Sweden entered the EU, people from other union member states have the opportunity to legally stay in the country for a limited period of time and during that time support themselves through begging. It has led to a change of the beggar’s identity.

Thoughts of work ethics, which has influenced the rules regarding begging historically and today, are discussed in the analytical part of the thesis. A transformation from viewing beggar’s economic and social vulnerability mainly as self-inflicted to regarding it as an effect of current social system is illustrated. Whether today’s legal situation is a product of the rules regarding beggars’ historical development appears, at least, not obvious. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gynnerstedt, Karin LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Rättshistoria, lösdriveri, tiggeri
language
Swedish
id
8930069
date added to LUP
2018-02-06 11:57:41
date last changed
2018-02-06 11:57:41
@misc{8930069,
 abstract   = {This thesis examines how statutory regulations of begging have looked like since late 19th century until today in Sweden. The overall purpose is to illustrate the change of regulations over time, from a law development perspective.

From the Middle Ages to early 19th century, rules regarding begging existed in order to secure manpower for Sweden’s beginning industrialization and to prevent the public from disturbance. The purpose successively changed to maintain public order and security.

The vagrancy law came into force in 1885. The law stipulated that coercive actions against beggars could be undertaken. During the time, which the vagrancy law remained in effect, the purposes of the law and the perception of the vagrant gradually changed. 1964 the vagrancy law was replaced by the law of antisociality, which was similar to prior law but barely used. The law of antisociality and forced labor as a social method disappeared with the social reform 1982. Since then begging has been handled with social services.

Today it might be legally possible to consider begging a public disorder that can be the object of local restrictions. Since Sweden entered the EU, people from other union member states have the opportunity to legally stay in the country for a limited period of time and during that time support themselves through begging. It has led to a change of the beggar’s identity.

Thoughts of work ethics, which has influenced the rules regarding begging historically and today, are discussed in the analytical part of the thesis. A transformation from viewing beggar’s economic and social vulnerability mainly as self-inflicted to regarding it as an effect of current social system is illustrated. Whether today’s legal situation is a product of the rules regarding beggars’ historical development appears, at least, not obvious.},
 author    = {Gynnerstedt, Karin},
 keyword   = {Rättshistoria,lösdriveri,tiggeri},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Svensk lagreglering av tiggeri genom historien - Från det sena 1800-talets lösdrivarlag till dagens rättsläge},
 year     = {2017},
}