Advanced

Oskäliga avtalsvillkor i aktieägaravtal - En studie av hur 36 § avtalslagen tillämpas på överlåtelsebegränsningar i aktieägaravtal

Westberg, Erik LU (2017) JURM02 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Aktieägaravtal är ett avtal mellan ägare i aktiebolag vilket reglerar rättigheter och förpliktelser som är förenade med aktieägandet. Det är i grunden ett vanligt avtal men skiljer sig från avtal i allmänhet genom att det rör aktiebolagsrättsliga frågor. Avsikten är ofta att undvika en tillämpning av regleringen om aktiers fria överlåtbarhet i ABL genom att i avtalet föreskriva överlåtelsebegränsningar. Aktieägaravtal aktualiserar grundläggande frågor om förhållandet mellan avtalsrätt och aktiebolagsrätt. Hur tillämpas avtalsrättsliga principer som 36 § AvtL på avtalsvillkor i aktieägaravtal, vilka hänsyn ska beaktas och är det möjligt att beakta speciella aktiebolagsrättsliga hänsyn?

Syftet med uppsatsen är att bidra till en ökad... (More)
Aktieägaravtal är ett avtal mellan ägare i aktiebolag vilket reglerar rättigheter och förpliktelser som är förenade med aktieägandet. Det är i grunden ett vanligt avtal men skiljer sig från avtal i allmänhet genom att det rör aktiebolagsrättsliga frågor. Avsikten är ofta att undvika en tillämpning av regleringen om aktiers fria överlåtbarhet i ABL genom att i avtalet föreskriva överlåtelsebegränsningar. Aktieägaravtal aktualiserar grundläggande frågor om förhållandet mellan avtalsrätt och aktiebolagsrätt. Hur tillämpas avtalsrättsliga principer som 36 § AvtL på avtalsvillkor i aktieägaravtal, vilka hänsyn ska beaktas och är det möjligt att beakta speciella aktiebolagsrättsliga hänsyn?

Syftet med uppsatsen är att bidra till en ökad förståelse för hur 36 § AvtL tillämpas på avtalsvillkor i aktieägaravtal och särskilt med avseende på överlåtelsebegränsningar.

Avtalsrätten och aktiebolagsrätten utgör två skilda rättsområden och utgångspunkten är att dessa inte påverkar varandra. En aktiebolagsrättslig bedömning påverkas inte av vad som föreskrivs i aktieägaravtal och att avtalet avviker från grundläggande aktiebolagsrättsliga regler påverkar inte en avtalsrättslig bedömningen. Utgångspunkten stämmer till stor del när det gäller avtalets påverkan på en aktiebolagsrättslig bedömning. Aktieägaravtal saknar därav aktiebolagsrättslig verkan och är således inte bindande för bolaget och dess organ. En aktieförvärvande tredje man är inte heller bunden av eventuella överlåtelsebegränsningar i aktieägaravtal. Som huvudregel är avtal avtalsrättsligt bindande mellan parterna. Avtalsrätten är dock inte helt separerad från aktiebolagsrätten vilket gör att avtalsfriheten är inskränkt med hänsyn till aktiebolagsrätten. Exempelvis genom att vissa regler i ABL betraktas som avtalsrättsligt tvingande. Det är även möjligt att beakta aktiebolagsrättsliga intressen vid en tillämpning av 36 § AvtL på avtalsvillkor i aktieägaravtal. Utgångspunkten stämmer därav sämre när det gäller aktiebolagsrättens påverkan på en avtalsrättslig bedömningen.

Det finns möjlighet att tillämpa 36 § AvtL på avtalsvillkor som framstår som oskäliga i aktieägaravtal. I bedömningen av om ett avtalsvillkor är oskäligt eller ej tas först och främst avtalsrättsliga hänsyn. Exempelvis om avtalsvillkoret avviker från tvingande eller dispositiva regler, om ena parten givits ensam beslutanderätt och om ena parten intar en underlägsen ställning. Det är därutöver möjligt att beakta speciella aktiebolagsrättsliga hänsyn. När det gäller villkor i aktieägaravtal som begränsar överlåtelsefriheten i ABL är det möjligt att beakta vilken inlåsningseffekt och den inskränkning av minoritetsskyddet som avtalsvillkoret innebär. Det är de avtalsvillkor som innebär den största inlåsningseffekten som möjligheten att tillämpa 36 § AvtL är som störst. Sannolikt krävs även att den part som blir inlåst intar en underlägsen ställning för att 36 § AvtL ska tillämpas. (Less)
Abstract (Swedish)
A shareholder agreement is a contract between the owners of a company which regulates rights and obligations associated with being a shareholder. The contract differs from other contracts because it regulates corporate law issues. The purpose of the contract is often to avoid application of the freedom to transfer shares according to the Swedish Companies Act, by providing restrictions on the transferability of shares. The shareholder agreement raises central questions about the relation between contract law and company law. How does article 36 of the Swedish Contract Act apply to a shareholder agreement, and which considerations according to contract law should be taken, and is it possible to take special company law considerations in the... (More)
A shareholder agreement is a contract between the owners of a company which regulates rights and obligations associated with being a shareholder. The contract differs from other contracts because it regulates corporate law issues. The purpose of the contract is often to avoid application of the freedom to transfer shares according to the Swedish Companies Act, by providing restrictions on the transferability of shares. The shareholder agreement raises central questions about the relation between contract law and company law. How does article 36 of the Swedish Contract Act apply to a shareholder agreement, and which considerations according to contract law should be taken, and is it possible to take special company law considerations in the assessment?

The purpose and scope of this thesis is to contribute with an increased understanding of how article 36 of the Swedish Contract Act applies to terms in a shareholder agreement, especially terms which statue restrictions on the transferability of shares.

The contract law and the company law are two separated areas of law and the main rule is that they do not effect each other. An assessment under company law is not affected of a shareholder agreement and the fact that the contract differs from essential regulations in company law does not effect a contract law assessment. On one hand, this approach is right in regards to how a contract effects a company law assessment. A shareholder agreement has no legal effects under contract law. On the other hand, the contract law is not separated from the company law, which effects the freedom of contract. The freedom of contract is restricted for example by some of the articles in the Swedish Companies Act are seen as mandatory rules. It is also possible to take into account company law interests when article 36 of the Swedish Contract Act applies on terms in a shareholder agreement.

It is possible to apply article 36 of the Swedish Contract Act on a term in a shareholder agreement if it is unfair. In the assessment of if a term is unfair or not shall contract law considerations be taken into account. For example, if the term derogating from mandatory or non-mandatory rules, if one party is grated power to decide on his own and if one party takes an inferior position. In addition, it is also possible in the assessment to take special company law considerations into account. In respect to terms which provide restrictions on the transferability of shares is it possible to take the lock-in effects of the term into consideration. It is the contractual terms that imply the greatest lock-in effect that the possibility of applying article 36 of the Swedish Contract Act is the greatest. Probably is it also required that the party being locked in takes an inferior position for an application of the article. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Westberg, Erik LU
supervisor
organization
alternative title
Unfair contractural terms i shareholder agreements
course
JURM02 20172
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Avtalsrätt, associationsrätt, aktiebolagsrätt
language
Swedish
id
8930311
date added to LUP
2018-01-22 13:23:48
date last changed
2018-01-22 13:23:48
@misc{8930311,
 abstract   = {A shareholder agreement is a contract between the owners of a company which regulates rights and obligations associated with being a shareholder. The contract differs from other contracts because it regulates corporate law issues. The purpose of the contract is often to avoid application of the freedom to transfer shares according to the Swedish Companies Act, by providing restrictions on the transferability of shares. The shareholder agreement raises central questions about the relation between contract law and company law. How does article 36 of the Swedish Contract Act apply to a shareholder agreement, and which considerations according to contract law should be taken, and is it possible to take special company law considerations in the assessment? 

The purpose and scope of this thesis is to contribute with an increased understanding of how article 36 of the Swedish Contract Act applies to terms in a shareholder agreement, especially terms which statue restrictions on the transferability of shares.

The contract law and the company law are two separated areas of law and the main rule is that they do not effect each other. An assessment under company law is not affected of a shareholder agreement and the fact that the contract differs from essential regulations in company law does not effect a contract law assessment. On one hand, this approach is right in regards to how a contract effects a company law assessment. A shareholder agreement has no legal effects under contract law. On the other hand, the contract law is not separated from the company law, which effects the freedom of contract. The freedom of contract is restricted for example by some of the articles in the Swedish Companies Act are seen as mandatory rules. It is also possible to take into account company law interests when article 36 of the Swedish Contract Act applies on terms in a shareholder agreement.

It is possible to apply article 36 of the Swedish Contract Act on a term in a shareholder agreement if it is unfair. In the assessment of if a term is unfair or not shall contract law considerations be taken into account. For example, if the term derogating from mandatory or non-mandatory rules, if one party is grated power to decide on his own and if one party takes an inferior position. In addition, it is also possible in the assessment to take special company law considerations into account. In respect to terms which provide restrictions on the transferability of shares is it possible to take the lock-in effects of the term into consideration. It is the contractual terms that imply the greatest lock-in effect that the possibility of applying article 36 of the Swedish Contract Act is the greatest. Probably is it also required that the party being locked in takes an inferior position for an application of the article.},
 author    = {Westberg, Erik},
 keyword   = {Avtalsrätt,associationsrätt,aktiebolagsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Oskäliga avtalsvillkor i aktieägaravtal - En studie av hur 36 § avtalslagen tillämpas på överlåtelsebegränsningar i aktieägaravtal},
 year     = {2017},
}