Advanced

Vart är EU på väg? - En kritisk analys av demokratin och det demokratiska underskottet i EU

Eriksson, Ludwig LU (2017) LAGF03 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Titeln på min uppsats är: Vart är EU på väg? Det är en befogad fråga i dessa tider eftersom unionen ifrågasätts alltmer. Diskussionen angående EU:s demokratinivå och dess demokratiska underskott har aktualiserats ytterligare under 2017 då Storbritannien begärde utträde ur unionen. Målet med uppsatsen är att utreda i vad mån EU är en demokratisk institution. Utredningen kommer att redogöras genom en beskrivning av olika synsätt på demokrati och demokratin i EU. Arbetet fokuserar även på att identifiera de huvudsakliga argumenten i diskussionen kring det demokratiska underskottet.
I min analys för jag en kritisk analys av argumentens hållbarhet utifrån grundläggande kriterier för demokrati. Vidare diskuterar jag tänkbara lösningar på... (More)
Titeln på min uppsats är: Vart är EU på väg? Det är en befogad fråga i dessa tider eftersom unionen ifrågasätts alltmer. Diskussionen angående EU:s demokratinivå och dess demokratiska underskott har aktualiserats ytterligare under 2017 då Storbritannien begärde utträde ur unionen. Målet med uppsatsen är att utreda i vad mån EU är en demokratisk institution. Utredningen kommer att redogöras genom en beskrivning av olika synsätt på demokrati och demokratin i EU. Arbetet fokuserar även på att identifiera de huvudsakliga argumenten i diskussionen kring det demokratiska underskottet.
I min analys för jag en kritisk analys av argumentens hållbarhet utifrån grundläggande kriterier för demokrati. Vidare diskuterar jag tänkbara lösningar på problemen förknippade med det demokratiska underskottet och lämnar förslag på vilka åtgärder som bör vidtas omgående och varför. I analysen kommer jag fram till att stora delar av argumenten i diskussionen är ohållbara utifrån de uppställda kriterierna. Argumenten fokuserar för mycket på ett problem med en lösning, vilket inte är fallet i verkligheten. Problemen förknippade med EU och demokratiunderskottet är mer komplicerade och liknar ett pussel där alla bitar måste falla på plats.
I analysen finner jag EU demokratiskt eftersom det existerar olika former av representativ demokrati inom dess institutioner. Jämfört med medlemsstaternas demokratier är den dock påfallande undermålig. Frågan är vilken nivå av demokrati EU bör uppnå. Svaret på den frågan blir olika beroende från vilken utgångspunkt jämförelsen företas. En av mina slutsatser redogör för att demokratinivån i EU inte bör tillåtas vara lägre än i de nationalstater unionen företräder, men bedömningsnormerna är inte klart definierade. Oavsett om demokratinivån är låg och intresset för EU som helhet är svagt, finns det åtgärder som kan och måste vidtas för att öka intresse och förståelse för EU. (Less)
Abstract
The title of my thesis is: Where is the EU heading? It is a justified question in these times as the Union is increasingly questioned. The discussion concerning the level of democracy in the EU and its democratic deficit has been further elaborated in 2017 when Great Britain requested its withdrawal from the Union. The aim of the thesis is to analyse to what extent the EU is a democratic institution. The investigation will be described by different approaches on democracy and democracy in the EU. The thesis also focuses on identifying the main arguments in the discussion concerning the democratic deficit.
In my analysis, I critically analyse the sustainability of the arguments based on fundamental criteria for democracy. Furthermore, I... (More)
The title of my thesis is: Where is the EU heading? It is a justified question in these times as the Union is increasingly questioned. The discussion concerning the level of democracy in the EU and its democratic deficit has been further elaborated in 2017 when Great Britain requested its withdrawal from the Union. The aim of the thesis is to analyse to what extent the EU is a democratic institution. The investigation will be described by different approaches on democracy and democracy in the EU. The thesis also focuses on identifying the main arguments in the discussion concerning the democratic deficit.
In my analysis, I critically analyse the sustainability of the arguments based on fundamental criteria for democracy. Furthermore, I discuss possible solutions to the problems associated with the democratic deficit and propose which measures that ought to be taken immediately and why. In the analysis, I find that many of the arguments in the discussion are untenable on the basis of the set criteria. The arguments focus too much on one problem with one solution which is not the case in reality. The problems associated with the EU and the democratic deficit are more complicated and resemble a jigsaw puzzle where all pieces must fall into place.
In the analysis, I find the EU to be democratic as there exist different forms of representative democracy within its institutions. Compared with the democracies of the member states it is however strikingly inferior. The question is what level of democracy the EU should achieve. The answer to that question varies depending on the basis of the comparison. One of my conclusions explains that the level of democracy in the EU should not be allowed to be lower than in the national states the Union represents, but the assessment standards are not clearly defined. Whether the level of democracy is low and the interest for the EU as a whole is weak, there are measures that can and must be taken to increase interest and understanding for the EU. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eriksson, Ludwig LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
EU-rätt, Demokrati, Demokratiskt underskott
language
Swedish
id
8930474
date added to LUP
2018-02-06 14:26:55
date last changed
2018-02-06 14:26:55
@misc{8930474,
 abstract   = {The title of my thesis is: Where is the EU heading? It is a justified question in these times as the Union is increasingly questioned. The discussion concerning the level of democracy in the EU and its democratic deficit has been further elaborated in 2017 when Great Britain requested its withdrawal from the Union. The aim of the thesis is to analyse to what extent the EU is a democratic institution. The investigation will be described by different approaches on democracy and democracy in the EU. The thesis also focuses on identifying the main arguments in the discussion concerning the democratic deficit.
In my analysis, I critically analyse the sustainability of the arguments based on fundamental criteria for democracy. Furthermore, I discuss possible solutions to the problems associated with the democratic deficit and propose which measures that ought to be taken immediately and why. In the analysis, I find that many of the arguments in the discussion are untenable on the basis of the set criteria. The arguments focus too much on one problem with one solution which is not the case in reality. The problems associated with the EU and the democratic deficit are more complicated and resemble a jigsaw puzzle where all pieces must fall into place.
In the analysis, I find the EU to be democratic as there exist different forms of representative democracy within its institutions. Compared with the democracies of the member states it is however strikingly inferior. The question is what level of democracy the EU should achieve. The answer to that question varies depending on the basis of the comparison. One of my conclusions explains that the level of democracy in the EU should not be allowed to be lower than in the national states the Union represents, but the assessment standards are not clearly defined. Whether the level of democracy is low and the interest for the EU as a whole is weak, there are measures that can and must be taken to increase interest and understanding for the EU.},
 author    = {Eriksson, Ludwig},
 keyword   = {EU-rätt,Demokrati,Demokratiskt underskott},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vart är EU på väg? - En kritisk analys av demokratin och det demokratiska underskottet i EU},
 year     = {2017},
}