Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Något om OECD:s riktlinjer för internprissättning och korrigeringsregeln

Nilsson, Marcus LU (2017) JURM02 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
När företag i intressegemenskap genomför värdeöverföringar över nations-gränser genom transaktioner som inte skulle ägt rum mellan oberoende parter, kan skattemyndigheter tillämpa så kallade korrigeringsregler. Då justerar man upp resultatet för företaget som genomförde överföringen ge-nom felaktig prissättning, och kan sedan beskatta den vinsten som skulle funnits där. För att undvika onödiga kostsamma processer och så långt det går undanröja dubbelbeskattning som uppstår när länder tillämpar intern-prissättningsregler har OECD utvecklat riktlinjer för tillämpning av sådana regler. Arbetet har haft som syfte att utreda hur dessa riktlinjer kan användas i tolkning av rent intern rätt, och om det är önskvärt. Genom ett uppmärk-sammat mål i... (More)
När företag i intressegemenskap genomför värdeöverföringar över nations-gränser genom transaktioner som inte skulle ägt rum mellan oberoende parter, kan skattemyndigheter tillämpa så kallade korrigeringsregler. Då justerar man upp resultatet för företaget som genomförde överföringen ge-nom felaktig prissättning, och kan sedan beskatta den vinsten som skulle funnits där. För att undvika onödiga kostsamma processer och så långt det går undanröja dubbelbeskattning som uppstår när länder tillämpar intern-prissättningsregler har OECD utvecklat riktlinjer för tillämpning av sådana regler. Arbetet har haft som syfte att utreda hur dessa riktlinjer kan användas i tolkning av rent intern rätt, och om det är önskvärt. Genom ett uppmärk-sammat mål i HFD har ett prejudikat gett riktlinjerna ett visst rättskällevärde. På grund av vagheten i HFD:s uttalande och det faktum att riktlinjerna ständigt uppdateras, är det inte uppenbart att alla nya riktlinjer kan tillämpas fullt ut med stöd av prejudikatet. Istället blir slutsatsen att domstolen måste finna relevanta delar, och argumentera i enlighet med dem, eftersom styrkan av rättskällevärdet från riktlinjerna inte är större än styrkan i argumentet de för med sig. Slutligen lyfts några problem fram med den nuvarande ordningen där internprissättningen genom prejudikatbildning blivit delegerad till OECD. Om riktlinjerna idag, eller i framtiden, skulle anses gå utöver vad korrigeringsregeln stadgat, vore det ett övertramp på riksdagens normgivningsbehörighet. (Less)
Abstract
When associated enterprises move profits across national borders through transactions that would not take place between independent parties, tax aut-horities may apply so-called transfer pricing rules. They will adjust the results of the company that performed the transfer by incorrect pricing ar-rangements, and tax the profit that would have been there, were it not for the incorrect transfer prices. In order to avoid unnecessary costly processes and as far as possible eliminate the double taxation that occurs when countries independently apply internal pricing rules, the OECD has developed transfer pricing guidelines for applying such rules. The purpose of this thesis was to investigate how these guidelines can be used in the... (More)
When associated enterprises move profits across national borders through transactions that would not take place between independent parties, tax aut-horities may apply so-called transfer pricing rules. They will adjust the results of the company that performed the transfer by incorrect pricing ar-rangements, and tax the profit that would have been there, were it not for the incorrect transfer prices. In order to avoid unnecessary costly processes and as far as possible eliminate the double taxation that occurs when countries independently apply internal pricing rules, the OECD has developed transfer pricing guidelines for applying such rules. The purpose of this thesis was to investigate how these guidelines can be used in the interpretation of internal Swedish law, and if this is at all desirable. Through a case in the Supreme administrative court, a precedent has made the guidelines a source of law. Due to the vagueness of the statement from the Supreme administrative court and the fact that the guidelines are constantly updated, it is not obvious that all new guidelines can be fully applied based on the precedent. Instead, this thesis will show that the court must find relevant parts, and argue their case accordingly, since the guidelines’ strength as a source of law comes from the strength of the argument they bring. Finally, some questions are raised with the current regime, where the regulation of transfer pricing has been delegated to the OECD through precedent. If the guidelines today, or in the future, should be considered beyond the scope of the swe-dish transfer pricing rule, it would be overstepping the regulatory power on taxation reserved to parliament alone. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Marcus LU
supervisor
organization
alternative title
Transfer pricing guidelines as a source of Swedish law
course
JURM02 20172
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Skatterätt, Internationell beskattning, korrigeringsregeln, transfer pricing guidelines, Skatterättslig lagtolkning, Rättskällelära, Rättskälla
language
Swedish
id
8930831
date added to LUP
2018-01-29 14:43:26
date last changed
2018-01-29 14:43:26
@misc{8930831,
 abstract   = {{When associated enterprises move profits across national borders through transactions that would not take place between independent parties, tax aut-horities may apply so-called transfer pricing rules. They will adjust the results of the company that performed the transfer by incorrect pricing ar-rangements, and tax the profit that would have been there, were it not for the incorrect transfer prices. In order to avoid unnecessary costly processes and as far as possible eliminate the double taxation that occurs when countries independently apply internal pricing rules, the OECD has developed transfer pricing guidelines for applying such rules. The purpose of this thesis was to investigate how these guidelines can be used in the interpretation of internal Swedish law, and if this is at all desirable. Through a case in the Supreme administrative court, a precedent has made the guidelines a source of law. Due to the vagueness of the statement from the Supreme administrative court and the fact that the guidelines are constantly updated, it is not obvious that all new guidelines can be fully applied based on the precedent. Instead, this thesis will show that the court must find relevant parts, and argue their case accordingly, since the guidelines’ strength as a source of law comes from the strength of the argument they bring. Finally, some questions are raised with the current regime, where the regulation of transfer pricing has been delegated to the OECD through precedent. If the guidelines today, or in the future, should be considered beyond the scope of the swe-dish transfer pricing rule, it would be overstepping the regulatory power on taxation reserved to parliament alone.}},
 author    = {{Nilsson, Marcus}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Något om OECD:s riktlinjer för internprissättning och korrigeringsregeln}},
 year     = {{2017}},
}