Advanced

Lakvattenutredning för Nyvång deponi

Kivistö, Jenny LU (2018) VVAM05 20181
Chemical Engineering (M.Sc.Eng.)
Abstract
The aim of this master thesis was to investigate which leachate treatment methods are the most suitable for Nyvång landfill, Åstorp, with respect to the character of the leachate, best available technique (BAT), the circumstances of the facility and the leachate receptor. Firstly, assessments were undertaken of the leachate characteristics and the receptor’s conditions; nitrogen and phosphorus levels are too high, so the treatment has to focus on these two issues. A literature review of possible treatment methods was then undertaken which concluded that biological treatment would be suitable. Three possible methods were evaluated: continued treatment in wastewater treatment plant (WWTP), an aerated lagoon combined with overland flow, and a... (More)
The aim of this master thesis was to investigate which leachate treatment methods are the most suitable for Nyvång landfill, Åstorp, with respect to the character of the leachate, best available technique (BAT), the circumstances of the facility and the leachate receptor. Firstly, assessments were undertaken of the leachate characteristics and the receptor’s conditions; nitrogen and phosphorus levels are too high, so the treatment has to focus on these two issues. A literature review of possible treatment methods was then undertaken which concluded that biological treatment would be suitable. Three possible methods were evaluated: continued treatment in wastewater treatment plant (WWTP), an aerated lagoon combined with overland flow, and a sequencing batch reactor (SBR). Economically, WWTP is the most efficient method and does not cause any new environmental impacts. If the aerated lagoon method combined with overland flow is chosen, a 6.1 ha area is needed. This area does not exist at the facility today. Furthermore, a significant area will be contaminated and the costs are high. The last method, SBR, is aligned with BAT and although it is more technologically advanced, it is cheaper than aerated lagoon/overland flow. However, it does not meet the landfill owners’ requests. Operational cost for treatment in WWTP is now free but might be doubled to the cost for treatment in SBR or aerated lagoon/overland flow in the future.

In conclusion, treatment using a WWTP is recommended. If local treatment will be necessary in the future, SBR appears better than aerated lagoon/overland flow. Nevertheless, an investment calculation and a life cycle analysis have to be performed to identify the best treatment method with respect to both economic and environmental costs. (Less)
Abstract (Swedish)
Syftet med detta examensarbete var att utreda vilken behandlingsmetod som passar bäst för behandling av lakvattnet från Nyvång deponi, Åstorp. Hänsyn till lakvattnets karaktär, bästa möjliga teknik (BMT) samt recipientens och deponiägarens förutsättningar togs vid utredningen. Först utfördes en lakvattenkarakterisering, vilken visade att reningen bör fokusera på kväve och fosfor, varefter en litteraturstudie följde. Denna visade att biologisk behandling av lakvattnet föreföll lämpligt och tre metoder valdes därför ut för vidare bedömning: fortsatt behandling i avloppsreningsverk (ARV), kombinerad behandling i luftad damm och översilning samt satsvis biologisk reaktor (SBR). Rening i ARV visade sig vara det bästa ur ekonomisynpunkt och... (More)
Syftet med detta examensarbete var att utreda vilken behandlingsmetod som passar bäst för behandling av lakvattnet från Nyvång deponi, Åstorp. Hänsyn till lakvattnets karaktär, bästa möjliga teknik (BMT) samt recipientens och deponiägarens förutsättningar togs vid utredningen. Först utfördes en lakvattenkarakterisering, vilken visade att reningen bör fokusera på kväve och fosfor, varefter en litteraturstudie följde. Denna visade att biologisk behandling av lakvattnet föreföll lämpligt och tre metoder valdes därför ut för vidare bedömning: fortsatt behandling i avloppsreningsverk (ARV), kombinerad behandling i luftad damm och översilning samt satsvis biologisk reaktor (SBR). Rening i ARV visade sig vara det bästa ur ekonomisynpunkt och dessutom sker ingen ytterligare miljöpåverkan än den som redan sker från verket. Om metoden luftad damm/översilning skulle väljas behövs en 6,1 ha stor yta för översilning, vilket inte finns idag. Dessutom kommer förorening av idag ren mark att ske. Den sista metoden, SBR, motsvarar BMT och visade sig vara billigare än luftad damm/översilning trots att den bygger på avancerad teknik. Den motsvarar dock inte NSR:s önskemål om en lågteknologisk lösning. Driftskostnader för rening i ARV är för tillfället 0 kr men kan bli dubbelt så stor som driftskostnaden för SBR eller luftad damm/översilning i framtiden.

Slutsatsen drogs att behandling i ARV är att föredra eftersom det är billigast. Om rening i ARV inte kommer vara möjlig i framtiden rekommenderas metoden SBR. Slutligen bör påpekas att om en komplett bedömning av miljöpåverkan och kostnader ska göras krävs att en livscykelanalys och en investeringskalkyl utförs. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Tre sätt att rena förorenat vatten från en soptipp

Hur renar man egentligen vatten som kommer från gamla soptippar på bästa sätt? Ska man använda sig av enkla, lågteknologiska lösningar eller avancerad teknik? Det är inte alltid den enklaste lösningen som är den bästa och billigaste!

I Sverige finns många gamla soptippar som läcker förorenat vatten. Detta vatten, så kallat lakvatten, måste enligt svensk lag samlas upp och renas. Lakvattnet innehåller ofta mycket näringsämnen och giftiga, svårnedbrytbara ämnen. För att rena lakvattnet från detta finns många olika tekniker.

I detta examensarbete har lakvattnet från en soptipp i Åstorp kommun undersökts med syfte att ge förslag på vilken reningsmetod som passar bäst. Idag renas... (More)
Tre sätt att rena förorenat vatten från en soptipp

Hur renar man egentligen vatten som kommer från gamla soptippar på bästa sätt? Ska man använda sig av enkla, lågteknologiska lösningar eller avancerad teknik? Det är inte alltid den enklaste lösningen som är den bästa och billigaste!

I Sverige finns många gamla soptippar som läcker förorenat vatten. Detta vatten, så kallat lakvatten, måste enligt svensk lag samlas upp och renas. Lakvattnet innehåller ofta mycket näringsämnen och giftiga, svårnedbrytbara ämnen. För att rena lakvattnet från detta finns många olika tekniker.

I detta examensarbete har lakvattnet från en soptipp i Åstorp kommun undersökts med syfte att ge förslag på vilken reningsmetod som passar bäst. Idag renas lakvattnet i ett avloppsreningsverk, men i framtiden är det möjligt att detta inte längre kommer att gå. För att kunna bestämma vilka metoder som kan användas för rening har lakvattnet analyserats. Rening av näringsämnena kväve och fosfor visade sig behövas. För detta lämpar sig biologisk rening.

En möjlig reningsmetod för lakvattnet är luftning i en damm för att sedan bevattna energiskog. Luftningen gör att kväve omvandlas och vid bevattningen kan kväve och fosfor tas upp av växter, som sedan skördas. På så sätt minskar näringsinnehållet i lakvattnet. Nackdelen med denna metod är att det krävs en stor yta energiskog, vilket dels är dyrt att anlägga och dels inte finns tillgängligt vid soptippen idag. Dessutom finns risk att marken förorenas av lakvattnet.

En annan reningsmetod är så kallad SBR, satsvis biologisk reaktor, vilket är en stor tank för luftning, omrörning och sedimentering. Reningen sker med hjälp av bakterier som växer i tanken. När lakvattnet renats tillräckligt mycket töms reaktorn och en ny sats lakvatten fylls på. Denna reningsmetod anses vara den bästa tekniken som finns idag. Trots att tekniken är avancerad är SBR i detta fall billigare än den förra metoden.

Ytterligare en metod för lakvattenrening i Åstorp är att fortsätta rena lakvattnet i avloppsreningsverket. Detta ger en bra reningseffekt och kräver inga nya investeringar. Dock är det möjligt att lakvattnet i framtiden inte kommer att få släppas till avloppsreningsverket. Anledningen till det är att många reningsverk certifierar sitt slam för att det ska kunna återföras till åkrar som gödsel utan risk att förorena marken. I sådana fall får lakvatten endast vara anslutet i undantagsfall.

Så länge rening i avloppsreningsverket är möjligt är detta alternativ att föredra. Om det inte kommer att vara möjligt i framtiden är SBR den bästa metoden, då det både är billigast och ger bäst reningseffekt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kivistö, Jenny LU
supervisor
organization
alternative title
Leachate investigation on Nyång landfill
course
VVAM05 20181
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
leachate, landfill, water treatment, SBR, overland flow, aerated lagoon, water engineering, environmental engineering, avloppsteknik
language
Swedish
id
8933411
date added to LUP
2018-02-19 14:31:51
date last changed
2018-02-19 14:31:51
@misc{8933411,
 abstract   = {The aim of this master thesis was to investigate which leachate treatment methods are the most suitable for Nyvång landfill, Åstorp, with respect to the character of the leachate, best available technique (BAT), the circumstances of the facility and the leachate receptor. Firstly, assessments were undertaken of the leachate characteristics and the receptor’s conditions; nitrogen and phosphorus levels are too high, so the treatment has to focus on these two issues. A literature review of possible treatment methods was then undertaken which concluded that biological treatment would be suitable. Three possible methods were evaluated: continued treatment in wastewater treatment plant (WWTP), an aerated lagoon combined with overland flow, and a sequencing batch reactor (SBR). Economically, WWTP is the most efficient method and does not cause any new environmental impacts. If the aerated lagoon method combined with overland flow is chosen, a 6.1 ha area is needed. This area does not exist at the facility today. Furthermore, a significant area will be contaminated and the costs are high. The last method, SBR, is aligned with BAT and although it is more technologically advanced, it is cheaper than aerated lagoon/overland flow. However, it does not meet the landfill owners’ requests. Operational cost for treatment in WWTP is now free but might be doubled to the cost for treatment in SBR or aerated lagoon/overland flow in the future.

In conclusion, treatment using a WWTP is recommended. If local treatment will be necessary in the future, SBR appears better than aerated lagoon/overland flow. Nevertheless, an investment calculation and a life cycle analysis have to be performed to identify the best treatment method with respect to both economic and environmental costs.},
 author    = {Kivistö, Jenny},
 keyword   = {leachate,landfill,water treatment,SBR,overland flow,aerated lagoon,water engineering,environmental engineering,avloppsteknik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lakvattenutredning för Nyvång deponi},
 year     = {2018},
}