Advanced

I djurens intressen - En granskning av djurvälfärden i svensk djurskyddslagstiftning

Ljungar Chapelon, Linnéa LU (2018) LAGF03 20181
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Djurrätt är ett växande ämne som engagerar många. Denna uppsats handlar om djurrätt och specifikt om djurvälfärd i den svenska djurskyddslagen.

Den 1 april nästa år träder en ny, historisk, djurskyddslag i kraft. Den nya djurskyddslagen är historisk eftersom lagstiftaren för första gången uttryckligen erkänner att djur har ett egenvärde samt understryker att god djurvälfärd är av relevans. Uppsatsen behandlar djurvälfärden i svensk djurskyddslagstiftning i förhållande till Peter Singers moralfilosofiska principer om djursyn.

Syftet med uppsatsen är att kartlägga hur väl djurskyddslagen främjar djurens välfärd och frågeställningarna som ska besvaras är följande:

1. Hur värderas djurvälfärd i svensk djurskyddslagstiftning?
2.... (More)
Djurrätt är ett växande ämne som engagerar många. Denna uppsats handlar om djurrätt och specifikt om djurvälfärd i den svenska djurskyddslagen.

Den 1 april nästa år träder en ny, historisk, djurskyddslag i kraft. Den nya djurskyddslagen är historisk eftersom lagstiftaren för första gången uttryckligen erkänner att djur har ett egenvärde samt understryker att god djurvälfärd är av relevans. Uppsatsen behandlar djurvälfärden i svensk djurskyddslagstiftning i förhållande till Peter Singers moralfilosofiska principer om djursyn.

Syftet med uppsatsen är att kartlägga hur väl djurskyddslagen främjar djurens välfärd och frågeställningarna som ska besvaras är följande:

1. Hur värderas djurvälfärd i svensk djurskyddslagstiftning?
2. Tillgodoses djurens välfärd på ett tillräckligt bra sätt, sett ur Singers moralfilosofi om djursyn?

I uppsatsen analyseras förarbeten, lagtext och litteratur. Inledningsvis redogörs för den svenska djurskyddslagstiftningens framväxt, begreppet djurvälfärd samt motiven bakom djurskyddslagarna. Därefter behandlas Singers teori om djursyn. Slutligen analyseras vad som framkommit i ett försök att besvara uppsatsens frågeställningar.

Utvecklingen i riktning mot ett större värnande om djurens intressen har skett successivt. I nuvarande djurskyddslag framgår underförstått att djurvälfärd är av relevans men det är först i kommande djurskyddslag som lagstiftaren uttryckligen värderar djurvälfärd högt. Svaret på den första frågeställningen är således beroende på om vi har nu gällande eller kommande djurskyddslag som underlag.

Singer är förespråkare av principen om lika hänsyn till intressen och jämlikhetsprincipen. Principerna kan kortfattat sammanfattas ge uttryck för att alla människor är jämlika samt att deras respektive intressen väger lika oberoende av faktorer som exempelvis intelligens eller så kallas rastillhörighet. Singer anser att dessa principer, som traditionellt sett är tillämpliga på människan, ska utsträckas till att även omfatta djuren. För att djurens välfärd ska kunna tillgodoses på ett tillräckligt bra sätt, sett ur Singers moralfilosofi om djursyn, krävs således att ovan nämnda principer de facto blir giltiga i förhållande till djuren. I svensk lagstiftning är djuren underordnade människan vilket innebär att jämlikhetsprincipen inte uppnås i förhållande till djuren. Svaret på den andra frågeställningen är således att djurens välfärd inte tillgodoses på ett tillräckligt bra sätt, sett ur Singers moralfilosofiska perspektiv om djursyn. (Less)
Popular Abstract
Animal rights law is a growing academic field that engages many people all over the world. This thesis deals with animal rights law and specifically with the Swedish legislation on the field.

On the 1st of April 2019, a historic animal protection law will enter into force. The new animal protection law is historic since the legislator, for the very first time, specifically states that animals do have intrinsic value and emphasize that animal welfare is of great relevance. This thesis examines animal welfare in the Swedish animal protection law in relation to Peter Singers’ morality on animal ethics.

The purpose of the thesis is to survey how well the animal protection law encourages animal welfare. The questions to be answered are:... (More)
Animal rights law is a growing academic field that engages many people all over the world. This thesis deals with animal rights law and specifically with the Swedish legislation on the field.

On the 1st of April 2019, a historic animal protection law will enter into force. The new animal protection law is historic since the legislator, for the very first time, specifically states that animals do have intrinsic value and emphasize that animal welfare is of great relevance. This thesis examines animal welfare in the Swedish animal protection law in relation to Peter Singers’ morality on animal ethics.

The purpose of the thesis is to survey how well the animal protection law encourages animal welfare. The questions to be answered are:

1. How is animal welfare valued in Swedish animal protection legislation?
2. Does the Swedish legislation on animal welfare correlate with Singers’ morality on animal ethics?

In the thesis preparatory work, literature, as well as the legislation itself, is being examined carefully and methodically. Initially, the emergence of the animal protection law, the concept of animal welfare, as well as the motives behind the animal protection law, is given an account. Thereafter Singers’ morality on animal ethics is given an account. Finally, I attempt to answer the two questions mentioned above by considering in detail and subject to an analysis all that has emerged in the thesis.

The development towards the position where the legislator takes greater consideration of animals’ interests has come to pass gradually. In today’s animal protection law, the relevance of animal welfare is only implicitly understood. In other words, it’s only when the future animal protection law enters into force that the legislator expressly states that animal welfare is of great importance. Therefore, the answer to the first question depends on whether we consider today’s animal protection law or the future animal protection law.

Singer is an advocate for the principle of equal consideration of interests as well as for the principle of equality. In summary, these principles manifest that all human beings are equal and that all their interests should be considered equally, regardless of factors such as intelligence or race. Singer holds the opinion that these principles, which traditionally are applicable to human beings, should be extended to include all non-human animals. In order to fully meet with Singers’ morality on animal ethics, these two principles must become applicable in relation to all non-human animals. In Swedish law, animals are subordinate to humans, which means that the principle of equality does not yet apply. This insight leads to the conclusion that the Swedish legislation on animal welfare does not correlate with Singers’ morality on animal ethics. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ljungar Chapelon, Linnéa LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
rättsvetenskap, djurrätt, djurvälfärd, singer, animal rights law, djurskyddslagen
language
Swedish
id
8940905
date added to LUP
2018-07-01 20:26:11
date last changed
2018-07-01 20:26:11
@misc{8940905,
 abstract   = {Djurrätt är ett växande ämne som engagerar många. Denna uppsats handlar om djurrätt och specifikt om djurvälfärd i den svenska djurskyddslagen.

Den 1 april nästa år träder en ny, historisk, djurskyddslag i kraft. Den nya djurskyddslagen är historisk eftersom lagstiftaren för första gången uttryckligen erkänner att djur har ett egenvärde samt understryker att god djurvälfärd är av relevans. Uppsatsen behandlar djurvälfärden i svensk djurskyddslagstiftning i förhållande till Peter Singers moralfilosofiska principer om djursyn.

Syftet med uppsatsen är att kartlägga hur väl djurskyddslagen främjar djurens välfärd och frågeställningarna som ska besvaras är följande:

1. Hur värderas djurvälfärd i svensk djurskyddslagstiftning?
2. Tillgodoses djurens välfärd på ett tillräckligt bra sätt, sett ur Singers moralfilosofi om djursyn?

I uppsatsen analyseras förarbeten, lagtext och litteratur. Inledningsvis redogörs för den svenska djurskyddslagstiftningens framväxt, begreppet djurvälfärd samt motiven bakom djurskyddslagarna. Därefter behandlas Singers teori om djursyn. Slutligen analyseras vad som framkommit i ett försök att besvara uppsatsens frågeställningar. 

Utvecklingen i riktning mot ett större värnande om djurens intressen har skett successivt. I nuvarande djurskyddslag framgår underförstått att djurvälfärd är av relevans men det är först i kommande djurskyddslag som lagstiftaren uttryckligen värderar djurvälfärd högt. Svaret på den första frågeställningen är således beroende på om vi har nu gällande eller kommande djurskyddslag som underlag. 

Singer är förespråkare av principen om lika hänsyn till intressen och jämlikhetsprincipen. Principerna kan kortfattat sammanfattas ge uttryck för att alla människor är jämlika samt att deras respektive intressen väger lika oberoende av faktorer som exempelvis intelligens eller så kallas rastillhörighet. Singer anser att dessa principer, som traditionellt sett är tillämpliga på människan, ska utsträckas till att även omfatta djuren. För att djurens välfärd ska kunna tillgodoses på ett tillräckligt bra sätt, sett ur Singers moralfilosofi om djursyn, krävs således att ovan nämnda principer de facto blir giltiga i förhållande till djuren. I svensk lagstiftning är djuren underordnade människan vilket innebär att jämlikhetsprincipen inte uppnås i förhållande till djuren. Svaret på den andra frågeställningen är således att djurens välfärd inte tillgodoses på ett tillräckligt bra sätt, sett ur Singers moralfilosofiska perspektiv om djursyn.},
 author    = {Ljungar Chapelon, Linnéa},
 keyword   = {rättsvetenskap,djurrätt,djurvälfärd,singer,animal rights law,djurskyddslagen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {I djurens intressen - En granskning av djurvälfärden i svensk djurskyddslagstiftning},
 year     = {2018},
}