Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Lifting of the corporate veil? - En analys av reglerna om ansvarsgenombrott utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv

Tolander, Jenny LU (2018) LAGF03 20181
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Att aktieägare är befriade från personligt betalningsansvar är en viktig hörn-sten i bolagsformen. Denna frihet har lett till ett visst missbruk från aktieä-gare i deras sätt att driva bolag. För att råda bot på detta har det i praxis vuxit fram ett ansvarsgenombrottsinstitut där aktieägare i vissa situationer åläggs att svara solidariskt med bolaget för dess förpliktelser.

Redan år 1987 kom en SOU med efterföljande lagförslag om att införa en regel om ansvarsgenombrott för aktieägare i aktiebolagslagen. Förslaget blev hårt kritiserat och någon lag infördes inte. Än idag har det inte inkorporerats någon paragraf i aktiebolagslagen som explicit ålägger aktieägare personligt ansvar.

I arbetet redogörs för lagstiftningsarbetet och... (More)
Att aktieägare är befriade från personligt betalningsansvar är en viktig hörn-sten i bolagsformen. Denna frihet har lett till ett visst missbruk från aktieä-gare i deras sätt att driva bolag. För att råda bot på detta har det i praxis vuxit fram ett ansvarsgenombrottsinstitut där aktieägare i vissa situationer åläggs att svara solidariskt med bolaget för dess förpliktelser.

Redan år 1987 kom en SOU med efterföljande lagförslag om att införa en regel om ansvarsgenombrott för aktieägare i aktiebolagslagen. Förslaget blev hårt kritiserat och någon lag infördes inte. Än idag har det inte inkorporerats någon paragraf i aktiebolagslagen som explicit ålägger aktieägare personligt ansvar.

I arbetet redogörs för lagstiftningsarbetet och anledningarna till att någon lagändring inte skett. Det faktum att en aktieägare kan dömas för ansvars-genombrott trots att det inte finns någon regel i aktiebolagslagen är proble-matiskt för rättssäkerheten.

Centralt för uppsatsen är tre rättsfall som har använts för att söka reda ut hur institutet ansvarsgenombrott har tillämpats av domstolarna. I det vägledande avgörandet NJA 2014 s. 877 valde Högsta domstolen att gå ifrån de rekvisit som tidigare varit avgörande för det personliga ansvaret. Avgörande i rätts-fallet var vilken typ av fordring det handlande om samt ändamålet bakom den rättsregel som fordringen vilade på.

Ur ett rättssäkerhetsperspektiv har det ansetts svårmotiverat att införa en så vag lagregel som den som har föreslagits i lagstiftningsarbetet. Samtidigt är det inte vidare rättssäkert att tillämpa ett ansvarsgenombrottsinstitut för ak-tieägare. Trots problematiken anses det dock mer rättssäkert att fortsätta som idag än att försöka inkorporera en regel i lagen. Rättssäkerheten skulle sannolikt inte öka om en lagreglering skedde. (Less)
Abstract (Spanish)
El hecho de que los accionistas estén exentos de responsabilidad personal es una piedra angular importante de la forma corporativa. Esta libertad ha lle-vado a algunos abusos por parte de las accionistas en su forma de operar compañías. Para remediar esto, se ha desarrollado en la práctica a las institu-ciones velo corporativo, donde se requieren los accionistas en ciertas circuns-tancias para solidariamente responsable con la empresa de sus obligaciones.

Ya en 1987, un SOU llegó con propuestas legislativas posteriores para intro-ducir un desglose de responsabilidad para los accionistas en la Ley de So-ciedades. La propuesta fue duramente criticada y no se introdujo ninguna ley. Incluso hoy, no se ha incorporado ninguna sección de la... (More)
El hecho de que los accionistas estén exentos de responsabilidad personal es una piedra angular importante de la forma corporativa. Esta libertad ha lle-vado a algunos abusos por parte de las accionistas en su forma de operar compañías. Para remediar esto, se ha desarrollado en la práctica a las institu-ciones velo corporativo, donde se requieren los accionistas en ciertas circuns-tancias para solidariamente responsable con la empresa de sus obligaciones.

Ya en 1987, un SOU llegó con propuestas legislativas posteriores para intro-ducir un desglose de responsabilidad para los accionistas en la Ley de So-ciedades. La propuesta fue duramente criticada y no se introdujo ninguna ley. Incluso hoy, no se ha incorporado ninguna sección de la Ley de Socie-dades que explícitamente impone responsabilidad personal a los accionistas.
El trabajo explica el trabajo legislativo y las razones por las cuales no se ha realizado ninguna enmienda legislativa.
El hecho de que un accionista pueda ser condenado por incumplimiento de responsabilidad a pesar de que no existe una norma en la Ley de Sociedades es problemático para la seguridad jurídica.

Son fundamentales en el documento tres casos legales que se han utilizado para averiguar cómo los tribunales han desglosado la responsabilidad del instituto. El indicativo gobernante NJA 2014 p. 877 eligieron Tribunal Su-premo de alejarse de las condiciones que previamente habían sido funda-mental para la responsabilidad personal. El factor decisivo en el caso fue el tipo de reclamo y el propósito del estado de derecho sobre el cual se basó el reclamo.

Desde una perspectiva de seguridad jurídica, se ha considerado difícil intro-ducir una ley tan vaga como la propuesta en el trabajo legislativo. Al mismo tiempo, no es legal certeza aplicar un incumplimiento de responsabilidad para los accionistas. Sin embargo, a pesar del problema, se considera más legal continuar como hoy que intentar incorporar una regla en la ley. La se-guridad jurídica no aumentaría si se produce una regulación de equipo. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tolander, Jenny LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
ansvarsgenombrott, processbolag, civilrätt, processrätt
language
Swedish
id
8940940
date added to LUP
2018-07-04 18:21:06
date last changed
2018-07-04 18:21:06
@misc{8940940,
 abstract   = {{Att aktieägare är befriade från personligt betalningsansvar är en viktig hörn-sten i bolagsformen. Denna frihet har lett till ett visst missbruk från aktieä-gare i deras sätt att driva bolag. För att råda bot på detta har det i praxis vuxit fram ett ansvarsgenombrottsinstitut där aktieägare i vissa situationer åläggs att svara solidariskt med bolaget för dess förpliktelser.

Redan år 1987 kom en SOU med efterföljande lagförslag om att införa en regel om ansvarsgenombrott för aktieägare i aktiebolagslagen. Förslaget blev hårt kritiserat och någon lag infördes inte. Än idag har det inte inkorporerats någon paragraf i aktiebolagslagen som explicit ålägger aktieägare personligt ansvar.

I arbetet redogörs för lagstiftningsarbetet och anledningarna till att någon lagändring inte skett. Det faktum att en aktieägare kan dömas för ansvars-genombrott trots att det inte finns någon regel i aktiebolagslagen är proble-matiskt för rättssäkerheten.

Centralt för uppsatsen är tre rättsfall som har använts för att söka reda ut hur institutet ansvarsgenombrott har tillämpats av domstolarna. I det vägledande avgörandet NJA 2014 s. 877 valde Högsta domstolen att gå ifrån de rekvisit som tidigare varit avgörande för det personliga ansvaret. Avgörande i rätts-fallet var vilken typ av fordring det handlande om samt ändamålet bakom den rättsregel som fordringen vilade på.

Ur ett rättssäkerhetsperspektiv har det ansetts svårmotiverat att införa en så vag lagregel som den som har föreslagits i lagstiftningsarbetet. Samtidigt är det inte vidare rättssäkert att tillämpa ett ansvarsgenombrottsinstitut för ak-tieägare. Trots problematiken anses det dock mer rättssäkert att fortsätta som idag än att försöka inkorporera en regel i lagen. Rättssäkerheten skulle sannolikt inte öka om en lagreglering skedde.}},
 author    = {{Tolander, Jenny}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Lifting of the corporate veil? - En analys av reglerna om ansvarsgenombrott utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv}},
 year     = {{2018}},
}