Advanced

Arbetsgivar- och arbetstagarintressenas balansering - Hur tillkomsten av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2015:4) om organisatorisk och social arbetsmiljö påverkar arbetstagarintresset av psykisk hälsa i arbetslivet och arbetsgivarintresset av arbetsledningsrätt

Harnisch, Silja LU (2018) LAGF03 20181
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Den 31 mars 2016 trädde Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2015:4) om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) i kraft och ersatte tre andra på området gällande föreskrifter. Genom OSA förstärks och försvagas olika regleringar som gynnar arbetstagarintresset av psykisk hälsa i arbetslivet respektive arbetsgivarintresset av arbetsledningsrätt på bekostnad av varandra.

Undersökningen visar att arbetsgivarens arbetsledningsrätt försvagas genom 9 § OSA om ohälsosam arbetsbelastning och 7 § OSA om mål för organisatorisk och social arbetsmiljö. Dessa företeelser reglerades tidigare inte i någon paragraf. Arbetstagarintresset av psykisk hälsa i arbetslivet förstärks genom att arbetstagaren får ökat inflytande genom 7 § OSA och genom att... (More)
Den 31 mars 2016 trädde Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2015:4) om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) i kraft och ersatte tre andra på området gällande föreskrifter. Genom OSA förstärks och försvagas olika regleringar som gynnar arbetstagarintresset av psykisk hälsa i arbetslivet respektive arbetsgivarintresset av arbetsledningsrätt på bekostnad av varandra.

Undersökningen visar att arbetsgivarens arbetsledningsrätt försvagas genom 9 § OSA om ohälsosam arbetsbelastning och 7 § OSA om mål för organisatorisk och social arbetsmiljö. Dessa företeelser reglerades tidigare inte i någon paragraf. Arbetstagarintresset av psykisk hälsa i arbetslivet förstärks genom att arbetstagaren får ökat inflytande genom 7 § OSA och genom att målet med båda föreskrifterna är att motverka ohälsa. Förstärkningen sker på bekostnad av arbetsgivarintresset då arbetsgivaren numera inte ensamt kan bestämma målen utan måste ge arbetstagaren möjlighet att medverka. Utöver detta måste arbetsgivaren numera undvika ohälsosam arbetsbelastning vid fördelning av arbetsuppgifterna.

Den konstaterade försvagningen hos arbetsgivarintresset balanseras dock upp genom att OSA:s allmänna råd inte i samma omfattning rekommenderar arbetstagarens inflytande i olika situationer som i tidigare föreskrifter. Utöver detta försvagas arbetstagarintresset med den nya regleringen av arbetsgivarens utredningsplikt vid kränkande särbehandling då den inte som tidigare stadgas i en juridisk bindande paragraf. Försvagningen gynnar däremot arbetsgivarens arbetsledningsrätt som ger arbetsgivaren mer utrymme att bestämma över sitt agerande. Försvagningen av arbetstagarintresset balanseras i viss mån genom tillkomsten av rekommendationer om personen som utför utredningen i OSA.

I uppsatsen blir det tydligt att OSA inte uteslutande stärker en sidas intresse utan att det sker en balansering mellan båda sidorna. Med tanke på att syftet med OSA bland annat är att förebygga risker för ohälsa som orsakas av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön (se 1 § OSA), är detta ett oväntat resultat då man kunde förvänta sig att arbetstagarintresset skyddas mer genom OSA. (Less)
Abstract
On March 31, 2016, the Swedish Work Environment Authority’s regulations (AFS 2015:4) on organizational and social work environment (OSA) came into force and replaced three other regulations on the topic. OSA strengthens and weakens various regulations that promote the employee interest of mental health in working life, respectively employers’ interests of work management right, at the expense of each other.

The result of this paper shows that employer´s work management rights are weakened by 9 § OSA concerning unhealthy workloads and 7 § OSA goals for organizational and social work environment. These phenomena were previously not regulated in any paragraph. The workers’ interest of mental health in the working life, are strengthened... (More)
On March 31, 2016, the Swedish Work Environment Authority’s regulations (AFS 2015:4) on organizational and social work environment (OSA) came into force and replaced three other regulations on the topic. OSA strengthens and weakens various regulations that promote the employee interest of mental health in working life, respectively employers’ interests of work management right, at the expense of each other.

The result of this paper shows that employer´s work management rights are weakened by 9 § OSA concerning unhealthy workloads and 7 § OSA goals for organizational and social work environment. These phenomena were previously not regulated in any paragraph. The workers’ interest of mental health in the working life, are strengthened by increasing employee influence in 7 § OSA and by the aim of both regulations to combat bad health. The strengthening occurs at the expense of the employers’ interest, who no longer can determine the goals by himself, but must now allow the employee to participate. In addition, the employer must now avoid unhealthy workloads when allocating tasks.

However, the observed weakening of the employers’ interest is balanced out by the fact that OSA recommends less employee influence than the previous regulations. In addition the employee’s interest is weakened by the new regulation of the employer’s investigative obligation concerning offensive special treatment, as it is no longer stated in any paragraphs. This weakening, on the other hand, favors employers’ work management rights, which in turn gives the employer more scope to decide on his actions. The weakening of the employee interest is again balanced slightly by the additional recommendations in OSA regarding the person performing the investigation.

In the paper it becomes clear that OSA not only reinforces the interest of one part but balances the interests of both sides. Given OSA’s expressed purpose of preventing the risk of poor health caused by organizational and social conditions in the work environment (see 1 § OSA), this is an unexpected result as one might expect the employee interest to be more protected through OSA. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Harnisch, Silja LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Arbetsrätt, arbetsmiljörätt, AFS 2015:4
language
Swedish
id
8940993
date added to LUP
2018-07-04 18:16:57
date last changed
2018-07-04 18:16:57
@misc{8940993,
 abstract   = {On March 31, 2016, the Swedish Work Environment Authority’s regulations (AFS 2015:4) on organizational and social work environment (OSA) came into force and replaced three other regulations on the topic. OSA strengthens and weakens various regulations that promote the employee interest of mental health in working life, respectively employers’ interests of work management right, at the expense of each other. 
 
The result of this paper shows that employer´s work management rights are weakened by 9 § OSA concerning unhealthy workloads and 7 § OSA goals for organizational and social work environment. These phenomena were previously not regulated in any paragraph. The workers’ interest of mental health in the working life, are strengthened by increasing employee influence in 7 § OSA and by the aim of both regulations to combat bad health. The strengthening occurs at the expense of the employers’ interest, who no longer can determine the goals by himself, but must now allow the employee to participate. In addition, the employer must now avoid unhealthy workloads when allocating tasks. 
 
However, the observed weakening of the employers’ interest is balanced out by the fact that OSA recommends less employee influence than the previous regulations. In addition the employee’s interest is weakened by the new regulation of the employer’s investigative obligation concerning offensive special treatment, as it is no longer stated in any paragraphs. This weakening, on the other hand, favors employers’ work management rights, which in turn gives the employer more scope to decide on his actions. The weakening of the employee interest is again balanced slightly by the additional recommendations in OSA regarding the person performing the investigation. 
 
In the paper it becomes clear that OSA not only reinforces the interest of one part but balances the interests of both sides. Given OSA’s expressed purpose of preventing the risk of poor health caused by organizational and social conditions in the work environment (see 1 § OSA), this is an unexpected result as one might expect the employee interest to be more protected through OSA.},
 author    = {Harnisch, Silja},
 keyword   = {Arbetsrätt,arbetsmiljörätt,AFS 2015:4},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Arbetsgivar- och arbetstagarintressenas balansering - Hur tillkomsten av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2015:4) om organisatorisk och social arbetsmiljö påverkar arbetstagarintresset av psykisk hälsa i arbetslivet och arbetsgivarintresset av arbetsledningsrätt},
 year     = {2018},
}