Advanced

Ett förstärkt skydd mot grooming? - En analys av ändringarna i 6 kap. 10 a § brottsbalken

Lövebrant, Linnea LU (2018) JURM02 20181
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Brottet kontakt med barn i sexuellt syfte kallas även för grooming. Grooming kriminaliserades i Sverige år 2009 och i Storbritannien år 2004. Grooming är ett brott där förövaren, som är en vuxen person, kontaktar och lär känna målsäganden, som är ett barn, för att möjliggöra sexuella över-grepp. Förövaren genomför groomingprocessen för att bygga upp en relation till och vinna tillit hos barnet. Det är inte ovanligt att den vuxna erbjuder barnet presenter eller pengar. Både i Sverige och i Storbritannien har groominglagstiftningen fått kritik, redan före det att lagstiftningen infördes. Kritiken har framförallt handlat om den praktiska tillämpningen av bestämmelsen. I Sverige har det hävdats att få anmälningar har lett till åtal och därmed... (More)
Brottet kontakt med barn i sexuellt syfte kallas även för grooming. Grooming kriminaliserades i Sverige år 2009 och i Storbritannien år 2004. Grooming är ett brott där förövaren, som är en vuxen person, kontaktar och lär känna målsäganden, som är ett barn, för att möjliggöra sexuella över-grepp. Förövaren genomför groomingprocessen för att bygga upp en relation till och vinna tillit hos barnet. Det är inte ovanligt att den vuxna erbjuder barnet presenter eller pengar. Både i Sverige och i Storbritannien har groominglagstiftningen fått kritik, redan före det att lagstiftningen infördes. Kritiken har framförallt handlat om den praktiska tillämpningen av bestämmelsen. I Sverige har det hävdats att få anmälningar har lett till åtal och därmed få fällande domar. Enligt Brå fungerar inte grooming-bestämmelsen från 2009 för att lagföra personer som tar kontakt med barn i sexuella ändamål.

Som en konsekvens av kritiken infördes den 1 januari 2018 ett antal änd-ringar i grooming-bestämmelsen. De mest betydelsefulla förändringarna var att brottsbeteckningen ändrades till kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte, att straffmaximum höjdes från ett till två års fängelse, samt att straffansvaret utvidgades. Uppsatsen syftar till att analysera huruvida lagändringarna uppfyller Åke Frändbergs kriterier för rättssäkerhet och Claes Lernestedts kriterier för effektivitet. Dessutom innefattar uppsatsen en diskussion om lagändringarna utifrån ett barnperspektiv.

Slutligen kan nämnas att resultaten av undersökningarna visar att ändringar-na i grooming-bestämmelsen kan kritiseras utifrån rättssäkerhet, effektivitet och barnperspektivet. Jag har följaktligen kunnat konstatera att lagändring-arna inte i alla delar uppfyller kriterierna för rättssäkerhet och effektivitet. Däremot finns det aspekter av lagändringarna som förhoppningsvis kan leda till en mer effektiv och dessutom mer rättssäker lagstiftning. (Less)
Abstract
The felony, contact with a child in sexual purpose, is also called grooming. Grooming was criminalized in Sweden in 2009 and in Great Britain in 2004. Grooming is a felony where the perpetrator, who is an adult, get in touch with and get to know a child with the intention to sexually abuse the child. The perpetrator is using grooming to build a relation and gain trust with the child. It is rather common that the adult is offering the child presents or money. The legislation about grooming has been criticized both in Sweden and in Great Britain, even before the legislation was implemented. The criti-cism has primarily been about the adjudication process. In Sweden, it has been claimed that only a few of the reports have lead to prosecution... (More)
The felony, contact with a child in sexual purpose, is also called grooming. Grooming was criminalized in Sweden in 2009 and in Great Britain in 2004. Grooming is a felony where the perpetrator, who is an adult, get in touch with and get to know a child with the intention to sexually abuse the child. The perpetrator is using grooming to build a relation and gain trust with the child. It is rather common that the adult is offering the child presents or money. The legislation about grooming has been criticized both in Sweden and in Great Britain, even before the legislation was implemented. The criti-cism has primarily been about the adjudication process. In Sweden, it has been claimed that only a few of the reports have lead to prosecution and thereby a few convictions. According to Brå, the legislation about grooming from 2009 does not function to take legal proceedings against people who get in touch with children in sexual purposes.

As a consequence of the criticism, several amendments of the law about grooming were adopted the 1st of January in 2018. The most important amendments were that the naming of the felony changed to contact to meet a child in sexual purpose, that the maximum penalty increased from one year to two years in prison, and that the criminal liability expanded. The purpose of this thesis is to analyse whether the amendments are fulfilling the criteria of the rule of law, presented by Åke Frändberg, and the criteria of efficiency, presented by Claes Lernestedt. Furthermore, the thesis will in-volve a discussion about the amendments from the children’s perspective.

Finally, it should be mentioned that, the results of this thesis show that the amendments can be criticized from the rule of law, the principle of efficien-cy and the children’s perspective. Consequently, I have been able to estab-lish that the amendments do not fulfil all the criteria of the rule of law and efficiency. However, there are aspects of the amendments that hopefully can lead to a more efficient and legally secure legislation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lövebrant, Linnea LU
supervisor
organization
alternative title
A strengthened protection against grooming? - An analysis of the amendments in 6:10 a § criminal code
course
JURM02 20181
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Straffrätt, grooming
language
Swedish
id
8941100
date added to LUP
2018-06-11 13:12:18
date last changed
2018-06-11 13:12:18
@misc{8941100,
 abstract   = {The felony, contact with a child in sexual purpose, is also called grooming. Grooming was criminalized in Sweden in 2009 and in Great Britain in 2004. Grooming is a felony where the perpetrator, who is an adult, get in touch with and get to know a child with the intention to sexually abuse the child. The perpetrator is using grooming to build a relation and gain trust with the child. It is rather common that the adult is offering the child presents or money. The legislation about grooming has been criticized both in Sweden and in Great Britain, even before the legislation was implemented. The criti-cism has primarily been about the adjudication process. In Sweden, it has been claimed that only a few of the reports have lead to prosecution and thereby a few convictions. According to Brå, the legislation about grooming from 2009 does not function to take legal proceedings against people who get in touch with children in sexual purposes. 

As a consequence of the criticism, several amendments of the law about grooming were adopted the 1st of January in 2018. The most important amendments were that the naming of the felony changed to contact to meet a child in sexual purpose, that the maximum penalty increased from one year to two years in prison, and that the criminal liability expanded. The purpose of this thesis is to analyse whether the amendments are fulfilling the criteria of the rule of law, presented by Åke Frändberg, and the criteria of efficiency, presented by Claes Lernestedt. Furthermore, the thesis will in-volve a discussion about the amendments from the children’s perspective. 

Finally, it should be mentioned that, the results of this thesis show that the amendments can be criticized from the rule of law, the principle of efficien-cy and the children’s perspective. Consequently, I have been able to estab-lish that the amendments do not fulfil all the criteria of the rule of law and efficiency. However, there are aspects of the amendments that hopefully can lead to a more efficient and legally secure legislation.},
 author    = {Lövebrant, Linnea},
 keyword   = {Straffrätt,grooming},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ett förstärkt skydd mot grooming? - En analys av ändringarna i 6 kap. 10 a § brottsbalken},
 year     = {2018},
}