Advanced

Ett svårtillämpat reseavdragssystem - En analys avseende avdraget för resor till och från arbetet ur ett rättssäkerhets- och skattehandläggareperspektiv.

Rosengren, Joachim LU (2018) JURM02 20181
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
To claim a deduction for costs of travelling from home to work is the most common deduction in Sweden. The rules regarding trips from home to work are stated in 12 kap. 26–27 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) (IL) and the study indicates that these rules are clear and consist. Despite of this, a lot of deductions are approved on incorrect grounds due cheat and ignorance. Even though the rules are clear and consist the study shows that the rules are hard to apply. The study indicates that the calculation regarding the time gain that needs to be met is hard to apply. The assignee must do a time gain with at least two hours by taking the car instead of going by public transportation. It’s hard to calculate the time gain since a lot of... (More)
To claim a deduction for costs of travelling from home to work is the most common deduction in Sweden. The rules regarding trips from home to work are stated in 12 kap. 26–27 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) (IL) and the study indicates that these rules are clear and consist. Despite of this, a lot of deductions are approved on incorrect grounds due cheat and ignorance. Even though the rules are clear and consist the study shows that the rules are hard to apply. The study indicates that the calculation regarding the time gain that needs to be met is hard to apply. The assignee must do a time gain with at least two hours by taking the car instead of going by public transportation. It’s hard to calculate the time gain since a lot of parameters must be take into account, i.e. method of travel, route, what time it is and where the assignee parks the car. Although, there are some tools to calculate the time gain but these tools are not faultless. The study discusses and investigates whether the processing is in conflict with the formal rule of law and I mean that that’s the case. The proposal with the principle of legality and the principle of equality is to avoid arbitrariness and to create predictability. However, according to me there is no predictability. An assignee can do the calculation and then consider that a time gain is done, while The Swedish Tax Agency can use other parameters and consider that a time gain is not done.

Furthermore, I ask myself whether the processing is in accordance with 7 § förvaltningslagen (1986:223) (FL). The rule contains certain requirements that the authority must follow which means that the processing must be easy, fast and as cheap as possible. However, a lot of cases are not in accordance with this rule since many cases can take several months to complete.

There is a current criticism of the rules and the Swedish government has appointed an investigation, which will present a directive during 2019. (Less)
Abstract (Swedish)
Att yrka avdrag för resor till och från arbetet är det vanligaste avdraget som yrkas av flest antal deklaranter. Bestämmelserna om avdrag för arbetsresor regleras i 12 kap. 26–27 §§ IL och har genom undersökningen konstaterats vara klara och tydliga. Trots detta är det vanligt att avdrag beviljas på felaktiga grunder antingen på grund av okunskap eller fusk. Även om bestämmelserna är klara och tydliga har undersökningen konstaterat att det finns tillämpningssvårigheter med bestämmelserna. Främst gäller detta vid beräkningen av tidsvinsten, där regeln är att deklaranten ska göra en tidsvinst på minst två timmar genom att ta bilen istället för att åka med allmänna kommunikationsmedel. Svårigheten att beräkna tidsvinsten ligger i att många... (More)
Att yrka avdrag för resor till och från arbetet är det vanligaste avdraget som yrkas av flest antal deklaranter. Bestämmelserna om avdrag för arbetsresor regleras i 12 kap. 26–27 §§ IL och har genom undersökningen konstaterats vara klara och tydliga. Trots detta är det vanligt att avdrag beviljas på felaktiga grunder antingen på grund av okunskap eller fusk. Även om bestämmelserna är klara och tydliga har undersökningen konstaterat att det finns tillämpningssvårigheter med bestämmelserna. Främst gäller detta vid beräkningen av tidsvinsten, där regeln är att deklaranten ska göra en tidsvinst på minst två timmar genom att ta bilen istället för att åka med allmänna kommunikationsmedel. Svårigheten att beräkna tidsvinsten ligger i att många olika parametrar ska vägas in som färdsätt, färdväg, tid på dygnet och hur långt ifrån deklaranten parkerar bilen m.fl. Visserligen finns det verktyg att använda sig av för att beräkna tidsvinsten men dessa är långt ifrån felfria. Att förfarandet strider mot den formella rättssäkerheten har följaktligen diskuterats i undersökningen där jag menar att så är fallet. Tanken bakom legalitets- och likhetsprincipen är att undvika godtycklighet och skapa förutsebarhet. Så som bestämmelserna är utformade idag råder ingen förutsebarhet enligt min mening då en deklarant kan hävda att tidsvinsten är uppfylld medan skattehandläggaren hänvisar till andra parametrar och menar att tidsvinsten inte är uppfylld.

Dessutom ställer jag mig frågande till om handläggningen och förfarandet verkligen är förenligt med 7 § FL som i kort innebär att handläggningen ska vara enkel, snabb och så billig som möjligt. Att så inte är fallet har konstaterats då inte sällan ärenden tenderar att ta flera månader från yrkat avdrag till beslut.

Att det finns en rådande kritik mot bestämmelsernas utformning är nu även bekräftat av regeringen då det just nu pågår en utredning som ska utmynna i ett direktiv som väntas presenteras under 2019. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rosengren, Joachim LU
supervisor
organization
alternative title
A difficult way to claim deduction for trips to work - An analysis regarding claim a deduction for costs of traveling from home to work in a legal perspective and a tax workers perspective
course
JURM02 20181
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Skatterätt
language
Swedish
id
8941244
date added to LUP
2018-06-08 13:47:23
date last changed
2018-06-08 13:47:23
@misc{8941244,
 abstract   = {To claim a deduction for costs of travelling from home to work is the most common deduction in Sweden. The rules regarding trips from home to work are stated in 12 kap. 26–27 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) (IL) and the study indicates that these rules are clear and consist. Despite of this, a lot of deductions are approved on incorrect grounds due cheat and ignorance. Even though the rules are clear and consist the study shows that the rules are hard to apply. The study indicates that the calculation regarding the time gain that needs to be met is hard to apply. The assignee must do a time gain with at least two hours by taking the car instead of going by public transportation. It’s hard to calculate the time gain since a lot of parameters must be take into account, i.e. method of travel, route, what time it is and where the assignee parks the car. Although, there are some tools to calculate the time gain but these tools are not faultless. The study discusses and investigates whether the processing is in conflict with the formal rule of law and I mean that that’s the case. The proposal with the principle of legality and the principle of equality is to avoid arbitrariness and to create predictability. However, according to me there is no predictability. An assignee can do the calculation and then consider that a time gain is done, while The Swedish Tax Agency can use other parameters and consider that a time gain is not done. 

Furthermore, I ask myself whether the processing is in accordance with 7 § förvaltningslagen (1986:223) (FL). The rule contains certain requirements that the authority must follow which means that the processing must be easy, fast and as cheap as possible. However, a lot of cases are not in accordance with this rule since many cases can take several months to complete. 

There is a current criticism of the rules and the Swedish government has appointed an investigation, which will present a directive during 2019.},
 author    = {Rosengren, Joachim},
 keyword   = {Skatterätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ett svårtillämpat reseavdragssystem - En analys avseende avdraget för resor till och från arbetet ur ett rättssäkerhets- och skattehandläggareperspektiv.},
 year     = {2018},
}