Advanced

Uppfyller bestämmelsen om kränkande fotografering sitt syfte? - En studie av skyddet för den personliga integriteten med hänsyn till teknisk utveckling

Janson, Clara LU (2018) JURM02 20181
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Syftet med följande studie är att granska hur svensk lagstiftning hanterar nya former av integritetskränkningar som följer av den tekniska utvecklingen.
Utredningen tar sikte på bestämmelsen BrB 4 kap. 6a§ om kränkande
fotografering och undersöker huruvida dess syfte att skydda individers
personliga integritet uppfylls. Begreppet integritet är omdiskuterat och
svårdefinierat. För att möjliggöra en djupare förståelse för syftet med
bestämmelsen om kränkande fotografering presenteras begreppet integritet
utifrån den lexikaliska, filosofiska och rättsliga innebörden. Vidare utreds integritet i förhållande till den tekniska utvecklingen i och med att det har skapat nya förutsättningar för integritetsintrång.

De rättsliga... (More)
Syftet med följande studie är att granska hur svensk lagstiftning hanterar nya former av integritetskränkningar som följer av den tekniska utvecklingen.
Utredningen tar sikte på bestämmelsen BrB 4 kap. 6a§ om kränkande
fotografering och undersöker huruvida dess syfte att skydda individers
personliga integritet uppfylls. Begreppet integritet är omdiskuterat och
svårdefinierat. För att möjliggöra en djupare förståelse för syftet med
bestämmelsen om kränkande fotografering presenteras begreppet integritet
utifrån den lexikaliska, filosofiska och rättsliga innebörden. Vidare utreds integritet i förhållande till den tekniska utvecklingen i och med att det har skapat nya förutsättningar för integritetsintrång.

De rättsliga förutsättningar som ska vara uppfyllda för att det
ska bli fråga om en fällande dom är att bestämmelsens rekvisit,
legalitetsprincipen, uppsåt och beviskravet är uppfyllt.

För att undersöka huruvida bestämmelsens syfte har uppnåtts har en kvantitativ och en rättsdogmatisk analys genomförts. Utifrån den
kvantitativa analysen utgick utredningen från det statistiska utfallet hos polismyndigheten, åklagarmyndigheten och de allmänna domstolarna. Den
rättsdogmatiska analysen har utgått från domstolarnas bedömningar vid
tillämpning av bestämmelsen.

Det har sammantaget visat sig svårt att avgöra om syftet med
bestämmelsen är uppfyllt. Det är en omfattande fråga med många faktorer
som vägs in i bedömningen. Det är bra att lagstiftningen har införts men det finns utrymme för en översyn som förhoppningsvis skapar ytterligare skydd av den personliga integriteten. (Less)
Abstract
The purpose of the following essay is to examine how the law handles new
forms of integrity violations caused by the technological evolution. The study concentrates on Chapter 4, Section 6a, of the Swedish Penal Code concerning indecent photography. Therefore, the intension is to assess whether the regulation fulfills its purpose; to preserve privacy. The term privacy is considered difficult to define and has therefore given rise to debate. To gain a deeper understanding regarding the purpose of the regulation of indecent photography the term integrity will be defined mainly on its lexical, philosophical and legal meaning. Also, technical development has created new prerequisites for integrity infringement.

To reach a guilty verdict... (More)
The purpose of the following essay is to examine how the law handles new
forms of integrity violations caused by the technological evolution. The study concentrates on Chapter 4, Section 6a, of the Swedish Penal Code concerning indecent photography. Therefore, the intension is to assess whether the regulation fulfills its purpose; to preserve privacy. The term privacy is considered difficult to define and has therefore given rise to debate. To gain a deeper understanding regarding the purpose of the regulation of indecent photography the term integrity will be defined mainly on its lexical, philosophical and legal meaning. Also, technical development has created new prerequisites for integrity infringement.

To reach a guilty verdict there are a number of necessary prerequisites that need to be fulfilled in accordance to this provision, namely
the specific requirements that follow from the regulation, Principle of legality, intent and requirements for evidence.

In an attempt to examine whether the provision meets its purpose a quantitative analysis and a legal dogmatic method has been carried
out. The quantitative side of the paper was performed by analyzing statistical outcomes provided by Swedish law enforcement, prosecution authority and public courts. The legal dogmatic method was performed by analyzing the public courts judgements when the outcome was a guilty verdict.

Altogether, it has been proven difficult to conclude whether the
purpose of the provision has been fulfilled or not. It has proven to be an extensive question with numerous factors to be weighed in. The overall result of the provision has proven to be positive but there are areas for improvement that hopefully will provide further protection of the individual privacy. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Janson, Clara LU
supervisor
organization
alternative title
Does the provision regarding indecent photography fulfill its purpose? - A study concerning protection of privacy in light of technical development
course
JURM02 20181
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
allmän rättslära (en. jurisprudens), straffrätt (en. criminal law)
language
Swedish
id
8941275
date added to LUP
2018-06-08 13:22:30
date last changed
2018-06-08 13:22:30
@misc{8941275,
 abstract   = {The purpose of the following essay is to examine how the law handles new
forms of integrity violations caused by the technological evolution. The study concentrates on Chapter 4, Section 6a, of the Swedish Penal Code concerning indecent photography. Therefore, the intension is to assess whether the regulation fulfills its purpose; to preserve privacy. The term privacy is considered difficult to define and has therefore given rise to debate. To gain a deeper understanding regarding the purpose of the regulation of indecent photography the term integrity will be defined mainly on its lexical, philosophical and legal meaning. Also, technical development has created new prerequisites for integrity infringement.

To reach a guilty verdict there are a number of necessary prerequisites that need to be fulfilled in accordance to this provision, namely
the specific requirements that follow from the regulation, Principle of legality, intent and requirements for evidence.

In an attempt to examine whether the provision meets its purpose a quantitative analysis and a legal dogmatic method has been carried
out. The quantitative side of the paper was performed by analyzing statistical outcomes provided by Swedish law enforcement, prosecution authority and public courts. The legal dogmatic method was performed by analyzing the public courts judgements when the outcome was a guilty verdict.

Altogether, it has been proven difficult to conclude whether the
purpose of the provision has been fulfilled or not. It has proven to be an extensive question with numerous factors to be weighed in. The overall result of the provision has proven to be positive but there are areas for improvement that hopefully will provide further protection of the individual privacy.},
 author    = {Janson, Clara},
 keyword   = {allmän rättslära (en. jurisprudens),straffrätt (en. criminal law)},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Uppfyller bestämmelsen om kränkande fotografering sitt syfte? - En studie av skyddet för den personliga integriteten med hänsyn till teknisk utveckling},
 year     = {2018},
}