Advanced

Tidsplanering inom Installationsområdet

Karlsson, Stefan LU (2018) In TVBP VBEM01 20181
Construction Management
Abstract (Swedish)
Titel: Tidsplanering inom Installationsområdet

Författare: Stefan Karlsson

Handledare: Stefan Olander, Avdelningen för Byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola

Björn Berggren, Licentiate in Engineering, Skanska Sverige AB


Frågeställningar:

• Hur arbetar projekt i dagsläget med tidsplanering under tidiga skeden av anbud och projektering när alla förutsättningar inte är kända?

• Vilka är de vanligaste problemen vid tidsplanering inom installationsområdet och varför uppstår dem?

• Vilka verktyg och åtgärder skulle kunna underlätta planeringsarbetet för företagets planerings- och installationsspecialister?

Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur tidsplaneringen inom installationsområdet på ett entreprenadföretag... (More)
Titel: Tidsplanering inom Installationsområdet

Författare: Stefan Karlsson

Handledare: Stefan Olander, Avdelningen för Byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola

Björn Berggren, Licentiate in Engineering, Skanska Sverige AB


Frågeställningar:

• Hur arbetar projekt i dagsläget med tidsplanering under tidiga skeden av anbud och projektering när alla förutsättningar inte är kända?

• Vilka är de vanligaste problemen vid tidsplanering inom installationsområdet och varför uppstår dem?

• Vilka verktyg och åtgärder skulle kunna underlätta planeringsarbetet för företagets planerings- och installationsspecialister?

Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur tidsplaneringen inom installationsområdet på ett entreprenadföretag sker, vilka vanliga problem som brukar uppstå vid tidsplanering av installationer och varför de uppstår samt att identifiera vilka verktyg och åtgärder som skulle underlätta planeringsarbetet inom installationer för ett entreprenadföretags planerings- och installationsspecialister.

Metod: För genomförandet av studien har en fallstudie tillämpats. Fallstudien har utförts först som en inledande förstudie där en kvalitativ metod i form av intervjuer med tre yrkesverksamma planeringsspecialister, en installationsledare, en installationssamordnare och en installationsstrateg på företaget har genomförts för att få en inledande bakgrund till det studerade området.
Förstudien och framtagen teori har sedan legat till grund för utformningen av empirin som har skett enligt en kvantitativ metod där en enkätundersökning har skickats ut till 104 stycken anställda inom företagets Svenska avdelning. De anställda som har svarat på enkäten innehar en yrkesroll som planeringsspecialist, installationsledare, installationssamordnare, installationsstrateg, installationsinköpare eller något liknande. Förstudie, teori och empiri har slutligen jämförts och analyserats utifrån de inledande frågeställningar som studien har baserats på.

Slutsats: I tidiga skeden så försöker företaget i första hand att fråga underentreprenören om tidsåtgången för olika installationsarbeten. Om det inte går så görs en bedömning som oftast baseras på en erfarenhet eller magkänsla hos den person som sitter och gör planeringen. Det finns även möjlighet att kontrollera rimligheten i den bedömda tidsåtgången genom att göra en jämförelse mot underentreprenörens kalkyl.

De problem som upplevs som vanligast är problem med att få in tider från underentreprenörer vid projekt som inte bedrivs med samverkansformen partnering och en bristfällig erfarenhetsåterföring från planeringen av installationsarbeten. Svårigheter med att få in tider från underentreprenörer kan bero på att de känner sig obekväma eller inte vill lämna ut för mycket information eftersom att det kan leda till problem för dem själva vid ett senare tillfälle. Den bristfälliga erfarenhetsåterföringen kan ses genom utebliven respons på arbete som har utförts under ett tidigt skede av tidsplaneringen och med anledning av att det saknas en lättillgänglig databas där erfarenheten från planeringen av installationsarbeten finns samlad.

De åtgärder som anses ha störst potential för att kunna underlätta planeringsarbetet för företagets planerings- och installationsspecialister är ökad involvering av företagets installationsspecialister under det tidiga planeringsarbetet och att skapa en bättre förståelse mellan planerings- och installationsspecialisterna på företaget. Om installationsspecialisterna i en högre grad involveras i det tidiga planeringsarbetet så kan de installationsrelaterade frågorna behandlas tidigt istället för att låta dem vänta tills senare och det ger även installationsspecialisterna en möjlighet till att bidra med kunskap som kan underlätta planeringen av installationsarbetena. En ökad förståelse mellan företagets planerings- och installationsspecialister kan exempelvis leda till en ökad samsyn kring detaljeringsgraden för installationsarbetena vilket i sin tur skulle kunna minska risken för att hamna i diskussioner gällande tidplanen med underentreprenörerna.

Nyckelord: Tidsplanering, Installationsteknik, Planeringsverktyg, Entreprenadföretag, Byggproduktion (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Stefan LU
supervisor
organization
course
VBEM01 20181
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
publication/series
TVBP
report number
18/5564
language
Swedish
id
8949036
date added to LUP
2018-06-14 19:59:57
date last changed
2018-06-14 19:59:57
@misc{8949036,
 abstract   = {Titel: Tidsplanering inom Installationsområdet

Författare: Stefan Karlsson

Handledare: Stefan Olander, Avdelningen för Byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola

Björn Berggren, Licentiate in Engineering, Skanska Sverige AB


Frågeställningar: 

• Hur arbetar projekt i dagsläget med tidsplanering under tidiga skeden av anbud och projektering när alla förutsättningar inte är kända?

• Vilka är de vanligaste problemen vid tidsplanering inom installationsområdet och varför uppstår dem?

• Vilka verktyg och åtgärder skulle kunna underlätta planeringsarbetet för företagets planerings- och installationsspecialister?

Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur tidsplaneringen inom installationsområdet på ett entreprenadföretag sker, vilka vanliga problem som brukar uppstå vid tidsplanering av installationer och varför de uppstår samt att identifiera vilka verktyg och åtgärder som skulle underlätta planeringsarbetet inom installationer för ett entreprenadföretags planerings- och installationsspecialister.

Metod: För genomförandet av studien har en fallstudie tillämpats. Fallstudien har utförts först som en inledande förstudie där en kvalitativ metod i form av intervjuer med tre yrkesverksamma planeringsspecialister, en installationsledare, en installationssamordnare och en installationsstrateg på företaget har genomförts för att få en inledande bakgrund till det studerade området. 
Förstudien och framtagen teori har sedan legat till grund för utformningen av empirin som har skett enligt en kvantitativ metod där en enkätundersökning har skickats ut till 104 stycken anställda inom företagets Svenska avdelning. De anställda som har svarat på enkäten innehar en yrkesroll som planeringsspecialist, installationsledare, installationssamordnare, installationsstrateg, installationsinköpare eller något liknande. Förstudie, teori och empiri har slutligen jämförts och analyserats utifrån de inledande frågeställningar som studien har baserats på. 

Slutsats: I tidiga skeden så försöker företaget i första hand att fråga underentreprenören om tidsåtgången för olika installationsarbeten. Om det inte går så görs en bedömning som oftast baseras på en erfarenhet eller magkänsla hos den person som sitter och gör planeringen. Det finns även möjlighet att kontrollera rimligheten i den bedömda tidsåtgången genom att göra en jämförelse mot underentreprenörens kalkyl. 

De problem som upplevs som vanligast är problem med att få in tider från underentreprenörer vid projekt som inte bedrivs med samverkansformen partnering och en bristfällig erfarenhetsåterföring från planeringen av installationsarbeten. Svårigheter med att få in tider från underentreprenörer kan bero på att de känner sig obekväma eller inte vill lämna ut för mycket information eftersom att det kan leda till problem för dem själva vid ett senare tillfälle. Den bristfälliga erfarenhetsåterföringen kan ses genom utebliven respons på arbete som har utförts under ett tidigt skede av tidsplaneringen och med anledning av att det saknas en lättillgänglig databas där erfarenheten från planeringen av installationsarbeten finns samlad. 

De åtgärder som anses ha störst potential för att kunna underlätta planeringsarbetet för företagets planerings- och installationsspecialister är ökad involvering av företagets installationsspecialister under det tidiga planeringsarbetet och att skapa en bättre förståelse mellan planerings- och installationsspecialisterna på företaget. Om installationsspecialisterna i en högre grad involveras i det tidiga planeringsarbetet så kan de installationsrelaterade frågorna behandlas tidigt istället för att låta dem vänta tills senare och det ger även installationsspecialisterna en möjlighet till att bidra med kunskap som kan underlätta planeringen av installationsarbetena. En ökad förståelse mellan företagets planerings- och installationsspecialister kan exempelvis leda till en ökad samsyn kring detaljeringsgraden för installationsarbetena vilket i sin tur skulle kunna minska risken för att hamna i diskussioner gällande tidplanen med underentreprenörerna.

Nyckelord: Tidsplanering, Installationsteknik, Planeringsverktyg, Entreprenadföretag, Byggproduktion},
 author    = {Karlsson, Stefan},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {TVBP},
 title    = {Tidsplanering inom Installationsområdet},
 year     = {2018},
}