Advanced

Jakten efter den optimala budpremien

Norgren, Clara LU ; Nyrell, Thea LU and Mitteregger, Sigrid LU (2018) FEKH89 20181
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att undersöka olika faktorers påverkan på budpremiens storlek vid svenska-, norska- och finska publika företagsförvärv. Vidare syftar studien till att urskilja vilka faktorer som har en signifikant korrelation med budpremien för att bidra till en förklaringsmodell, med ambitionen om att minska värdeförstöring i samband med förvärv. Genom en deduktiv arbetsmetod analyseras befintliga teorier för att skapa hypoteser om valda variablers påverkan på budpremien. Författarna använder sig av ett kvantitativt tillvägagångssätt för att analysera studiens sekundärdata.
Tidigare forskning av olika faktorers påverkan på budpremiens storlek, teorier om motiv till förvärv samt beteendeteori ligger till grund för denna studies... (More)
Syftet med denna studie är att undersöka olika faktorers påverkan på budpremiens storlek vid svenska-, norska- och finska publika företagsförvärv. Vidare syftar studien till att urskilja vilka faktorer som har en signifikant korrelation med budpremien för att bidra till en förklaringsmodell, med ambitionen om att minska värdeförstöring i samband med förvärv. Genom en deduktiv arbetsmetod analyseras befintliga teorier för att skapa hypoteser om valda variablers påverkan på budpremien. Författarna använder sig av ett kvantitativt tillvägagångssätt för att analysera studiens sekundärdata.
Tidigare forskning av olika faktorers påverkan på budpremiens storlek, teorier om motiv till förvärv samt beteendeteori ligger till grund för denna studies teoretiska referensram. Urvalet utgörs av 113 publika förvärv på den svenska-, norska-, och finska marknaden mellan 2003-01-01 - 2017-12-31. Data är inhämtad från Bloomberg och Rephyr. Studien har påvisat ett positivt signifikant samband mellan budpremiens storlek och variablerna landstillhörighet, hotfullt förvärv respektive kontantbetalning (betalningssätt) på den studerade marknaden. För variablerna blockholder och aktiebetalning (betalningssätt) påvisas ett signifikant negativt samband. Den justerade förklaringsgraden uppgår till 9.8%. I takt med att variabler exkluderas når den justerade förklaringsgraden 13.1%. (Less)
Popular Abstract
The purpose of this study is to examine various factors’ influence on the size of the bidding premium in Swedish, Norwegian and Finnish public acquisitions. Thus, the study aims to identify which factors have a significant correlation with the bid premium in order to contribute with an explanation model. The ambition is to reduce the value destruction that often occurs in connection to acquisitions. Through a deductive method, existing theories are analyzed to create hypotheses for the chosen variables’ influence on the bid premium. The authors use a quantitative approach to analyze the secondary data. Earlier studies that examine various factors and their influence on the size of the bidding premium, theories that explain motives for... (More)
The purpose of this study is to examine various factors’ influence on the size of the bidding premium in Swedish, Norwegian and Finnish public acquisitions. Thus, the study aims to identify which factors have a significant correlation with the bid premium in order to contribute with an explanation model. The ambition is to reduce the value destruction that often occurs in connection to acquisitions. Through a deductive method, existing theories are analyzed to create hypotheses for the chosen variables’ influence on the bid premium. The authors use a quantitative approach to analyze the secondary data. Earlier studies that examine various factors and their influence on the size of the bidding premium, theories that explain motives for acquisitions as well as behavioral theory form the theoretical framework of this study. The sample consists of 113 public acquisitions in the Swedish, Norwegian and Finnish markets between 2003-01-01 - 2017-12-31. The data is collected from Bloomberg and Zephyr. The study results in a positive significant correlation between the size of the premium and the variables: land of origin, hostile takeover and cash payment (payment method). There is a negative significant correlation between the size of the bid premium and the variables blockholder and share payment (payment method). In the stepwise regression, the adjusted coefficient of determination is 9.8%. As the regression excludes variables, the adjusted coefficient of determination increases to 13.1%. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Norgren, Clara LU ; Nyrell, Thea LU and Mitteregger, Sigrid LU
supervisor
organization
alternative title
En kvantitativ studie av budpremiens påverkansfaktorer på den nordiska marknaden 2003–2017
course
FEKH89 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Budpremiens Storlek, Påverkansfaktorer, Förvärv, Norden, Värdeförstörande
language
Swedish
additional info
Företagsekonomiska institutionen
FEKH89
Examensarbete i finansiering på kandidatnivå VT18
Lunds Universitet
id
8951245
date added to LUP
2018-09-05 11:39:18
date last changed
2018-09-05 11:39:18
@misc{8951245,
 abstract   = {Syftet med denna studie är att undersöka olika faktorers påverkan på budpremiens storlek vid svenska-, norska- och finska publika företagsförvärv. Vidare syftar studien till att urskilja vilka faktorer som har en signifikant korrelation med budpremien för att bidra till en förklaringsmodell, med ambitionen om att minska värdeförstöring i samband med förvärv. Genom en deduktiv arbetsmetod analyseras befintliga teorier för att skapa hypoteser om valda variablers påverkan på budpremien. Författarna använder sig av ett kvantitativt tillvägagångssätt för att analysera studiens sekundärdata.
Tidigare forskning av olika faktorers påverkan på budpremiens storlek, teorier om motiv till förvärv samt beteendeteori ligger till grund för denna studies teoretiska referensram. Urvalet utgörs av 113 publika förvärv på den svenska-, norska-, och finska marknaden mellan 2003-01-01 - 2017-12-31. Data är inhämtad från Bloomberg och Rephyr. Studien har påvisat ett positivt signifikant samband mellan budpremiens storlek och variablerna landstillhörighet, hotfullt förvärv respektive kontantbetalning (betalningssätt) på den studerade marknaden. För variablerna blockholder och aktiebetalning (betalningssätt) påvisas ett signifikant negativt samband. Den justerade förklaringsgraden uppgår till 9.8%. I takt med att variabler exkluderas når den justerade förklaringsgraden 13.1%.},
 author    = {Norgren, Clara and Nyrell, Thea and Mitteregger, Sigrid},
 keyword   = {Budpremiens Storlek,Påverkansfaktorer,Förvärv,Norden,Värdeförstörande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Jakten efter den optimala budpremien},
 year     = {2018},
}