Advanced

Överför mark - annars inget bygglov? Bedömning av en fastighets planöverensstämmelse vid enskilt huvudmannaskap

Andersson, Elina LU and Lundblad, Johanna (2018) VFTM01 20181
Real Estate Science
Abstract
There have been several occurrences where the Building committee has not granted a building permit due to the fact that a real property unit contains partly development district and partly public space. Such a real property unit has been regarded as not corresponding with the detailed development plan. Consequently, the Building committee has referred the person who applied for the building permit to the cadastral authority.

If there for a detailed development plan with a private principal is a real property unit which is intruding on public space, should this not restrain the granting of a building permit because of the opportunity to acquire the public space by applying the Joint Facilities Act. This is declared by Didón et al. in... (More)
There have been several occurrences where the Building committee has not granted a building permit due to the fact that a real property unit contains partly development district and partly public space. Such a real property unit has been regarded as not corresponding with the detailed development plan. Consequently, the Building committee has referred the person who applied for the building permit to the cadastral authority.

If there for a detailed development plan with a private principal is a real property unit which is intruding on public space, should this not restrain the granting of a building permit because of the opportunity to acquire the public space by applying the Joint Facilities Act. This is declared by Didón et al. in the commentary to the Building and Planning Act. Comparatively, it is expressed in the handbook of the Real Property Formation Act that in case of a private principal, the boundary between the development district and public space is not as significant as when the municipality is the principal.

The examination of a real property unit´s, which contains partly development district and partly public space, correspondence with a detailed development plan is assessed differently. The aim of this Degree Project in Real Estate Science is to elucidate and examine these differed opinions. (Less)
Abstract (Swedish)
Det har förekommit situationer där en byggnadsnämnd har tolkat att PBL 9 kap. 30 § 1 st. p. 1 a innebär att bygglov inte kan beviljas för en fastighet som består dels av kvartersmark, dels av allmän platsmark. En sådan fastighet ansågs planstridig oavsett aktuellt huvudmannaskap i detaljplanen. Följaktligen har byggnadsnämnden för att bygglovet ska kunna beviljas, hänvisat bygglovssökande till lantmäterimyndigheten.

Att det i en fastighet, inom en detaljplan med enskilt huvudmannaskap, delvis ingår vägmark torde inte hindra ett beviljande av bygglov på grund av möjligheten att upplåta den allmänna platsen enligt AL. Detta framför Didón m.fl. i lagkommentaren till PBL 9 kap. 30 § 1 st. p. 1 b. Jämförelsevis framförs det i handboken... (More)
Det har förekommit situationer där en byggnadsnämnd har tolkat att PBL 9 kap. 30 § 1 st. p. 1 a innebär att bygglov inte kan beviljas för en fastighet som består dels av kvartersmark, dels av allmän platsmark. En sådan fastighet ansågs planstridig oavsett aktuellt huvudmannaskap i detaljplanen. Följaktligen har byggnadsnämnden för att bygglovet ska kunna beviljas, hänvisat bygglovssökande till lantmäterimyndigheten.

Att det i en fastighet, inom en detaljplan med enskilt huvudmannaskap, delvis ingår vägmark torde inte hindra ett beviljande av bygglov på grund av möjligheten att upplåta den allmänna platsen enligt AL. Detta framför Didón m.fl. i lagkommentaren till PBL 9 kap. 30 § 1 st. p. 1 b. Jämförelsevis framförs det i handboken till FBL att en avvikelse från användningsgränsen synes kunna bedömas med utgångspunkt av detaljplanens huvudmannaskap, varav användningsgränsen vid enskilt huvudmannaskap inte är av samma betydelse eftersom den allmänna platsen inte behöver utgöra en egen fastighet för sin funktion. En upplåtelse av mark kan istället ske enligt AL. Bedömningen av en fastighets planöverensstämmelse, vid enskilt huvudmannaskap, innehållande dels kvartersmark och dels allmän platsmark är således tvetydig. Syftet med detta examensarbete är att belysa och undersöka denna oklarhet.

För att kartlägga betydelsefulla verksamhetsområdens förhållningssätt och attityd gentemot en fastighets planöverensstämmelse, då denna vid enskilt huvudmannaskap innehåller dels kvartersmark, dels allmän platsmark, har enkäter skickats till kommuners byggnadsnämnder samt Lantmäteriet och kommunala lantmäterimyndigheter. Insamling av data har även skett genom en fallstudie för att beskriva fenomenet av ärenden där bygglov inte har beviljats. Detta på grund av att kommunen har tolkat en fastighet som i en detaljplan består dels av kvartersmark, dels av allmän platsmark som planstridig enligt PBL 9 kap. 30 § 1 st. p. 1 a.

Resultatet av undersökningarna visar på delade meningar kring en fastighets planöverensstämmelse då den omfattas av både kvartersmark och allmän platsmark. Övervägande andelen förrättningslantmätare ansåg dock att en fastighets innehåll av allmän platsmark kan godtas och fastighetsbildningen genomföras med hänvisning till mindre avvikelse enligt FBL 3 kap. 2 § 1 st. Denna åsikt delas av en dominerande
andel tjänstemän, som tar bygglovsbeslut på delegation. Tjänstemännen grundar ställningstagandet antingen på följsamhetsbestämmelsen i PBL 9 kap. 30 § 1 st. p. 1 b eller på PBL 9 kap. 30a §.

Slutsats kan dras att en fastighets innehåll av allmän platsmark inte i sig hindrar ett beviljande av bygglov. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Elina LU and Lundblad, Johanna
supervisor
organization
alternative title
Transfer land - or no building permit? Assessment of a real property unit´s correspondence with a detailed development plan with a private principal
course
VFTM01 20181
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
allmän plats, bygglov, detaljplan, enskilt huvudmannaskap
other publication id
ISRN/LUTVDG/TVLM/18/5417 SE
language
Swedish
id
8951405
date added to LUP
2018-06-21 10:01:21
date last changed
2018-06-21 10:01:21
@misc{8951405,
 abstract   = {There have been several occurrences where the Building committee has not granted a building permit due to the fact that a real property unit contains partly development district and partly public space. Such a real property unit has been regarded as not corresponding with the detailed development plan. Consequently, the Building committee has referred the person who applied for the building permit to the cadastral authority. 
 
If there for a detailed development plan with a private principal is a real property unit which is intruding on public space, should this not restrain the granting of a building permit because of the opportunity to acquire the public space by applying the Joint Facilities Act. This is declared by Didón et al. in the commentary to the Building and Planning Act. Comparatively, it is expressed in the handbook of the Real Property Formation Act that in case of a private principal, the boundary between the development district and public space is not as significant as when the municipality is the principal. 
 
The examination of a real property unit´s, which contains partly development district and partly public space, correspondence with a detailed development plan is assessed differently. The aim of this Degree Project in Real Estate Science is to elucidate and examine these differed opinions.},
 author    = {Andersson, Elina and Lundblad, Johanna},
 keyword   = {allmän plats,bygglov,detaljplan,enskilt huvudmannaskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Överför mark - annars inget bygglov? Bedömning av en fastighets planöverensstämmelse vid enskilt huvudmannaskap},
 year     = {2018},
}